Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rozšírené tézy predmetov vyučovaných na externom a doktorandskom štúdiu

Rozšírené tézy

Študijný program "história" v externej forme štúdia

 

POVINNÉ PREDMETY
 

Predmet: Dejiny svetového dejepisectva

Vyučujúci: PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., doc. Mgr. Juraj Šuch, PhD.

 

Cieľ predmetu:

Študent by sa mal zorientovať v problematike vývoja európskeho a amerického dejepisectva od antiky až po súčasnosť, osvojiť si hlavné biografické a bibliografické údaje (historici a diela, historické prúdy a školy) a porozumieť dobovému kontextu historiografie.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

1. Predmet dejín dejepisectva a ich miesto v systéme historickej vedy.

Povinná literatúra:

BENEŠ, Zdeněk: Historický text a historická kultura. Praha : Karolinum, 1995.

KUHN, Thomas S.: Struktura vědeckých revolucí. Praha : Oikoymenh, 2008.

 

2. Základné vývojové línie antického dejepisectva.

Povinná literatúra:

BURIAN, J., LISOVÝ I.,  PSÍK, R.: Úvod do dějepisectví antického starověku. Ostrava :

Ostravská univerzita, 2007.

VERNANT, Jean-Pierre: Počátky řeckého myšlení. Praha : Oikoymenh, 1993.

 

3. Dejepisectvo ako súčasť stredovekého písomníctva.

Povinná literatúra:

BLÁHOVÁ, Marie: Dějepisectví latinského středověku. In: Kultura středověku. Ed. P. Spunar. Praha : Academia, 1995, s. 135-160.

NEUPAUER, Eduard: Specifika byzantské historiografie. In:  ACTA FACULTATIS ORTHODOXAE THEOLOGIAE UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS, Byzantská revue 2009, s. 226-234.

 

4. Revolučný prínos renesančného a humanistického dejepisectva.

Povinná literatúra:

BURKE, Peter: Italská renesance : Kultura a společnost v Itálii. Praha : Mladá fronta,  1996.

BURKE, Peter: Společnost a vědění : Od Gutenberga k Diderotovi. Praha : Karolinum,  2007.

 

5. Predstavitelia osvieteneckého dejepisectva a novovekej filozofie dejín (Voltaire, Herder, Kant, Hegel, Marx).

Povinná literatúra:

HEGEL, G. W. F.: Filozofie dějin. Pelhřimov : Nová tiskárna, 2004.

HOLZBACHOVÁ, Ivana: Jak Voltaire uvažoval o dějinách a jejich výkladu. In: Studia Philosophica, 58, 2011, 2, s. 73-82.

VALACH, Milan: Marxova filozofie dějin. Praha : Grimmus, 2005.

ZÁKUTNÁ, Sandra: Kant a Herder v kontexte filozofie dejín. In: Studia Philosophica Kanntiana, 1, 2012, s. 50-58.

 

6. Nemecké, francúzske a anglické dejepisectvo v 19.storočí.

Povinná literatúra:

BERGER, S., FELDNER, H., PASSMORE, K. (eds.): Jak se píšou dějiny : Teorie a praxe. Brno : CDK, 2016, s. 11-54.

HANUŠ, Jiří, VLČEK, Radomír (eds.): Historik v proměnách doba a prostředí 19. století. Brno : Matice moravská, 2007.

 

7. Škola Annales, biefeldská škola, feministická história.

Povinná literatúra:

BERGER, S., FELDNER, H., PASSMORE, K. (eds.): Jak se píšou dějiny : Teorie a praxe. Brno : CDK, 2016, s. 347-378.

IGGERS, G. G.: Dějepisectví ve 20. století. Praha : NLN, 2002.

KOŽIAK, R., ŠUCH, J., ZELEŇÁK, E.: Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava : Chronos, 2009, s. 229-301.

 

8. Postmoderná výzva a mikrohistória.

Povinná literatúra:

KOŽIAK, R., ŠUCH, J., ZELEŇÁK, E.: Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava : Chronos, 2009, s. 6-228.

van DULMEN, Richard: Hisorická antropologie. Praha : Dokořán, 2002.

ŠUCH, Juraj: Problém zmyslu dejín a histórie v druhej polovici 20. storočia. Banská Bystrica : FF UMB, 2011.

