Rehole a kláštory v stredoveku

Zborník z vedeckej konferencie vydaný vo forme učebnice pojednáva o dejinách stredovekého mníšstva, o vývojových etapách jednotlivých rehôl a ich zmysle a poslaní v minulosti. Obsahuje príspevky od desiatich autorov. Úmyslom editorov je pripraviť druhé doplnené vydanie. Obsah nájdete tu.

 

 


Rehole a kláštory v stredoveku. Eds. Rastislav Kožiak – Vincent Múcska. Banská Bystrica – Bratislava: Chronos, 2002. 211 s. ISBN 80-89027-05-9Obsah:  Content:  Inhalt:


Predslov (p. 5-6)

Pavol HAVIERNIK: Počiatky mníšstva, byzantský monasticizmus (p. 7-30)

Rastislav KOŽIAK: Špecifické črty vývoja kresťanstva a monasticizmu v Írsku v ranom stredoveku (p. 31-48)

Vincent MÚCSKA: Rád benediktínov a jeho vývoj v stredoveku (p. 49-74)

Michal SLIVKA: Kresťanské pustovnícke hnutie (p. 75-84)

Denisa VALACHOVÁ: Rehoľa cistercitov v stredoveku (p. 85-112)

Henrieta LÁSZLÓOVÁ: Premonštráti a ich vývoj v stredoveku (p. 113-132)

Igor GRAUS: K problematike formovania "nového rytierstva" ako špecifickej formy monasticizmu v období európskeho vrcholného stredoveku (p. 133-148)

Gabriel Peter HUNČAGA: Vznik, vývoj a význam dominikánov v kontexte vývoja stredovekého rehoľného života v Európe (p. 149-170)

Marián R. ZEMENE: Vývojové tendencie františkánskej rehoľnej rodiny od stredoveku do súčasnosti (p. 171-186)

Ivan CHALUPECKÝ: Spoločnosť Ježišova a jej podiel na katolíckej reforme (p.187-194)

Obrazová príloha (p. 197-210)

Autori (p. 211)