Správa o aktivitách SBBH za rok 2018

Správa o aktivitách Spolku banskobystrických historikov – regionálnej pobočky SHS v Banskej Bystrici za rok 2018

Spolok banskobystrických historikov – regionálna pobočka SHS (ďalej len SBBH) v Banskej Bystrici v roku 2018 organizačne pripravil a zo zdrojov SHS finančne podporil dva cykly popularizačných prednášok, určených pre širokú verejnosť, a jednu vedeckú konferenciu.

V dňoch 2. – 5. októbra 2018 sa v priestoroch Kongresového centra SAV „Academia“ v Starej Lesnej uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Ozbrojený protikomunistický odpor v strednej a východnej Európe (1944 – 1953) : politické, vojenské, právne a etické aspekty“, ktorú organizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach v spolupráci s Univerzitou v Zielonej Góre (Poľsko), Ľvovskou národnou univerzitou I. Franka (Ukrajina), Centrom pre výskum genocídy a rezistencie Litvy (Litva) a ďalšími zahraničnými a domácimi organizáciami. Cieľom podujatia bola prezentácia výsledkov najnovších výskumov v rámci problematiky ozbrojeného protikomunistického odporu v krajinách strednej a východnej Európy v období rokov 1944 – 1953. Podujatie malo interdisciplinárny charakter a sledovalo rôzne aspekty problematiky (politické, vojenské, právne, etické). Konferencie sa zúčastnilo 39 účastníkov – historikov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Litvy.

V mesiacoch október – december 2018 sa konali v priestoroch Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici tri hosťovské prednášky, ktoré boli súčasťou cyklu s názvom „Výpravy do (čias) barbarskej Európy“. Na ich organizovaní sa spolupodieľala aj Katedra histórie FF UMB. Pozvaní boli traja hostia, odborníci na ranostredoveké dejiny. Prvú prednášku s názvom „Barbari – sťahovanie národov a a Európa po páde Rímskej ríše“ predniesol Peter Bystrický, PhD., z Historického ústavu SAV dňa 11. 10. 2018. Druhú prednášku predniesol poľský historik, pôsobiaci na Sliezskej univerzite v Katowiciach, dr. Jakub Morawiec a mala názov: „Vikingovia – včasnostredovekí piráti, cestovatelia či obchodníci?“. Dňa 6. 12. 2018 sa uskutočnila tretia prednáška docenta Vincenta Múcsku, PhD., z Katedry všeobecných dejín FiF UK, a niesla názov „Franská ríša, Karol Veľký a zrod novej Európy“. Hostia rovnaké prednášky prezentovali vždy aj na druhý deň po bystrickej prednáške, a to v priestoroch SNG na Zvolenskom zámku. O všetky tri prednášky bol značný záujem a mali početnú účasť, pri prednáške poľského historika účasť dokonca presiahla 100 poslucháčov!  

V spolupráci s Múzeom mincí a medailí NBS v Kremnici Spolok banskobystrických historikov zorganizoval tri hosťovské prednášky v rámci cyklu s názvom „Stretnutia s históriou“. Prvú predniesol Mgr. Tomáš Janura, PhD., z HÚ SAV a mala názov „Kaštiele Zvolenskej stolice (Hronsek, Dolná Mičiná, Radvaň a Dúbravica)“. Prednáška sa uskutočnila dňa 27. septembra 2018. Druhá prednáška sa konala dňa 25. októbra 2018 a predniesla ju pracovníčka Historického ústavu SAV Mgr. Diana Duchoňová, PhD. Prednáška mala názov „Život všedný a sviatočný na aristokratickom dvore v prvej polovici 17. storočia (na príklade dvora Mikuláša Esterházyho)“ a zúčastnilo sa jej vyše 30 poslucháčov. Poslednou bola prednáška PhDr. Ľudovíta Hallona, DrSc., taktiež pracovníka Historického ústavu SAV, s názvom „Vplyv štátoprávnych zmien v roku 1918 na hospodársky vývoj Slovenska v medzivojnovom období“. Prednáška sa uskutočnila vo štvrtok 15. novembra 2018. Každej z uvedených prednášok sa zúčastnilo cca 25 – 30 poslucháčov. Na cykle hosťovských popularizačných prednášok v priestoroch kremnického Múzea mincí a medailí bude naša regionálna sekcia SHS participovať aj v roku 2019.

V budúcom roku sa Spolok banskobystrických historikov sústredí na prípravu jedného väčšieho vedeckého podujatia (medzinárodnej konferencie alebo kolokvia) a dvoch cyklov popularizačných prednášok – a to v Banskej Bystrici a v Kremnici, kde je sústredená značná časť aktívnych členov Slovenskej historickej spoločnosti. Aj z tohto dôvodu sa od 1. januára 2019 naša regionálna pobočka premenovala na Spolok historikov stredoslovenských banských miest.

 

V Banskej Bystrici, 23. januára 2019

 

Patrik Kunec, PhD., v.r.

Predseda Spolku historikov stredoslovenských banských miest,

regionálnej pobočky SHS