Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rigorózne pokračovanie (PhDr.)

Témy

Katedra európskych kultúrnych štúdií vypísala pre akademický rok 2018/19 nižšie uvedené témy rigoróznych prác. Po konzultácií so školiteľmi je možné navrhnúť aj vlastnú tému.

 

Motív úteku v literatúre autorov s migračným pôvodom v Rakúsku po roku 2000

Školiteľ: Mgr. Eva Hoehn, PhD.

Anotácia : Hlavným cieľom práce bude zachytenie foriem (e)migrácie v rakúskej literatúre po roku 2000 s dôrazom na ich sociálny, politický ale aj psychologický aspekt. Je možné predpokladať, že pôjde o dve hlavné skupiny autorov s (e)migračným pôvodom: 1. druhá generácia židovských autorov v Rakúsku (R. Schindel, S. Rabonovici), 2. autori pôvodom z východnej Európy (J.Rabinowichová, V. Vertlieb, D. Dinev, R. Knapp, D. Mikan). Či a aký význam zohrávajú v rakúskej literatúre autori poslednej (e)migračnej vlny z krajín tretieho sveta (Senthuran Varatharajah), bude jedným z ďalších cieľov práce.

„Kunst-Konzeption“ v období nacistického Nemecka a jej prejavy v kultúrnej praxi   

Školiteľ: PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Anotácia: Práca bude skúmať postupné budovanie štátneho dohľadu nad umením a kultúrou všeobecne v nacistickom Nemecku po roku 1933. Analyzuje, ako sa ideologické premisy premietli do kultúrnej praxe, ako spoluformovali kultúrne zázemie nového režimu a aké zmeny nastali v smerovaní nemeckej kultúry oproti obdobiu Weimarskej republiky.

„Oddelení hranicami, blízki znakmi“: Kultúrne príbuznosti a odlišnosti extrémistických politických strán a hnutí v Európe (komparácia na príklade vybraných krajín)

Školiteľ: PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Anotácia: Práca sa bude zaoberať analýzou spoločných a odlišných čŕt extrémistických politických strán a hnutí v Európe. Jej hlavným cieľom je cez semiotiku poukázať na transnárodné znaky jednotlivých organizácií a zanalyzovať, do akej miery sú si tieto subjekty podobné a do akej miery rozdielne. Primárne si nevšíma ich ideológiu, ale hlavne vonkajšie prejavy politickej praxe (kultúru obliekania, pozdravov, politických rituálov, rétoriky, atď.).

Priemyselné dedičstvo v kultúrnom kontexte

Školiteľka: PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Anotácia:  Každá kultúrna pamiatka v sebe nesie odkaz minulosti a je odrazom toho, ako človek vníma či mení prostredie, v ktorom žije. Ak by sme význam kultúrnych pamiatok vnímali len v úzkom ponímaní, môžeme povedať, že ide predovšetkým o „svedkov danej doby“. Avšak, v rigoróznej práci sa na priemyselné dedičstvo pozeráme v širšom kultúrnom kontexte, a to cez historické a kultúrne udalosti, s ktorými sú spájané, no tiež v nich nachádzame odraz kultúrno-spoločenskej transformácie, ktorou prešli resp. prechádzajú. Špecifikom industriálneho dedičstva je aj fakt, že je na okraji spoločenského záujmu. Cieľom práce je preto odpovedať na otázku, aký je stav i postavenie industriálnych pamiatok. Akým spôsobom dochádza k ich revitalizácii a či je ich súčasná funkcia spájaná s oblasťou kultúry. Výskum bude realizovaný formou prípadovej štúdie na príkladoch slovenského /európskeho priemyselného dedičstva.

