Rozdelenie do študijných skupín

Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov, 1. ročník – rozdelenie do skupín

Rozdelenie do skupín je finálne, presun medzi skupinami nie je možný.

Rozvrh hodín vyhľadajte podľa vyučujúcich (v prvej sekcii vyberte možnosť „vyučujúci“, v druhej sekcii vyberte meno svojho lektora alebo svojej lektorky): https://www.pdf.umb.sk/~rozvrh/Rozvrhy/2020-21%20ZS/rozvrh.html

 

Slovak in the Linguistic and Cultural Competence of Foreign Students, 1st year – study groups

The division into groups is final, moving between study groups is not possible.

Find the school timetable according to your teacher (in the first roll section choose „vyučujúci“, in the second roll section choose the name of your teacher): https://www.pdf.umb.sk/~rozvrh/Rozvrhy/2020-21%20ZS/rozvrh.html

 

Словацкий язык в лингвокультурной компетенции иностранных студентов,

1 курс – разделение на группы


Разделение на группы окончательное, перемещение между группами невозможно.
В части расписание («rozvrh hodín») выберите расписание по преподавателям (в первой секции выберите «vyučujúci», во второй секции данные своего преподавателя):

https://www.pdf.umb.sk/~rozvrh/Rozvrhy/2020-21%20ZS/rozvrh.html

 

1. skupina, lektor: Mgr. Henrich Jakubík, PhD., henrich.jakubik@umb.sk

1st group, teacher: Mgr. Henrich Jakubík, PhD., 1 группа, преподаватель: Mgr. Henrich Jakubík, PhD.

 

Volodymyr

Bodnar

Anton

Demianov

Emiliya

Fazleeva

Larisa

Gaisina

Yuliia

Gerasymyuk

Ivan

Hapeiev

Oleksandra

Cherkasova

Gleb

Kandakov

Elena

Korshunova

Natalia

Kostina

Arsenii

Kovalev

Veronika

Kytsaniuk

Iryna

Lysenko

Yaroslav

Lysenko

Kateryna

Petkova

Juliia

Prokusheva

Daria

Rybko

Daniil

Sek

Aslan

Serikbayev

Valeriia

Shebela

Dmitrii

Solovev

Olga

Soloveva

 

2. skupina, lektorka: PhDr. Annamária Genčiová, PhD., annamaria.genciova@umb.sk

2nd group, teacher: PhDr. Annamária Genčiová, PhD., 2 группа, преподаватель: PhDr. Annamária Genčiová, PhD.

Ksenia

Akimova

Dmitrii

Antipenko

Alina

Buzdaleva

Alisa

Frolova

Snizhana

Chikalova

Sergey

Chudinov

Artur

Chulii

Dias

Izbagambetov

Murat

Kassymkhan

Aleksandr

Simonchuk

Leonid

Smirnov

Igor

Sokolov

Artem

Syrovatko

Zulfiya

Tairova

Sabina

Tairova

Elvira

Toleutay

Irina

Tsys

Ilya

Tsutskiridze

Ramil

Undassynov

Vladimir

Vasilev

Denis

Zelentcov

Olha

Zhuravel

 

3. skupina, lektorka: Mgr. Veronika Gondeková, PhD., veronika.gondekova2@umb.sk

3rd group, teacher: Mgr. Veronika Gondeková, PhD.; 3 группа, преподаватель: Mgr. Veronika Gondeková, PhD.

Eylul

Atalay

Onur

Gündogdu

Yuliana

Halak

Artemii

Kim

Uliana

Korennaia

Vladyslava

Kudukhashvili

Yevhenii

Lashyn

Olena

Lazar

Natalya

Lyubina

Rumina

Massimova

Danil

Mikharyov

Grigorii

Morozov

Valeriya

Muborakshayeva

Akerke

Ornashbayeva

Yuliia

Piatkovska

Galina

Raspopina

Oleksandra

Rozhyk

Anastasiia

Shafranska

Svetlana

Smirnova

Anastasiia

Struts

Maryna

Tarkovska

Mikhail

Vyalko