Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Profil a uplatnenie absolventa

Profil absolventa bakalárskeho štúdia v odbore filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo) 
v študijnom programe ruský jazyka a kultúra (v kombinácii)

Absolvent disponuje vedomosťami o ruskom jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách. Pozná všetky jazykové roviny systému ruského jazyka, jazykové štýly, slovensko-ruskú kontrastívnu gramatiku, sociopragmatické kontexty a komunikačné súvislosti ruského jazyka. Ovláda dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne a spoločenské súvislosti ruského jazyka. Je oboznámený s najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami Ruska a dejinami Ruska. Je vybavený teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti literárnej vedy, teórie prekladu, tlmočenia a metód prekladu a tlmočenia.

Absolvent ovláda ruský jazyk na dobrej praktickej úrovni. Uplatňuje ruský a slovenský jazyk v ústnom a písomnom dorozumievaní vo formálnych i neformálnych komunikačných situáciách. Vie kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav v slovenskom a ruskom jazyku, vďaka čomu je schopný vykonávať jazykovú kontrolu textov a ich formálnu, gramatickú a štylistickú úpravu. Má osvojené postupy, zručnosti a stratégie prekladu a tlmočenia, ktoré uplatňuje pri zabezpečovaní kvalifikovanej translačnej činnosti. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých kultúrno-umeleckých aktivitách zameraných na ruskú kultúru, pri komunikačných aktivitách v ruskom jazyku, pri vykonávaní prekladateľskej a tlmočníckej činnosti i pri redakčnej práci. Rozvíja vlastnú jazykovú kultúru v slovenskom a ruskom jazyku.

Absolvent dokáže vedome, samostatne a aktívne rozširovať nadobudnuté poznatky a získavať nové vedomosti. Udržiava kontakt s aktuálnym vývojom v rusistike a translatológii a dokáže pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji alebo v nadväzujúcom vzdelávaní. Má komunikačné schopnosti, informačné a digitálne zručnosti, kultúrne povedomie, je schopný pracovať v tíme. Má rozvinuté kritické, nezávislé a analytické myslenie.

Uplatnenie absolventa

 • prekladateľ cudzích jazykov
 • tlmočník cudzích jazykov
 • textový korektor
 • vydavateľský redaktor

Absolventi študijného programu môžu poskytovať prekladateľské služby, čiže na základe požiadaviek zadávateľa zabezpečovať kvalifikovaný preklad textu z ruského jazyka do slovenského jazyka. Môžu poskytovať tlmočnícke služby na úrovni bežnej komunikácie alebo menej náročnej odbornej komunikácie. Na základe požiadaviek zadávateľa konzekutívne tlmočia z ruského jazyka do slovenského jazyka.

Absolvent môže tiež vykonávať profesiu textového korektora, ktorého náplňou práce je finálna jazyková kontrola textov pred ich publikáciou, v prípade prekladov dohliadanie na ich formálnu a obsahovú stránku, gramatickú a štylistickú správnosť. Pri predtlačovej korektúre sa zameriava na grafickú úpravu textu. Pri prekladoch návodov, zmlúv a pod. vykonáva ich revíziu. Ďalej môže vykonávať profesiu vydavateľského redaktora, ktorý riadi koncepciu edičného plánu v príslušnom úseku vydavateľstva, organizuje prácu pri príprave knihy na vydanie, vyhľadáva prekladový titul vhodný na vydanie, komunikuje so zahraničnými vydavateľstvami, vyhodnocuje rukopisy pôvodných diel, odporúča tituly do edičného plánu vydavateľstva. Zabezpečuje externých spolupracovníkov – prekladateľov, korektorov, grafikov. Komunikuje s prekladateľom a konzultuje s ním prípadné nejasnosti a nepresnosti v preklade.

 

Profil absolventa magisterského štúdia v odbore filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo) 
v študijnom programe ruský jazyka a kultúra (v kombinácii)

Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z lingvistiky, literárnej vedy a translatológie. Je oboznámený so systematickými poznatkami z ruskej textovej lingvistiky, z dejín ruskej literatúry a kultúry, dejín umeleckého prekladu. Pozná metódy a princípy odborného a umeleckého prekladu, prekladateľské stratégie a postupy i techniky a postupy konferenčného tlmočenia z ruského jazyka do slovenčiny v jeho konzekutívnej aj simultánnej podobe, ale i zásady redakčnej práce. Má poznatky o právnych a etických aspektoch profesie prekladateľa a tlmočníka, ktoré aplikuje v praxi. Orientuje sa v praxeológii prekladu a tlmočenia a v kritike prekladu.

Absolvent ovláda ruský jazyk v ústnej a písomnej interakcii a ovláda aj základy ďalšieho slovanského jazyka. Dokáže analyzovať jazykové osobitosti textu v závislosti od oblasti ich používania a určenia. Absolvent je schopný v plnej miere uplatňovať získané vedomosti pri praktickej translačnej a/alebo redakčnej činnosti. Prakticky aplikuje metódy a princípy odborného a umeleckého prekladu, ako aj prekladateľské stratégie a postupy. Dokáže pracovať s terminologickými zdrojmi a databázami, ovláda základné postupy manažmentu prekladov. Vie pracovať s počítačovými programami podporujúcimi preklad a orientuje sa aj v oblasti post-editácie textov. Vie vyhľadávať a formulovať odborné témy a úlohy, zvažovať odporúčania, navrhovať optimálne riešenia a zabezpečovať výskumy teoretických problémov a praktických stránok súvisiacich s prekladom a tlmočením a translatológiou ako vednou disciplínou, ruským jazykom a jazykovedou, ruskou literatúrou a literárnou vedou, ruským slovesným umením a ruskou kultúrou. Je schopný navrhnúť a zvoliť vhodné postupy a implementovať ich do riešení odbornej problematiky, vrátane koncipovania projektov.

Absolvent je pripravený vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky. Je schopný pracovať v tíme, ale zároveň preukazuje vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí ako špecialista na ruský jazykový, geopolitický a etnokultúrny priestor v dynamicky sa meniacom sociokultúrnom prostredí. Má rozvinuté analytické, inovatívne a tvorivé myslenie.

Uplatnenie absolventa
 • prekladateľ cudzích jazykov
 • tlmočník cudzích jazykov
 • textový korektor
 • vydavateľský redaktor

Absolventi študijného programu môžu poskytovať prekladateľské služby, čiže na základe požiadaviek zadávateľa zabezpečovať kvalifikovaný preklad textu z ruského jazyka do slovenského jazyka. Ďalej môžu poskytovať tlmočnícke služby, vrátane konferenčného tlmočenia. Na základe požiadaviek zadávateľa konzekutívne alebo simultánne tlmočia z ruského jazyka do slovenského jazyka.

Absolvent môže vykonávať profesiu textového korektora, ktorého náplňou práce je finálna jazyková kontrola textov pred ich publikáciou, v prípade prekladov dohliadanie na ich formálnu a obsahovú stránku, gramatickú a štylistickú správnosť. Pri predtlačovej korektúre sa zameriava na grafickú úpravu textu. Pri prekladoch návodov, zmlúv a pod. vykonáva ich revíziu. Môže vykonávať aj profesiu vydavateľského redaktora, ktorý riadi koncepciu edičného plánu v príslušnom úseku vydavateľstva, organizuje prácu pri príprave knihy na vydanie, vyhľadáva prekladový titul vhodný na vydanie, komunikuje so zahraničnými vydavateľstvami, vyhodnocuje rukopisy pôvodných diel, odporúča tituly do edičného plánu vydavateľstva. Zabezpečuje externých spolupracovníkov – prekladateľov, korektorov, grafikov. Komunikuje s prekladateľom a konzultuje s ním prípadné nejasnosti a nepresnosti v preklade.

 

Profil absolventa bakalárskeho štúdia v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy
v študijnom programe učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 

Absolvent disponuje vedomosťami o ruskom jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách. Pozná všetky jazykové roviny systému ruského jazyka, jazykové štýly, slovensko-ruskú kontrastívnu gramatiku, sociopragmatické kontexty a komunikačné súvislosti ruského jazyka. Ovláda dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne a spoločenské súvislosti ruského jazyka. Je oboznámený s najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami Ruska a dejinami Ruska. Je vybavený teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti literárnej vedy, pozná základné postupy analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického textu. Ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania, teoretické i praktické súvislosti didaktiky a metodiky ruského jazyka. Pozná štruktúru a zázemie profesie. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy.