Kultúra a jej prejavy v 21. storočí na Slovensku

Školiteľka: doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

Anotácia: Cieľom rigoróznej práce je zistiť, aké sú formy kultúry v posledných desaťročiach  na Slovensku a prípadne porovnať ich  so situáciou v iných krajinách (podľa výberu). Ide o analýzu tradičných foriem kultúry a ich prejavov (divadlo, film, tanec, rôzne kultúrne podujatia a pod.) a moderných foriem napríklad podporených digitalizáciou. Čiastkovým cieľom práce bude zistiť, aké marketingové prostriedky sa využívajú v danej oblasti na propagáciu a podporu kultúry (napr. cultural cityscape). Výsledky analýzy  sa využijú v praxi.

Socio-kultúrny kontext vplyvu zmien vo vedení na kultúru organizácie regionálneho formátu

Školiteľka: PhDr. Dana Benčiková, PhD. (externá školiteľka - KOJK EF UMB)

Anotácia: Riadiaci pracovníci majú veľmi výrazný vplyv na formovanie organizačnej kultúry. Práve od nich závisí ako zamestnanci vnímajú pracovné prostredie, vytvárajú si vzťah k samotnej organizácii, do akej miery pociťujú spokojnosť s prácou a dôveru v organizačný manažment. V organizáciách, kde dochádza k pravidelným zmenám vedenia, napríklad z dôvodu regionálnych volieb, je predpoklad, že sa tieto zmeny prejavia nielen v odlišnom vnímaní pracovného prostredia zamestnancami, ale aj v akceptovaní – v menšej či väčšej miere – nových organizačných hodnôt. Socio-kultúrne aspekty týchto zmien, čiže spoločenské a kultúrne faktory vplývajúce na celkovú kultúru v organizácii, sú predmetom skúmania rigoróznej práce. Práca si kladie za cieľ identifikovať tie faktory, ktoré sú dôsledkom zmien nielen v organizačnej štruktúre vybranej inštitúcie, ale aj v jej  samotnej organizačnej kultúre. Hĺbková analýza súvislostí medzi názormi, presvedčeniami a hodnotami nového vedenia organizácie na regionálnej úrovni, a zmenami na pracovisku z pohľadu hodnotovej orientácie zamestnancov, miery ich spokojnosti a dôvery vo vedúcich pracovníkov, by mala poukázať na úroveň dopadu uvedených zmien na organizačnú kultúru, a tým aj na efektivitu vybranej regionálnej organizácie.

Vnímanie francúzskej kultúry na Slovensku v súčasnosti

Školiteľ: Mgr. Francois Schmitt, PhD. (externý školiteľ - KRO FF UMB)

Anotácia: Práca sa zaoberá vnímaním francúzskej kultúry v súčasnej slovenskej spoločnosti.  Má za cieľ skúmať, akým spôsobom je francúzska kultúra predstavená na Slovensku v škole, médiách a kultúrnom živote, a ako ju vníma verejnosť. Štúdia sa bude predovšetkým sústreďovať  na sociálne reprezentácie a stereotypy o francúzskej kultúre u Slovákov. Medzi ciele práce bude patriť i zmapovanie postojov Slovákov voči francúzskej kultúre prostredníctvom analýz vybraných slovenských umeleckých diel a kultúrnych produkcií súvisiacich s francúzskou kultúrou. Pri týchto umeleckých dielach sa bude zisťovať, ako  ich prijala verejnosť. Rigorozant môže aj priamo skúmať verejnú mienku prostredníctvom prieskumov.             

 


Tézy

Tézy pre rigoróznu skúšku sú platné pre akademický rok 2018/19. Komisia položí uchádzačovi otázky so vzťahom k vypracovanej rigoróznej práci.

 

