Výchova kresťanského vladára

Dielo Výchova kresťanského vladára od Erazma Rotterdamského sa stalo rýchlo veľmi populárnym. Erazmus tu totiž nepredstavil iba svoj ideál panovníka, ale svojej drobnokresbe podrobil aj prejavy každodenného života vladárov a ich prisluhovačov. Dielko tak získalo na nadčasovosti a zrozumiteľnosti pre rôznych čitateľov v rôznych dobách. Erazmus sa na rozdiel od iných podujal vykresliť obraz ideálneho panovníka, ktorý vo svojich činoch dôsledne uplatňuje zásady kresťanskej morálky. Dôležitá pre neho nie je postava vladára, ale idea. Preto, hoci prvé vydanie tohto svojho spisu naozaj venoval Karolovi V., postupne hľadal aj ďalších adresátov medzi monarchami vtedajšej Európy (Henrich VIII., František I., Ferdinand Habsburský).

 

 

Erasmus Roterodamus: Institutio principis christiani / Erazmus Rotterdamský: Výchova kresťanského vladára. Transl. Imrich Nagy. Trnava : Filozofická fakulta TU v spolupráci s CŠK, 2009. 300 s. ISBN 978-80-8082-224-8


Obsah: Content:

Predhovor / Praefatio

Výchova kresťanského vladára / Institutio principis Christiani

Bibliografia / Fontes, libri, commentarii

Register mien a pomenovaní / Index nominum

Dodatok / Appendix

Erazmus a jeho ideálny vladár / Quid Erasmus de principe optimo senserit (Slovace)

Reprodukcie / Imagines antitypicae