Absolvent ovláda ruský jazyk na dobrej praktickej úrovni. Uplatňuje ruský a slovenský jazyk v ústnom a písomnom dorozumievaní vo formálnych i neformálnych komunikačných situáciách. Vie kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav v slovenskom a ruskom jazyku. Špecifikuje a usúvzťažňuje poznatky z teórie literatúry, z dejín ruskej literatúry a z interpretácie literárneho textu. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých vzdelávacích, ale aj kultúrno-umeleckých aktivitách zameraných na ruskú kultúru, a pri komunikačných aktivitách v ruskom jazyku. Rozvíja vlastnú jazykovú kultúru v slovenskom a ruskom jazyku. Dokáže zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v špecializácii ruský jazyk a literatúra. Disponuje základnými metodickými spôsobilosťami v oblasti vyučovania ruského jazyka.

Absolvent dokáže vedome, samostatne a aktívne rozširovať nadobudnuté poznatky a získavať nové vedomosti. Udržiava kontakt s aktuálnym vývojom v rusistike a translatológii a dokáže pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji alebo v nadväzujúcom vzdelávaní. Má komunikačné schopnosti, informačné a digitálne zručnosti, kultúrne povedomie, je schopný pracovať v tíme. Má rozvinuté kritické, nezávislé a analytické myslenie.

Uplatnenie absolventa

Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) si môžu nájsť uplatnenie v nasledujúcich profesiách:

 • ostatní učitelia jazykov - lektori jazykov a učitelia jazykových škôl
 • pedagogický asistent

Absolventi študijného programu môžu kvalifikovane vyučovať záujemcov (dospelých aj deti) o ruský jazyk mimo základných, stredných a vysokých škôl. Môžu poskytovať inštitucionalizovanú aj individuálnu súkromnú jazykovú prípravu potrebnú na výkon povolania, úspešné zvládnutie štúdia ruského jazyka alebo v ruskom jazyku. Absolventi môžu zároveň vykonávať podporné pedagogické činnosti na základných a stredných školách.

 

Profil absolventa magisterského štúdia v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy
v študijnom programe učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 

Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z lingvistiky, pedagogiky, odborovej didaktiky a psychológie. Je oboznámený so systematickými poznatkami z ruskej textovej lingvistiky, z dejín Ruska 20. storočia a súčasnej ruskej kultúry, je oboznámený s problematikou medziliterárnosti a s literárnou komparatistikou. Disponuje rozvinutými poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Ovláda rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a didaktiky a metodiky vyučovania ruského jazyka, vrátane zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií. Pozná široký repertoár vyučovacích stratégií a metód.

Absolvent ovláda ruský jazyk v ústnej a písomnej interakcii a ovláda aj základy ďalšieho slovanského jazyka. Dokáže analyzovať jazykové osobitosti textu v závislosti od oblasti ich používania a určenia. Je schopný v plnej miere uplatňovať získané vedomosti pri praktickej pedagogickej činnosti. Samostatne identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptuje individualitu žiaka, má praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca. Aplikuje pedagogicko-psychologické a odborovo-didaktické poznanie vo výchovno-vzdelávacom procese. Je kompetentný samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať o vymedzenej problematike v rámci filológie a pedagogiky. Vie vyhľadávať a formulovať odborné témy a úlohy, zvažovať odporúčania, navrhovať optimálne riešenia a zabezpečovať výskumy teoretických problémov a praktických stránok súvisiacich s didaktikou cudzích jazykov ako vednou disciplínou, ruským jazykom a jazykovedou, ruskou literatúrou a literárnou vedou, ruským slovesným umením a ruskou kultúrou. Je schopný navrhnúť a zvoliť vhodné postupy a implementovať ich do riešení odbornej problematiky, vrátane koncipovania projektov.

Absolvent je pripravený vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky. Je schopný pracovať v tíme, ale zároveň preukazuje vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí ako špecialista na vzdelávanie v oblasti ruského jazyka a ruskej literatúry, ale aj ako odborník na ruský jazykový, geopolitický a etnokultúrny priestor v dynamicky sa meniacom sociokultúrnom prostredí. Má rozvinuté analytické, inovatívne a tvorivé myslenie a vyhranený postojovo-hodnotový areál.

Uplatnenie absolventa

Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) si môžu nájsť uplatnenie v nasledujúcich profesiách:

 • učitelia v stredných školách
 • učitelia v základných školách
 • lektori a učitelia jazykových škôl

Absolventi študijného programu učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) môžu kvalifikovane vyučovať ruský jazyk na základných a stredných školách, ako aj v kurzoch ruského jazyka v jazykových školách alebo v  súkromných jazykových kurzoch.