Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Philosophy

Sieť CEEPUS zabezpečí realizovateľnosť spoločného študijného programu „Filozofia“ pre študentov magisterského stupňa na univerzitách v Banskej Bystrici (SR), Ostrave (ČR) a Katoviciach (Poľsko). Spoločný magisterský študijný program prispeje k tomu, aby sa študenti lepšie orientovali v rôznych filozofických tradíciách a rôznych spôsoboch výučby predmetnej problematiky. Táto sieť prispeje aj k vyššej intenzite a kvalite vzájomnej spolupráce medzi pedagógmi troch participujúcich univerzít. Tá sa prejaví vo výmene vydaných publikácií, možnosti publikovania monografií a zborníkov a efektívnejšej práci na spoločných vedeckých a edukačných projektoch.