Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rigorózne pokračovanie (PhDr.)

Obhajoby rigoróznych prác v akademickom roku 2020/21 sú plánované na januára 2021. Tézy k rigoróznej skúške spolu s odporúčanou literatúrou nájdete v prílohe. Do pozornosti vám dávame aj katedrovú E-knižnicu, kde nájdete odporúčané tituly k príprave na skúšku. 


Detaily ohľadom rigorózneho konania je možné konzultovať s vedúcou KEKŠ PhDr. Janou Pecníkovou, PhD. (email: jana.pecnikova@umb.sk) alebo predsedníčkou rigoróznej komisie prof. PhDr. Zuzanou Bohušovou, PhD. (email: zuzana.bohusova@umb.sk).

 

Prílohy ku stránke: