Profil a uplatnenie absolventa

Profil absolventa bakalárskeho štúdia v odbore filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Absolvent má prierezové vedomosti z oblasti translatológie. Disponuje jazykovými i kultúrnymi znalosťami a rečovými zručnosťami potrebnými pre komunikáciu v poľskom/ruskom a slovenskom jazyku v konkrétnych komunikačných situáciách. Vie identifikovať, odvodiť a pomenovať praktické súvislosti a vzťahy k ďalším odborom, ktorých poznatky dokáže aplikovať pri preklade a tlmočení odborných textov. Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať informácie a zhromažďovať údaje súvisiace s konkrétnym prekladateľským a tlmočníckym zadaním, analyzovať ich, interpretovať a využiť v procese prekladu a tlmočenia. Má schopnosť konštruktívne komunikovať so zákazníkmi a spolupracovníkmi v bilaterálnom (poľsko/rusko - slovenskom) prostredí a pôsobiť tu ako sprostredkovateľ bežnej komunikácie i kultúrny mediátor. Je schopný koordinovať čiastkové činnosti súvisiace s prekladom a tlmočením príp. inou textotvornou činnosťou.

Uplatnenie absolventa

Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo) si môžu nájsť uplatnenie v nasledujúcich profesiách: prekladateľ a tlmočník v hospodárskej sfére, verejnej správe, súkromnom sektore, tlmočník – sprievodca, vydavateľský redaktor, korektor.

Profil absolventa magisterského štúdia v odbore filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Absolvent má hlboké prierezové vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach. Na základe poznania teórie, metód a postupov translatológie, konfrontačnej lingvistiky, literárnej vedy identifikuje a analyzuje diskrepancie medzi slovenským a poľským/ruským jazykom. Tieto v konkrétnom translačnom procese rieši výberom vhodnej stratégie a postupu v súlade s normou cieľového jazyka. Dokáže originálne rozvíjať a využívať osvojené poznatky a výskumné metódy, a tak prispievať k rozvoju translatológie a polonistiky/rusistiky. Má široké poznatky z praxeológie prekladu a tlmočenia, textológie, terminológie a terminografie a konfrontačnej lexikografie. Má vedomosti z dejín poľskej/ruskej literatúry, ktoré využíva na analýzu, interpretáciu a preklad literárnych diel. Má schopnosť adekvátne komunikovať v slovenskom a poľskom/ruskom jazyku v oblasti všetkých jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, žurnalistických, reklamných či už v písomnej alebo ústnej forme. V komunikácii uplatňuje zásady jazykovej kultúry. Pri sprostredkovaní profesionálne špecializovaného styku produkuje texty účelovo a podľa typu adresáta. Pohotovo a jasne formuluje výpovede v oboch jazykoch. Ovláda metodiku konzekutívneho a simultánneho tlmočenia.
 
Uplatnenie absolventa

Absolventi magisterského štúdia v odbore filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo) si môžu nájsť uplatnenie v nasledujúcich profesiách: prekladateľ odborných i umeleckých textov, tlmočník v hospodárskej sfére, verejnej správe, súkromnom sektore, konferenčný tlmočník, tlmočník – sprievodca, vydavateľský redaktor, vysokoškolský pedagóg v odbore translatológia.

Profil absolventa bakalárskeho štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov ruský jazyk a literatúra v kombinácii je pripravený tak, aby mohol predovšetkým úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má pohľad do širších súvislostí výchovy avzdelávania, a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania. Absolvent má návyk permanentného vzdelávania sa, je schopný orientovať sa vo vedeckých textoch tak z oblasti pedagogiky, ako aj z relevantných disciplín predmetovej špecializácie. Vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu, ako aj na úrovni žiackych skupín,ovláda možnosti a konkrétne spôsoby využitia modernej didaktickej technológie.

Profil absolventa magisterského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov ruský jazyk a literatúra

Profil absolventa zodpovedá požadovaným kritériám Národného kvalifikačného rámca SR a jeho prepojeniu na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Absolvent študijného programu učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii má rozsiahle vedomosti a zručnosti z ruského jazyka a dokáže ich využiť v komunikácii v ústnej a písomnej forme vo formálnom aj neformálnom prejave. Disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti didaktiky ruského jazyka, je oboznámený s najnovšími metódami a postupmi vo výučbe ruského jazyka na všetkých stupňoch. Teoretické vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas magisterského štúdia absolventovi umožňujú pôsobiť efektívne v edukačnej sfére v štátnom a súkromnom sektore.