 


Predmet: Dejiny slovenského dejepisectva

Vyučujúci: prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

 

Cieľ predmetu:
Študent získa ucelený obraz o najdôležitejších stránkach vývinu slovenskej historiografie a o jeho faktoroch a zlomových bodoch od ich počiatkov po súčasnosť. Rovnako nadobudne obraz o základných metodologických prístupoch a limitoch, historiografických smeroch v rôznych fázach vývinu historiografie, o jej osobnostiach, prelomových dielach, inštitúciách. Získané vedomosti mu pomôžu korektnejšie postrehnúť podstatné znaky dlhodobého kultúrneho, ideového a duchovného vývinu v slovenskom kultúrnom prostredí. Absolvent predmetu je schopný uplatniť nadobudnuté historiografické vedomosti pri spracovaní svojej magisterskej práce.

Osnova predmetu a literatúra:

1. Príklady diel s historickými znakmi v predveľkomoravskom a veľkomoravskom období. Historické žánre a spisba v období uhorského stredoveku.
Literatúra:
MARSINA, R.: Legendy stredovekého Slovenska. Budmerice: Rak, 1997.
SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. Budmerice: Rak, 1995.
MÚCSKA, V. (ed.): Kronika anonymného notára kráľa Bela. Gesta Hungarorum. Budmerice : Rak, 2000.

2. Humanistická historiografia na Slovensku a v Uhorsku.
Literatúra:
HORVÁTH, P.: Počiatky slovenskej historiografie. In: Historický časopis, 30, 1982, s. 859 – 877.
KUTNAR, F. – MAREK, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha: Lidové nakladatelství, 1997.

3. Baroková historiografia, barokový slavizmus a uhorská kritická historická škola.
Literatúra:
HORVÁTH, P.: Slovenská historiografia v období pred národným obrodením (2. časť). In: Historický časopis, 31, 1983, s. 231 - 250.
HORVÁTH, P.: Slovenská historiografia v období pred národným obrodením (1. časť). In: Historický časopis, 31, 1983, s. 85 - 110.
KUTNAR, F. – MAREK, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha: Lidové nakladatelství, 1997.

4. Osvietenská historiografia a začiatok slovenskej národnej historiografie.
Literatúra:
TIBENSKÝ, J.: Slovenská historiografia v období slovenského národného obrodenia (1780 –1830). In: Historický časopis, 28, 1980, s. 531- 553.
KUTNAR, F. – MAREK, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha: Lidové nakladatelství, 1997.

5. Úloha romantickej historiografie pri kultivovaní historickej pamäti a celkovo v národnoemancipačnom procese Slovákov.
Literatúra:
HUČKO, Ján: K problematike dejepisných snáh štúrovcov. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského Historica XXXI, Bratislava 1980, s. 65 – 89.
KUTNAR, F. – MAREK, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha: Lidové nakladatelství, 1997.

6. Slovenská historiografia 2. polovice 19. storočia - medzi konceptom tzv. slovenskéhohistorického práva a tisícročného útlaku.
Literatúra:
ŠKVARNA, D.: Deformované moderné dejiny – deravá pamäť (Uhorsko a slovenská historická kultúra). In: Ivaničková, E. et al.: Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí. Pocta k 70-ročnému jubileu Dušana Kováča. Bratislava, 2011, s. 178 – 199.
KUTNAR, F. – MAREK, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha: Lidové nakladatelství, 1997.

7. Kultivácia a modernizácia historiografie v 2. polovici 19. storočia (inštitúcie, periodiká,pozitivizmus, regionalizmus).
Literatúra:
KUTNAR, F. – MAREK, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha: Lidové nakladatelství, 1997.
POTEMRA, M.: Slovenská historiografia v rokoch 1901 – 1918. Košice: ŠVK, 1980.

8. Prudký vzostup a limity slovenskej historiografie v 20. - 40. rokoch 20. storočia.
Literatúra.
KUTNAR, F. – MAREK, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha: Lidové nakladatelství, 1997.
Historik Daniel Rapant. Život a dielo. Zost. R. Marsina. Martin: Matica slovenská 1998.
HAVRILA, M. - OTČENÁŠOVÁ, S. (eds.): Historiografia na Slovensku v kontexte spoločenského vývinu v 19. a 20. storočí. Prešov: Universum, 2009.

9. Rozporuplnosť slovenskej historiografie v 2. polovici 20. storočia, marxistické limity a podnety,obmedzený interpretačný priestor, vulgarizačné prvky, kvantitatívny vzostup.
Literatúra:
HUDEK, A.: Najpolitickejšia veda. Bratislava: Historický ústav SAV, 2009.
LIPTÁK, Ľ.: Úloha a postavenie historiografie v našej spoločnosti. In: Historický časopis, 1969, č. 1, s. 98 - 118.