A. Kultúra v Európe

 1. Kultúra (definície, koncepcie), kultúrny systém, systematizácia kultúry.
 2. Propagácia a ochrana kultúry v Európe. Európske kultúrne dedičstvo. Pamiatky UNESCO.
 3. Ochrana národných jazykov. Politika minoritných a regionálnych jazykov v Európe.
 4. Imigrácia a migrácia: politika a skutočnosť. Migračné vlny a ich vplyv na Európu. Demografické zmeny.
 5. Diplomacia. Postavenie a úloha ministra zahraničných vecí v Európe. Kompetencie.
 6. Súčasné európske výtvarné umenie, divadlo, kino, hudba a literatúra. Európski nositelia Nobelovej ceny.
 7. Vplyv národnej kultúry na formovanie spoločenského priestoru vybranej krajiny (Británia, Nemecko, Francúzsko, Rusko).
 8. Pluralita kultúr. Koncept multikulturalizmu. Multikultúrna výchova a vzdelávanie.
 9. Etnické kategórie, etnocentrizmus a multietnicita. Postavenie menšín v Európe a na Slovensku.
 10. Modernita (fázy, krízy), globalizácia a glokalizácia.
 11. Kultúrna diverzita a kultúrne univerzáliá. Podobnosti a odlišnosti kultúrnych tradícií, príbuzenské vzťahy, gender a identita.
 12. Kultúrne a spoločenské inštitúcie. Kultúrne predstavy ako exaktný problém modernej antropológie.

 

Odporúčaná literatúra:

AUGÉ, M. 1999. Antropologie současných světů. Praha: Atlantis.

BAČOVÁ, V. 1996.Etnická identita a historické zmeny. Štúdia obyvateľov vybraných obcí Slovenska.Bratislava: VEDA.

BARKER, Ch. 2004. Slovník kulturálních studií.  Praha: Portál.

BAUMAN, Z. 2000. Globalizácia. Bratislava: Kalligram 2000.

BITUŠÍKOVÁ, A. (ed.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. Štúdie, dokumenty, materiály I. Teoretické východiská k výskumu diverzity. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB

BOTÍK, J. 2007. Etnická história Slovenská. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov. Bratislava:  FFUKF Nitra, SNM, Archeologický ústav SAV Nitra.

BUDIL, I.T. 1998. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1998. 260s. ISBN 80-7254-001-7.

DARULOVÁ, J.- KOŠTIALOVÁ, K. 2010. Multikultúrnosť a multietnicita. Kontexty kultúry národnostných menšín na Slovensku. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB.

ERIKSEN, T.H. 2008. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-465-6.

FUKUYAMA, F. 2005. Veľký rozvrat. Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku. Bratislava: AGORA, s.r.o.

GAJDOŠ, P. 2009. Globalizačné súvislosti urbánneho vývoja a jeho sociálno-priestorové špecifiká. In Sociológia, 2009, roč. 41, č. 4, s. 304-328.

GEERTZ, C. 2000. Interpretace kultur. Praha: Sociologické nakladatelství.

HORÁKOVÁ, H. 2012. Kultura jako všelék? Praha: Slon, 2012. 318s. ISBN 978-80-7419-103-9.

HUNTINGTON, S. P. 2001. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka Publishers. 

KANOVSKÝ, M. 2004. Kultúrna a sociálna antropológia. Osobnosti a teórie. Bratislava: Chronos, 2004. 249s. ISBN 80-89027-10-5.

KELLER, J. 2007. Teorie modernizace. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství.

KILIÁNOVÁ, G. – KOWALSKÁ, E. – KREKOVIČOVÁ, E. (eds.). 2009. My a tí druhí v modernej spoločnosti, konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: VEDA.

KOL. 1979. Slovensko. Kultúra. I. časť. Bratislava: Obzor, 1979.

KOL. 1991. Slovník světového malířství. Praha: Odeon, Artia, 1991.

LUCIE-SMITH, E. 1996. ARTODAY. Súčasné světové umění. Praha: Slovart, 1996.

MISTRÍK, E. 1999. Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava: Iris, 1999. 347 s. ISBN 80-88778-81-6.

OLLOS, L. 2009. Národná identita slobodného človeka. Nitra: UKF, 2009. 156 s. ISBN 978-80-8094-649-4.

PIJOAN, J. 1987.  Dejiny umenia. Zv. I. - X. Bratislava: Tatran, 1987.

SEILEROVÁ, Božena : Človek vo filozofickej antropológii. Bratislava : Iris, 1995.

SCHELER, Max : Místo člověka v kosmu. Praha : Academia, 1968.

