Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na regionálnej a európskej úrovni

Názov nového voliteľného predmetu: Interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na regionálnej a európskej úrovni. Priradenie: Predmet bude priradený k študijnému odboru Cudzie jazyky a kultúry, k študijnému programu Európske kultúrne štúdiá a profilovému modulu Európa 1. Základným  cieľom predmetu je osvojenie kľúčových interkultúrnych kompetencií v rámci interkultúrnej komunikácie a ich implementácia do oblasti politiky súdržnosti na regionálnej i európskej úrovni.