Kde nás nájdete

KHI FF UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 048/446 7115
e-mail: ff.khi@umb.sk

Profil katedry

Katedra histórie svojím kvalifikačným zázemím, poskytovanou úrovňou a rozsahom vzdelania, ako aj výsledkami v oblasti vedeckého výskumu, patrí k špičkovým pracoviskám Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí na katedre dvanásť odborných pracovníkov a jeden interný doktorand. Kvalifikačný stav katedry je prezentovaný tromi univerzitnými profesormi, štyrmi docentmi a piatimi odbornými asistentmi.

Svojou odbornou a kvalifikačnou úrovňou je katedra histórie pripravená zabezpečovať prípravu absolventov v učiteľskom i neučiteľskom štúdiu. Učiteľské štúdium sa realizuje v dennej bakalárskej a magisterskej forme v špecializácii dejepis a v externej forme rozširujúceho trojročného štúdia pre učiteľov dejepisu. Absolventi týchto štúdií sa pripravujú na profesionálne zvládnutie pedagogického procesu na 2. a 3. stupni existujúceho školského systému. Neučiteľské štúdium katedra zabezpečuje v bakalárskom (denná forma) a magisterskom štúdiu v odbore história (denná a externá forma). Od roku 2017 katedra v spolupráci s Ostravskou univerzitou a Sliezskou univerzitou v Katoviciach realizuje špeciálny magisterský študijný program s názvom "Stredoeurópske historické štúdiá", na ktorom študujú denní študenti zo zmienených troch pracovísk.

Akreditované práva umožňujú katedre histórie realizovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v odbore Učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii Dejepis (PaedDr.) a v odbore história (PhDr.). Taktiež jej umožňujú realizovať doktorandské štúdium, vykonávať dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác vo vednom odbore slovenské dejiny. V súčasnosti katedra histórie pripravuje troch interných a viacerých externých doktorandov. Rozsahom svojich riadne akreditovaných práv katedra histórie zaujíma dominujúce postavenie v štruktúre pracovísk FF UMB v Banskej Bystrici.

Uvedené práva sa opierajú o rozsiahle výsledky v oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Pracovníci katedry sa v prevažnej miere orientujú na základný historický výskum formou domácich a zahraničných grantových úloh (celkom 12), ale zodpovedný priestor venujú aj aplikovanému výskumu, konkrétne v tvorbe učebníc dejepisu. Z tohto pracoviska vzišli v rokoch 1997 - 2003 učebnice dejepisu pre stredné odborné školy. Celkove to bolo 12 učebníc dejepisu v rôznych vydaniach v slovenskom a maďarskom jazyku. Súbor učebníc bol v roku 2000 ocenený Cenou rektora a v roku 2001 sa umiestnil na 1. mieste v celoslovenskej ankete o najlepšiu učebnicu na stredných školách. Neoddeliteľnou súčasťou týchto činností je rozsiahla a aktívna účasť pracovníkov katedry na domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách a sympóziách. Výsledky svojej rozsiahlej vedeckej činnosti pracovníci katedry histórie prezentujú formou knižných publikácií a monografií (za posledných 20 rokov viac ako 80 titulov), vedeckých štúdií, odborných článkov a recenzií v domácich a zahraničných periodikách, ako aj v katedrovom vedeckom periodiku Acta historica Neosoliensia (doteraz vyšli ročníky 1 - 22).

Vedecký potenciál pracoviska bol ohodnotený aj zaradením katedry medzi účastnícke organizácie Centra excelentnosti Slovenskej akadémie vied pre výskum kľúčových otázok moderných slovenských dejín s účinnosťou od 1. januára 2007.

V oblasti vedeckej spolupráce katedra udržuje dlhoročnú spoluprácu so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, Historickým ústavom SAV, Vojenským historickým ústavom v Bratislave a prirodzene so všetkými katedrami histórie na Slovensku. V oblasti medzinárodných vzťahov je to dlhoročná spolupráca s porovnateľnými pracoviskami v Poľsku (Opole, Katowice, Kielce, Krakov a Varšava), v Českej republike (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem), Maďarsku (Budapesť, Eger, Miskolc, Szeged), Rumunsku (Suceava). Spolupráca sa realizuje v oblasti vzájomnej výmeny publikačných aktivít, prednáškovej činnosti, v oblasti spoločného výskumu, výmeny študentov a pedagógov.

Členovia katedry

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115
prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo histórie v kombinácii - 1. a 2. stupňa (Bc., Mgr.), gestor rozširujúceho štúdia histórie (externé štúdium), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021), podpredseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Telefónne číslo:
048 446 7120
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
120
Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca katedrovej webovej stránky; katedrový koordinátor pre program Erasmus+ a pre e-learningové vzdelávanie

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
1. poschodie, F 118
Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Zástupkyňa vedúceho katedry, katedrová referentka pre vedu, koordinátorka sietí CEEPUS

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
143 (1. poschodie)
PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, šéfredaktor časopisu Acta historica Neosoliensia

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
118
prof. PhDr. Peter Mičko, PhD.

prof. PhDr. Peter Mičko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7119
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F119
doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7114, 048 446 7412
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
114, 12
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Garant štúdia UAP dejepis v kombinácii (1.+2. stupeň)

Telefónne číslo:
048 446 7117
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F 117
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7112
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
112
PhDr. Oto Tomeček, PhD.

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
143
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, garant ŠP história 1, 2, 3 stupeň

Telefónne číslo:
048 446 7121
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
č. m. F121
Mgr. Jana Kováčová

Mgr. Jana Kováčová

Sekretárka, referentka pre edičnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7115, 0915 829 051
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 115
Tomaščíková Jarmila

Tomaščíková Jarmila

Knihovníčka

Telefónne číslo:
048 446 7155
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
111 - Albertynianum
zobraziť viac