SOUKUP, Václav : Dějiny sociální a kulturní  antropologie. Praha : UK, 1996.

SOUKUP, V. 2000. Přehled antropologických teoríí kultury. Praha: Portál.

ŠLOSIAR, Ján : Od antropologizmu k filozofickej antropológii. Bratislava : Iris, 2002.

ŠLOSIAR, Ján : Sociálna a kultúrna antropológia. Banská Bystrica : FHV UMB, 2000.

ŠULAVÍKOVÁ, B. et. al. 2006. Ľudská prirodzenosť & kultúrna identita. Bratislava: IRIS, 2006. 256 s. ISBN 80-89238-04-1.

ŠUTAJ, Š. (ed.) 2004. Národ a národnosti na Slovensku. Prešov: Spoločenskovedný ústav v Košiciach.

TAYLOR, Ch. 2001. Multikulturalizmus: Zkoumání politiky uznání. Praha: Filosofia, 2001. 183 s. ISBN 80-7007-161-3. 

WOLF, Jozef : Teorie kultury. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972.

 

B. Interkultúrna komunikácia

 1. Interkultúrna komunikácia. Koncepcia lingvokultúry. Hypotéza Sapira-Whorfa.
 2. Strety kultúr. Kultúrny šok. Akulturácia.
 3. Dimenzie národných kultúr (napr. meranie stupňa nerovnosti v spoločnosti:  index vzdialenosti moci). Národné kultúry a rozdiely medzi nimi.

      4. Kultúry v organizáciách. Podniková a národná kultúra.

      5. Bariéry v interkultúrnej komunikácii. Stereotypy, etnofaulizmy a predsudky.

      6. Regionálne a národné prejavy kultúrnych špecifík.Porovnanie národnej a vybranej kultúry (vybraných kultúr).

      7. Interkultúrne rozdiely v každodennom živote a profesionálnej sfére.

      8. Multinárodné spoločnosti: spolupráca s prihliadnutím na odlišnosť kultúr.  

      9. Interkultúrny manažment v rôznych sférach spoločenského života (na národnej a medzinárodnej úrovni).

    10. Medzinárodné riadenie jednotlivých povolaní a kompetencií (zahraničná mobilita manažérov, expatriácia, výber a príprava zamestnancov).

    11. Výchova k interkultúrnemu porozumeniu (zvládanie kultúrnych rozdielov, rady pre manažérov a pracovníkov v multikultúrnom prostredí).

    12. Interkultúrne kompetencie.

 

Odporúčaná literatúra (podľa výberu uchádzača, vzhľadom na jeho jazykové kompetencie):

BENČIKOVÁ, Dana: Cross-Cultural Communication in Business, Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Banská Bystrica, 201 p.

BITUŠÍKOVÁ, A. 2007. Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. Štúdie, dokumenty, materiály I. (Teoretické východiská k výskumu diverzity). Banská Bystrica: UMB, 2007. 127 s. ISBN 978-80-8083-345-9.

BOROVEC, Tomáš:  Manažéri na cudzom parkete. Bratislava: Neopublic 2009. ISBN 978 809 7022 754.

BOTÍK, J.: « Multietnické Slovensko a jeho kultúrne súradnice », Európske kontexty interkultúrnej komunikácie, Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Nitra, 2009, pp. 13-20.

DEAL, J.J., PRINCE, D.W.: Developing Cultural Adaptability. Center for Creative Leadership. 2003. ISBN 1-882197-80-1

DOLINSKÁ, V. 2004. Prieniky kultúr v globálnom priestore. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, s. 62. ISBN 80-8055-929-5.

FRIEDOVÁ, A. 2004. Interkultúrne hodnoty v anglicky hovoriacich krajinách a  na Slovensku. In :Acta oeconomica N° 17. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2004, s. 169 – 171. ISBN 80-8055-989-1.

GIBSON, R. 2000. Intercultural Business Communication. New York: OUP, 2000. ISBN 0-19-442180-5, 111 s.

GROMOVÁ, E. –  MŰGLOVÁ, D. 2005. Kultúra – Interkulturalita – Translácia. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta. 2005, 101 s. ISBN 80-8050-946-8.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2013. Kultúrne obsahy v interkultúrnej komunikácii. Trnava: FMK, 2013. 122 s. ISBN 978-80-8105-504-1.

HOFSTEDE, Gert: Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations, Sage Publications, Inc; 2nd edition, 616 p., ISBN-10: 0803973241.

Hofstede, Geert  and Hofstede, Gert Jan: Culture and organisations: Software of  the mind. Intercultural Cooperation and its Importance for Survival. London: McGraw Hill. 2005. ISBN 0-07-143959-5. (český preklad: Kultury a organizace. Software lidské mysli. Praha: Linde. 2007. ISBN 80-86131-70-X.

HRAŠKO, J. 2007. Négociation commerciale – le cas franco-slovaque. In : Acta linguistica N°6. , Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB 2007, s. 28 –  33. ISBN 978-80-8083-506-4.

CHORVAT, Ivan: « Diversity, Modernity, Identity, Multiculturality... », Cultural and Social Diversity in Slovakia. Studies, Documents, Materials I, UVV UMB, Banská Bystrica, 2007, pp. 28-41.

JANDT, F. E. 2010. An Introduction to Intercultural Communication. London: Sage, 2010. 374 s. ISBN 978-1-4129-7010-5.

Jirák, Jan/ Kopplová, Barbora:Média a společnost, Portál, Praha, 2003, p. 137

KALIKA, Michel: Management européen et mondialisation, Dunod, Paris, 2005, 343 p.

Ludek Kolman/Niels G. Noorderhaven/Geert Hofstede/Elisabeth Dienes, «Cross-cultural differences in Central Europe» in: Journal of Managerial Psychology, Vol. 18, Issue 1, 2003, MCB UP Ltd., pp. 76 – 88

KATZENSTEINER, T. 2004. Jak vidí německé manažery cizince. In : Moderní řízení č.5, 2004, s. 66 – 67.

KOŠTIALOVÁ, Katarína « Zahraničná firma a zahraniční manažéri v malom slovenskom meste », Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. II.  Cudzinci medzi nami, UVV UMB,Banská Bystrica, 2009, pp. 84-101.

LAROCHE, L.: Managing Cultural Diversity in Technical Professions. British Library. 2003. ISBN 0-7506-7581-0  (nachádza sa na internete)

LEWIS, Richard D. When cultures collide. Leading across cultures. Nicholas Brealey Publishing 1999, 2010. ISBN -10: 1-904838-02-2.

MARASOVÁ, J. 2002. De nouvelles exigences auxquelles doivent satisfaire les profils profesionnel et humain des managers en Slovaquie. In: La Construction Européenne. Modes de développement et partenaires. Actes de la VIIIe Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Volume I, Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2002. p. 194 – 204. ISBN 80-8055-678-4.

MEŠKOVÁ, Ľ.  – GACHET, S . –  LAŠŠÁK, V. 2002. Les différences interculturelles entre gestionnaires slovaques et français. In: La Construction Européenne. Modes de développement et partenaires. Actes de la VIIIe Conférence   Scientifique Internationale du Réseau PGV, Volume II, Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2002, s. 522 – 528. ISBN 80-8055-678-4.

MEŠKOVÁ, Ľ 2007: Communication interculturelle. France – Slovaquie, Banská Bystrica: UMB EF, 2007. 74 s. ISBN 978-80-8083-508-8.

MEŠKOVÁ, Ľ. 2008. Interkultúrna komunikácia Francúzov a Slovákov = Intercultural Communication of the French and Slovaks / Ľudmila Mešková ; In Európa v škole = Enseigner l'Europe / zost. Gilles Rouet, Katarína Chovancová ; rec. Alain Fleury, Vlasta Křečková. - Nitra : Enigma, 2008. - ISBN 978-80-89132-58-4. - S. 141-158.

