Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde nás nájdete

KHI FF UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 7115
e-mail: ff.khi@umb.sk

Profil katedry

Katedra histórie svojím kvalifikačným zázemím, poskytovanou úrovňou a rozsahom vzdelania, ako aj výsledkami v oblasti vedeckého výskumu, patrí k špičkovým pracoviskám Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí na katedre dvanásť odborných pracovníkov a jeden interný doktorand. Kvalifikačný stav katedry je prezentovaný tromi univerzitnými profesormi, štyrmi docentmi a piatimi odbornými asistentmi.

Svojou odbornou a kvalifikačnou úrovňou je katedra histórie pripravená zabezpečovať prípravu absolventov v učiteľskom i neučiteľskom štúdiu. Učiteľské štúdium sa realizuje v dennej bakalárskej a magisterskej forme v špecializácii dejepis a v externej forme rozširujúceho trojročného štúdia pre učiteľov dejepisu. Absolventi týchto štúdií sa pripravujú na profesionálne zvládnutie pedagogického procesu na 2. a 3. stupni existujúceho školského systému. Neučiteľské štúdium katedra zabezpečuje v bakalárskom (denná forma) a magisterskom štúdiu v odbore história (denná a externá forma). Od roku 2017 katedra v spolupráci s Ostravskou univerzitou a Sliezskou univerzitou v Katoviciach realizuje špeciálny magisterský študijný program s názvom "Stredoeurópske historické štúdiá", na ktorom študujú denní študenti zo zmienených troch pracovísk.

Akreditované práva umožňujú katedre histórie realizovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v odbore Učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii Dejepis (PaedDr.) a v odbore história (PhDr.). Taktiež jej umožňujú realizovať doktorandské štúdium, vykonávať dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác vo vednom odbore slovenské dejiny. V súčasnosti katedra histórie pripravuje troch interných a viacerých externých doktorandov. Rozsahom svojich riadne akreditovaných práv katedra histórie zaujíma dominujúce postavenie v štruktúre pracovísk FF UMB v Banskej Bystrici.

Uvedené práva sa opierajú o rozsiahle výsledky v oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Pracovníci katedry sa v prevažnej miere orientujú na základný historický výskum formou domácich a zahraničných grantových úloh (celkom 12), ale zodpovedný priestor venujú aj aplikovanému výskumu, konkrétne v tvorbe učebníc dejepisu. Z tohto pracoviska vzišli v rokoch 1997 - 2003 učebnice dejepisu pre stredné odborné školy. Celkove to bolo 12 učebníc dejepisu v rôznych vydaniach v slovenskom a maďarskom jazyku. Súbor učebníc bol v roku 2000 ocenený Cenou rektora a v roku 2001 sa umiestnil na 1. mieste v celoslovenskej ankete o najlepšiu učebnicu na stredných školách. Neoddeliteľnou súčasťou týchto činností je rozsiahla a aktívna účasť pracovníkov katedry na domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách a sympóziách. Výsledky svojej rozsiahlej vedeckej činnosti pracovníci katedry histórie prezentujú formou knižných publikácií a monografií (za posledných 20 rokov viac ako 80 titulov), vedeckých štúdií, odborných článkov a recenzií v domácich a zahraničných periodikách, ako aj v katedrovom vedeckom periodiku Acta historica Neosoliensia (doteraz vyšli ročníky 1 - 22).

Vedecký potenciál pracoviska bol ohodnotený aj zaradením katedry medzi účastnícke organizácie Centra excelentnosti Slovenskej akadémie vied pre výskum kľúčových otázok moderných slovenských dejín s účinnosťou od 1. januára 2007.

V oblasti vedeckej spolupráce katedra udržuje dlhoročnú spoluprácu so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, Historickým ústavom SAV, Vojenským historickým ústavom v Bratislave a prirodzene so všetkými katedrami histórie na Slovensku. V oblasti medzinárodných vzťahov je to dlhoročná spolupráca s porovnateľnými pracoviskami v Poľsku (Opole, Katowice, Kielce, Krakov a Varšava), v Českej republike (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem), Maďarsku (Budapesť, Eger, Miskolc, Szeged), Rumunsku (Suceava) a Turecku (Istanbul). Spolupráca sa realizuje v oblasti vzájomnej výmeny publikačných aktivít, prednáškovej činnosti, v oblasti spoločného výskumu, výmeny študentov a pedagógov.

Členovia katedry

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115
prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, OZŠP (garant ŠP) učiteľstvo histórie v kombinácii - 1. a 2. stupňa (Bc., Mgr.), gestor ŠP rozširujúce štúdium učiteľstva histórie (externé štúdium), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Telefónne číslo:
048 446 7120
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
120
Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca katedrovej webovej stránky; katedrový koordinátor pre program Erasmus+ a pre e-learningové vzdelávanie

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
1. poschodie, F 118
Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Zástupkyňa vedúceho katedry, katedrová referentka pre vedu, koordinátorka sietí CEEPUS

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
143 (1. poschodie)
doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, šéfredaktor časopisu Acta historica Neosoliensia

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
118
prof. PhDr. Peter Mičko, PhD.

prof. PhDr. Peter Mičko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7119
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F119
doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7114
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
114
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Kancelária:
113
prof. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

prof. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7112
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
112
PhDr. Oto Tomeček, PhD.

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
143
Katarína Brišová

Katarína Brišová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7422
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F022
Tomaščíková Jarmila

Tomaščíková Jarmila

Knihovníčka

Telefónne číslo:
048 446 7155
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
111 - Albertynianum
zobraziť viac