Acta historica Neosoliensia

Vedecký časopis pre historické vedy

Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ISSN 1336-9148 (tlačená verzia)

ISSN 2453-7845 (elektronická verzia)

Periodicita: dvakrát ročne (od roku 2016)

 

AHN 1/2020 bude zverejnená v júni 2020.

Termín odovzdania príspevkov do AHN 2/2020: 30. jún 2020.


AHN vol. 14

 

Acta historica Neosoliensia je odborné vedecké periodikum z oblasti histórie, muzeológie a príbuzných vedných odborov. Vychádza od roku 1998. Jeho poslaním je publikovať a sprístupňovať najnovšie výsledky výskumu pracovníkov z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z jej partnerských inštitúcií na Slovensku a v zahraničí. 

Acta historica Neosoliensia is a reviewed scientific journal pertaining to the field of history, museology and other related scientific fields.
Journal has been published since 1998. The aim of the journal is to publish and present the latest outcomes of research of employees from the Department of History, Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica and its partner institutions from Slovakia and abroad.

 

Redakcia / Editorial staff:
PhDr. Pavol Maliniak, PhD. (šéfredaktor / chief editor)
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. (výkonný redaktor / executive editor)
Mgr. Patrik Kunec, PhD.
doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.
PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 

 Redakčná rada / Editorial board

  Štatút periodika Acta historica Neosoliensia

 Statute of the journal Acta historica Neosoliensia 


 

Pokyny pre autorov

Instructions for authors

Kontakt na redakciu / Contact editorial office: 

redakcia.ahn@umb.sk


Acta historica Neosoliensia je registrovaná v nasledujúcich citačných indexoch a databázach:

Central and Eastern European Online Library

 

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

 

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

 


Úplné textové verzie vo formáte PDF nižšie na stiahnutie: