Návšteva partnerskej Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity, Ruská federácia

V dňoch 8. – 14.4. 2018 sa uskutočnila návšteva univerzitnej delegácie UMB vedenej vedúcim Katedry slovanských jazykov FF UMB Mgr. Anton Repoňom, PhD. na pôde Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity (SurGPU – SŠPU) spojená s oficiálnym prijatím rektorom partnerskej univerzity, prof. Nadeždou Konoplinou,  prorektorom Viktorom Zasypkinom, riaditeľkou oddelenia koordinácie medzinárodných vzťahov odboru verejných a vnútorných vzťahov Chantyjsko-Mansijského autonomného okruha Iriny Beznosovej (10.4.2018).

 

Na stretnutí sa zúčastnili:

za SurGPU

prof. Nadežda Konoplina, rektor SurGPU,

prof. Viktor Zasypkin, prorektor pre štúdium a internacionalizáciu vzdelávacích aktivít,

prof. Dmitrij Larkovič, dekan filologickej fakulty

doc. Nikolaj Hanuščak, vedúci katedry filologického vzdelávania a žurnalistiky filologickej fakulty

doc. Jelena Breusova, vedúca laboratória

doc. Tatiana Sirotkina, katedra filologického vzdelávania a žurnalistiky filologickej fakulty

predstavitelia masmédií 

 

za UMB

Mgr. Anton Repoň, PhD., vedúci Katedry slovanských jazykov FF UMB,

Mgr. Martin Lizoň, PhD., zástupca vedúceho Katedry slovanských jazykov FF UMB,

doc. Viktória Liashuk, CSc., KSJ FF UMB, garantka ŠP Katedry slovanských jazykov FF UMB

 

Úvod stretnutia bol venovaný zhodnoteniu doterajšej spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami, boli identifikované perspektívne oblasti spolupráce.

Obe strany majú záujem o posilnenie krátkodobých aj dlhodobých mobilít so snahou o zvýšenie reciprocity.

Bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi UMB v Banskej Bystrici, ktorá vytvára ďalšie možnosti v modifikácií existujúcich študijných programov medzi fakultami, vzájomnú mobilitu vedeckých pracovníkov, vysokoškolských pedagógov a študentov.

Zástupcovia Katedry slovanských jazykov sa stretli s predstaviteľmi filologickej fakulty – pedagógmi a  študentmi Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity, prezentovali Slovenskú republiku, UMB v Banskej Bystrici, mesto Banská Bystica, katedry filozofickej fakulty, samostatne sa venovali študijným programom katedry slovanských jazykov a možnostiam ich inovácie a spoločného štúdia.

Pre študentov SurGPU boli pripravené prednášky (20 hod.) a na záver pobytu vedomostný kvíz z lexikológie slovenského a ruského jazyka (podobnosti a odlišnosti slovanských jazykov).

V rámci pracovnej cesty sme sa zoznámili so surgutskou univerzitou, možnosťami ďalšej spolupráce na inovácii študijných programov, navštívili sme internátnu školu, ktorá sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov z rodín domorodých kmeňov (rozvoj metodiky výchovy a vzdelávania).

Pracovná cesta vytvorila predpoklady pre ďalšie aktivity:

  1. Rozvoj vzťahov a prehĺbenie spolupráce medzi UMB a SurGPU.
  2. Výmena skúseností v oblasti vzdelávania, medzinárodných výskumných projektov a aktivít, organizačnej podpory internacionalizácie, rozpracovanie spoločných študijných programov, výmena odborníkov a študentov.
  3. Participácia na príprave medzinárodného projektu, cieľom ktorého bude účasť zástupcov katedry slovanských jazykov na konferencii v Surgute (november 2018).