Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Profil a uplatnenie absolventa

Profil absolventa bakalárskeho štúdia v odbore filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Absolvent má prierezové vedomosti z oblasti translatológie. Disponuje jazykovými i kultúrnymi znalosťami a rečovými zručnosťami potrebnými pre komunikáciu v poľskom/ruskom a slovenskom jazyku v konkrétnych komunikačných situáciách. Vie identifikovať, odvodiť a pomenovať praktické súvislosti a vzťahy k ďalším odborom, ktorých poznatky dokáže aplikovať pri preklade a tlmočení odborných textov. Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať informácie a zhromažďovať údaje súvisiace s konkrétnym prekladateľským a tlmočníckym zadaním, analyzovať ich, interpretovať a využiť v procese prekladu a tlmočenia. Má schopnosť konštruktívne komunikovať so zákazníkmi a spolupracovníkmi v bilaterálnom (poľsko/rusko - slovenskom) prostredí a pôsobiť tu ako sprostredkovateľ bežnej komunikácie i kultúrny mediátor. Je schopný koordinovať čiastkové činnosti súvisiace s prekladom a tlmočením príp. inou textotvornou činnosťou.

Uplatnenie absolventa

Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo) si môžu nájsť uplatnenie v nasledujúcich profesiách: prekladateľ a tlmočník v hospodárskej sfére, verejnej správe, súkromnom sektore, tlmočník – sprievodca, vydavateľský redaktor, korektor.

Profil absolventa magisterského štúdia v odbore filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Absolvent má hlboké prierezové vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach. Na základe poznania teórie, metód a postupov translatológie, konfrontačnej lingvistiky, literárnej vedy identifikuje a analyzuje diskrepancie medzi slovenským a poľským/ruským jazykom. Tieto v konkrétnom translačnom procese rieši výberom vhodnej stratégie a postupu v súlade s normou cieľového jazyka. Dokáže originálne rozvíjať a využívať osvojené poznatky a výskumné metódy, a tak prispievať k rozvoju translatológie a polonistiky/rusistiky. Má široké poznatky z praxeológie prekladu a tlmočenia, textológie, terminológie a terminografie a konfrontačnej lexikografie. Má vedomosti z dejín poľskej/ruskej literatúry, ktoré využíva na analýzu, interpretáciu a preklad literárnych diel. Má schopnosť adekvátne komunikovať v slovenskom a poľskom/ruskom jazyku v oblasti všetkých jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, žurnalistických, reklamných či už v písomnej alebo ústnej forme. V komunikácii uplatňuje zásady jazykovej kultúry. Pri sprostredkovaní profesionálne špecializovaného styku produkuje texty účelovo a podľa typu adresáta. Pohotovo a jasne formuluje výpovede v oboch jazykoch. Ovláda metodiku konzekutívneho a simultánneho tlmočenia.
 
Uplatnenie absolventa

Absolventi magisterského štúdia v odbore filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo) si môžu nájsť uplatnenie v nasledujúcich profesiách: prekladateľ odborných i umeleckých textov, tlmočník v hospodárskej sfére, verejnej správe, súkromnom sektore, konferenčný tlmočník, tlmočník – sprievodca, vydavateľský redaktor, vysokoškolský pedagóg v odbore translatológia.

Profil absolventa bakalárskeho štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov ruský jazyk a literatúra v kombinácii je pripravený tak, aby mohol predovšetkým úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má pohľad do širších súvislostí výchovy avzdelávania, a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania. Absolvent má návyk permanentného vzdelávania sa, je schopný orientovať sa vo vedeckých textoch tak z oblasti pedagogiky, ako aj z relevantných disciplín predmetovej špecializácie. Vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu, ako aj na úrovni žiackych skupín,ovláda možnosti a konkrétne spôsoby využitia modernej didaktickej technológie.

Profil absolventa magisterského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov ruský jazyk a literatúra

Profil absolventa zodpovedá požadovaným kritériám Národného kvalifikačného rámca SR a jeho prepojeniu na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Absolvent študijného programu učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii má rozsiahle vedomosti a zručnosti z ruského jazyka a dokáže ich využiť v komunikácii v ústnej a písomnej forme vo formálnom aj neformálnom prejave. Disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti didaktiky ruského jazyka, je oboznámený s najnovšími metódami a postupmi vo výučbe ruského jazyka na všetkých stupňoch. Teoretické vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas magisterského štúdia absolventovi umožňujú pôsobiť efektívne v edukačnej sfére v štátnom a súkromnom sektore.