MEŠKOVÁ, Ľ.  2011. Le management interculturel franco-slovaque dans le contexte del’UE. In:  Management de la diversité  culturelle: quels enjeux pour l´Europe., editori  (sous la direction de Thierry Côme et Ľudmila Mešková), Bruxelles : Bruylant,Collection «Identités et Cultures en Europe Vol. 2»,  pp. 33-42. ISBN 978-2-8027-3560-1.

MÜLLER, Susanne: « Es wird nicht viel theoretisiert, es wird angepackt (Slowakei) », Management in Europa. Interkulturelle Kommunikation und Kooperation in den Ländern der EU, Campus Verlag GmbH, Franfurkt/Main, 2005, pp. 89-95.

NOVÝ, I. a kol. 1996. Interkulturální management. Lidé, kultura a management. Praha : Grada Publishing. 143 s. ISBN 80-7169-260-3.

OlEJÁROVÁ, M. a kol. Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej komunikácie. Banská Bystrica :UMB EF, 2007,  s. 29 – 39. ISBN 978-8083-507-1.

POVCHANIČ, Š. 2009. Culture et Communication interculturelle. Bratislava: Ekonóm, 2009. 168 s. ISBN 978-80-225-2684-5.

POVCHANIČ, Š. 2012. Initiation à la communication interculturelle. Bratislava: Ekonóm, 2012. 142 s. ISBN 978-80-225-3386-7.

PRŮCHA, J. 2007. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2007. 220s. ISBN 978-80-7367-709-1.

PRŮCHA, Jan: Interkulturní komunikace. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3069-1.

SPENCER-OATEY, Helen /FRANKLIN, Peter Intercultural Interaction. A Multidisciplinary Approach to Intercultural Communication, Palgrave Macmillan, 2009, 367 p.

ŠRONĚK, I.: Kultura v mezinárodním podnikání. Grada Publishing. 2000. ISBN 80-247-0012-3

STORTI, C. 2001. The Art of Crossing Cultures. Boston: Nicholas Brealey, 2001. ISBN 1-85788-296-2. 153 s.

THÉRY, Benoît: Manager dans la diversité culturelle, Editions d’Organisation, Paris, 2002, 249 p.

THOMAS, D.C.  2008. Cross-Cultural Management: Essential Concepts. Thousand Oaks: Sage, 2008. ISBN 978-1-4129-3956-0, 327 s.

Trompenaars, Fons/ Charles Hampden-Turner: Riding the Waves of Culture. McGraw-Hill Companies, 1998, 274 p.

Zelenková, Anna: «Understanding a foreign culture: The way to your success (as a negotiator and interpreter)» in: Preklad a tlmočenie 4, Filologická fakulta UMB, Banská Bystrica, 2002p. 41

ZELENKOVÁ, A. 2010. Interkultúrne vzdelávanie v cudzích jazykoch na vysokej škole. Banská Bystrica: UMB, 2010. 188 s. ISBN 978-80-557-0014-4.

ZELENKOVÁ, A. 2014. Interkultúrna kompetencia v kontexte vysokoškolského vzdelávania. Ekonómia, manažment a cestovný ruch. Banská Bystrica : Belianum, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2014. 178 s. ISBN 978-80-557-0817-1.

 

3. Kultúrne a politické inštitúcie v Európe

 1. Proces európskej integrácie (míľniky, osobnosti, zmluvy).
 2. Európska únia - koncept troch pilierov.
 3. Inštitúcie a orgány EÚ (štruktúra, úlohy, sídla). Európsky parlament. Rada Európskej únie. Európska rada.
 4. Kultúrna a vzdelávacia politika EÚ. Témy a priority.
 5. Európska komisia: Generálne riaditeľstvo - DG for Education, Training, Culture and Youth (štruktúra,  programy).
 6. Bolonský proces: cesta k Európskemu vysokoškolskému priestoru.
 7. Európske občianstvo a podpora dobrovoľníctva na lokálnej úrovni.
 8. Jazyky ako piliere európskej kultúry. Jazykové projekty EÚ (eTandem Europa, CMC, Hocus&Lotus, Mission Europe a i).
 9. Slovensko a Európska únia. Zastúpenie Slovenska v EÚ. Zastúpenie EÚ na Slovensku.
 10. Rovnosť príležitostí v EÚ a princíp flexikurity.
 11. Európsky rok (história a ciele „Európskych rokov“).
 12. Jednota v diverzite: motto EÚ. Symboly zjednotenej Európy (vlajka, hymna, Deň Európy).

