Projekty a granty

Development of a Collaborative Space for French as a Foreign Language: Literature, Migration, Exile and Learning

Číslo projektu:2019-1-FR01-KA203-062886Doba riešenia:1. sep. 2019 - 31. aug. 2022
Vedúci projektu:za FF UMB: Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:UNIVERSITE RENNES II

Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého jazyka po angličtine

Číslo projektu:004TU Z-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Technická univerzita vo Zvolene

Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom švajčiarskom po nemecky a po francúzsky písanom kriminálnom románe a v slovenskom kriminálnom románe

Číslo projektu:Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Zázrivcová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:UNIPO Prešov, Mgr. Ján Jambor, PhD.

Masmediálny obraz vybraných osobností španielskej kultúry v československom prostredí v období od 30. rokov do 60. rokov 20. storočia. Evolúcie a mutácie

Číslo projektu:1/0156/19Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr.Koordinátor projektu:

Facilitácia čitateľskej kompetentnosti a výučba odborných cudzích jazykov na vysokých školách technického zamerania

Developing the reading competency and teaching technical foreign languages at technical universities

Číslo projektu:KEGA 010TU Z-4/2017Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Veverková Darina, PaedDr., Ph.D.

Valenčné potencie slovies v kontraste

Verb Valency Potentials in Contrast

Číslo projektu:VEGA č. 1/0084/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Zázrvicová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Estudios de morfología nominal: lenguas paleohispánicas e indoeuropeas antiguas

Studies in nominal morphology: Paleohispanic languages ​​and ancient Indo-European languages

Číslo projektu:FFI2012-36069-C03-02Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Jazyková feminizace ve frankofonních zemích: současný stav a vzájemné vlivy

Language feminization in Francophone countries: current status and mutual influences

Číslo projektu:IGA, č. FF_2013_013Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Martin PleškoKoordinátor projektu:FF Univerzity Palackého v Olomouci

Jazykový obraz světa ve frazeologii: přirozený rod a jeho reflexe ve španělštině, češtině a angličtině

Linguistic picture of the world in phraseology: natural gender and its reflection in Spanish, Czech and English

Číslo projektu:SPP 43210131Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Enrique GUTIÉRREZ RUBIO, Ph.D. (Katedra romanistiky FHV UMB)Koordinátor projektu:

Centrum univerzitných úspechov

Číslo projektu:BECO-2012-72Doba riešenia:2012 - 2015
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Jazyková rozmanitost a komunikace

Linguistic diversity and communication

Číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/20.0061Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Jazykový tandem, bilingvizmus a odborné znalosti: francúzština ako cudzí jazyk a odborná francúzština v kontakte s jazykmi strednej a východnej Európy

Tandem, bilingualism and construction disciplinary knowledge: French as a foreign language and professional French in the contact with languages in Central and Eastern Europe

Číslo projektu:Univerzitná agentúra pre frankofóniu (AUF)Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Nicolas Guy (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:Université de Médecine et Pharmacie « I. Hatieganu » de Cluj-Napoca, Roumanie

Tandem, bilinguisme et construction de savoirs disciplinaires : une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l'ECO

Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum

The conception of a new grammar of the Slovak language for French-speaking users

Číslo projektu:APVV č. SK-FR-0023-11Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Katarína ChOVANCOVÁ, PhD. (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. Patrice Pognan, PhD. (Université Sorbonne Paris)

Cieľom projektu je vypracovať metodológiu prípravy gramatiky slovenského jazyka so zreteľom na aktuálne prístupy k prezentácii gramatiky u francúzskych a frankofónnych lingvistov. Má pripraviť pôdu pre širšiu výskumnú iniciatívu...

Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa

Contrastive research of grammatical metalanguage: verb terminology

Číslo projektu:VEGA č. 1/0790/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:PhDr. Katarína Chovancová, PhD.Koordinátor projektu:

CHAIRE JEAN MONNET AD PERSONAM "IDENTITÉS ET CULTURES EN EUROPE"

Jean Monnet Chair: Identities and cultures in Europe

Číslo projektu:JEAN MONNET č. 2009 - 2838Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:prof. Rouet Gilles, DrSc. (Katedra európskych kultúrnych štúdií FHV UMB)Koordinátor projektu:

Vytvorenie pedagogického a vedeckého rámca pre štúdium európskych kultúr a identít.

POSTMODERNÉ TENDENCIE V ZOBRAZOVANÍ PRIESTORU VO FRANCÚZSKEJ, SLOVENSKEJ A ŠPANIELSKEJ PRÓZE

Postmodern tendencies in the description of area in the French, Slovak and Spanish prose

Číslo projektu:UGA č. I-09-000-05Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:Mgr. Zuzana Ištvánfyová, PhD. (Katedra európskych kultúrnych štúdií)Koordinátor projektu:

Projekt je zameraný na výskum poetiky priestoru vo francúzskej, slovenskej a španielskej postmodernej próze. Východiskom projektu je fakt, že priestor nadobúda špecifické funkcie (ide tu najmä o predpoklad možných dekonštruktívnych...

PROCES INTERNACIONALIZÁCIE V ŠPANIELSKO-SLOVENSKEJ ŠPORTOVEJ TERMINOLÓGII VO VYBRANÝCH LOPTOVÝCH HRÁCH (BASKETBAL, FUTBAL, HÁDZANÁ, VOLEJBAL)

The process of internationalisation in Spanish-Slovak sports terminology in certain ball games (basketball, futball, handball, volleyball)

Číslo projektu:UGA č. I-09-000-08Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Veronika SliačanováKoordinátor projektu:

Primárnym cieľom projektu bude vypracovanie časti dvojjazyčného (španielsko- slovenského) slovníka športovej terminológie, ktorý zatiaľ na Slovensku absentuje.