Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prerušenie prezenčnej výučby - denná forma - Приостановление очного обучения - дневная форма

Vážená študentka, vážený študent denného štúdia,

prijaté protiepidemické opatrenia umožnili fakulte realizovať výučbu v prvých dvoch týždňoch semestra prezenčne. Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie a karanténu viacerých vyučujúcich a aj študentov našej fakulty prechádzame od 12. 10. 2020 predbežne do 25. 10. 2020 na dištančné vzdelávanie. O opätovnom návrate k prezenčnej výučbe Vás budeme včas informovať. Scenárov návratu je viacero. Ak to situácia umožní, prezenčná výučba sa obnoví v plnom rozsahu, ak nie, môže byť obnovená výučba čiastočne, najmä výučba povinných predmetov v prvom roku bakalárskeho štúdia a predmetov praktického charakteru.

Po prechode na dištančnú metódu však nekončia Vaše základné povinnosti. Tou prvou je dodržiavanie pokynov vyučujúcich, ktorí podľa platného rozvrhu naďalej pokračujú vo výučbe, hoci v zmenenom formáte. Rovnako Vás žiadame, aby ste kontaktnej osobe (Ing. Jana Fukasová covid.ffstud@umb.sk) aj počas dištančnej výučby naďalej nahlasovali prípady pozitívneho testovania na COVID-19 a aj prípady ukončenia karantény po negatívnom výsledku testu.

So želaním pevného zdravia a študijných úspechov

vedenie FF UMB

 

Уважаемые студенты дневного отделения,

принятые противоэпидемические мероприятия позволили факультету в первые две недели семестра проводить обучение в очной форме. В связи с развитием эпидемической ситуации и карантином некоторых преподавателей, а также студентов нашего факультета, с  12.10.2020 года по  25.10.2020 года мы переходим на дистанционную форму обучения. О возвращении к очной форме обучения Вас будем своевременно информировать. Существует несколько сценариев возврата. Если ситуация позволит, обучение в очной форме будет возобновлено полностью, в противном случае обучение может быть возобновлено частично, в частности преподавание обязательных предметов для студентов первого курса бакалавриата  и предметов практического характера.

С переходом на дистанционную форму обучения  Ваши основные обязанности не заканчиваются. В первую очередь, необходимо следовать указаниям преподавателей, которые, согласно текущему расписанию, продолжат преподавать, хотя и в измененном формате. Также мы  просим Вас и во время очной формы обучения сообщать контактному лицу ( Яна Фукасова covid.ffstud@umb.sk) о случаях положительного тестирования на COVID-19, а также о случаях прекращения карантина после получения отрицательного результата теста.

Желаем Вам  крепкого здоровьч и успехов в учебе

Руководство ФФ УМБ

 

 

Interruption of full-time teaching - full-time form: Dear full-time students, due to the development of the epidemic situation and the quarantine of several teachers and students of our faculty, we are transitioning from 12th of October 2020 to 25th of October 2020 for distance education. We will inform you in time about returning to full-time teaching. There are several return scenarios. If the situation allows, full-time teaching will be resumed in full, if not, teaching may be resumed in part, especially the teaching of compulsory subjects in the first year of bachelor's study and subjects of a practical nature. However, after switching to the distance method, your basic duties do not end. The first is to follow the instructions of teachers who, according to the current schedule, continue to teach, just in a changed format. We also ask you to continue to report to the contact person (Ing. Jana Fukasová covid.ffstud@umb.sk) during cases of distance learning cases of positive testing for COVID-19 and also cases of termination of quarantine after a negative test result. With the desire for good health and academic success Management of FF UMB