 

Odporúčaná literatúra:

ANDERSON, P. – GOWAN, P. 1997. The questions of Europe. London: Verso, 1997. 400s. ISBN 1-85984-836-2.

BILOVESKÝ, V. 2013. Does Integrating Europe Need Polylingualism and Multiculturalism? In: European Researcher, Vo. 42, No. 2.-3., s. 455 – 461.

BRUTER, M. 2005. Citizens of Europe? London: Macmillan, 2005. 221 s. ISBN 987-1-4039-3239-6.

CESARANI, D. – FULBROOK, M. 1996. Citizenship, Nationality and Migration in Europe. London: Routledge, 1996. 225 s. ISBN 0-415-13100-6.

CHOVANCOVÁ K. – ROUET, G. 2008. Enseigner lˈEurope. Nitra : Enigma, 2008. 218 s. ISBN 978-80-89132-58-4.

Citizens for Europe. 2015. [cit. 2015-13-04]. Dostupné na: http://www.citizensforeurope.eu/?lang=en

DELANTY, G. 2012. The Fragmentation of European Identity. Brussels: European Conference (The Developement of European Identities: policy and research issues), 2012. 10 s. bez ISSN.

Dimenzie občianstva Európskej únie. 2013. Banská Bystrica: Belianum, 2013. 214 s. ISBN 978-80-557-0651-1.

DUFOULON, S. – ROŠTEKOVÁ, M. 2011. Migrations, mobilités, frontières & voisinages. Paris: LˈHarmattan, 2011. 332 s. ISBN 978-296-56363-6.

DVOŘÁKOVÁ, V. et. al. 2010. Evropeizace veřejné sféry. Praha: C. H. Beck, 2010. 150 s. ISBN 978-80-7400-193-2.

GBÚROVÁ, M. et. al. 2009. Evropská intergace: budování nové Evropy. Brno: MU, 2008. 214 s. ISBN 978-80-210-5018-1.

European Forum. 2008. Narrators and Narrations of Europe. Krakow: Institute for European Studies Jagiellonian University, 2008. 169s. ISSN 1641-3113.

EU Youth Strategy. 2014. [cit. 2014-01-02]. Dostupné na: http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm

Európska dobrovoľnícka služba. 2015. [cit. 2015-01-02]. Dostupné na: http://dobrovolnici.eu/

HENIG, S. 1995. Uniting of Europe: From Discord to Concord. Florence: Routledge, 1995. 129 s. ISBN 978-0415-1369-38.

MARADA, R. 2006. Etnická různost a občanská jednota. Brno: CPSD, 2006. 310 s. ISBN 80-7325-111-6.

MARADA, R. 2003. Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: CPSD, 2003. 218 s. ISBN 80-7325-027-6.

MACH, Z. et.al. 1997. European Enlargement end Identity. Krakow: Universitas, 1997. 243s. ISBN 83-7052-906-2.

ROUET, G. et.al. 2011. Citoyennetés et nationalités en Europe. Paris: LˈHarmattan, 2011. 267 s. ISBN 978-2-296-55797-0.

SCOTT, J. W. 2006. EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion. Abingdon: APG, 2006. 260 s. ISBN 978-0754-6454-29.

 


Od 1.9.2012 platí Smernica FF UMB č. 2/2012 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác.

Link:  https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2013-2014/rigorozne-pokracovanie-2012-2013/smernica-c-2-2012-vykonavaci-predpis-k-rigoroznemu-pokracovaniu.html