10. Súčasná slovenská historiografia, jej medzinárodný rozmer a antropologizácia. Najvýznamnejší historici a historické práce v 20. storočí.
Literatúra:
KOVÁČ, D.: Spoločnosť a historiografia. Bratislava: Historický ústav SAV, 2009.
KAMENEC, I.: Spoločnosť, politika, historiografia. Bratislava: Historický ústav SAV, 2009.
MARSINA, Richard : Problémy a perspektívy dejín v súčasnosti. Studia historica Tyrnaviensia 2, 2002, s. 10-21. Rés. nem. s. 20-21
O slovenskej historiografii v Collegium Carolinum. In: Historický časopis, 2004, s. 233 - 378.
Historický časopis, 55, 2007, č. 1. Materiály zo zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti.

 


Predmet: Základy Paleografie

Vyučujúci: PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

 

Tézy a literatúra k predmetu:

1. Hierarchia v latinskej paleografii; Historické obdobie; Štýl písma; Druh písma; Typ písma

Literatúra:
GIEYSZTOR, Aleksander: Zarys dziejów pisma łacińskiego. Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2009 (druhé vydanie).
HÚŠČAVA, Alexander: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1951.

2. Priestorové rozloženie písma; Majuskula (verzálky a kapitálky); Minuskula (vymedzenie podľa liniek); Dĺžky, ťah, driek, oblúčik, brvno, ligatúra

Literatúra:
ŠEDIVÝ, Juraj: Terminológia paleografickej deskripcie a analýzy. In: Slovenská archivistika. roč. 43, č. 1, 2008, s. 74-102.
ŠEDIVÝ, Juraj – PÁTKOVÁ, Hana (eds.): Vocabularium parvum scripturae Latinae. Bratislava – Praha : Latin Palaeography Network – Central and Eastern Europe, 2008.

3. Spôsoby skracovania slov; Skracovanie suspenziou; Skracovanie kontrakciou; Značky vlastného významu; Značky relatívneho významu

Literatúra:
GLEJTEK, Miroslav – LABANC, Peter: Cvičenia zo stredovekej latinskej paleografie. Uhorské listinné písmo v 13. – 16. storočí. Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2015.
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – KAŠPAR, Jaroslav – EBELOVÁ, Ivana: Paleografická čítanka. Textová část/Ukázky. Praha : Karolinum, 2000 (druhé vydanie).
NOVÁK, Jozef a kol.: Paleografická čítanka. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2001.
OLEXÁK, Peter: Scriptura latina libraria. Weissenburg : Edizioni Biricianis, 2008.

4. Transliterácia, transkripcia a edičné pravidlá; Spôsoby čítania rukopisov; Metodika prepisu a príprava edície

Literatúra:
LEHOTSKÁ, Darina: Transkripčné pravidlá, odborná terminológia a ukážky latinských textov. Bratislava : Univerzita Komenského, 1982.
ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Praha : Archivní správa MV ČR, 2002.


Predmet: Historická geografia

Vyučujúci: PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 

Cieľ predmetu:

Pochopenie teoretických základov odboru a získanie prehľadu o dôležitejších prameňoch, metódach a pracovných postupoch v rámci historicko-geografického výskumu.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

1. Historická geografia ako vedný odbor

a) predmet výskumu

b) postavenie historickej geografie v systéme vied

c) delenie historickej geografie

d) metódy a pracovné postupy historickej geografie

e) vývoj odboru na Slovensku

Povinná literatúra:

MARTINKA, Jožo: Historická geografia. In: Acta geologica et geografica Universitatis Comenianae Nr. 3. Bratislava : SPN, 1963, s. 195-203.

RÁBIK, Vladimír – LABANC, Peter – TIBENSKÝ, Martin: Historická geografia. Trnava : FF TU, 2013. 82 s. (VŠ učebnica, dostupná online)

SEMOTANOVÁ, Eva: Historická geografie českých zemí. Praha : Historický ústav, 1998, kapitola 1 (s. 9-23), kapitola 3 (61-63) a kapitola 4 (s. 65-68).

SEMOTANOVÁ, Eva: Historická geografie – zmizelý prostor a čas. In: Český časopis historický, roč. 93, 1995, č. 2, s. 177-188.

TOMEČEK, Oto: Poznámky k vývoju a aktuálnemu stavu historickogeografického výskumu na Slovensku. In: Historická geografie 34. Praha : Historický ústav, 2007, s. 21-43.

 

2. Pramene historicko-geografického výskumu

a) celkový všeobecný prehľad a delenie prameňov

b) písomné pramene – sčítacie operáty, súpisy, matriky, urbáre, topografické lexikóny, miestopisné slovníky, letopisy a kroniky, cestopisy, staré vlastivedné vedecké práce

c) obrazové pramene – obrazy a maľby, veduty, fotografie, pohľadnice

d) kartografické pramene – najstaršie mapy Uhorska, mapy vojenských mapovaní (Jozefské, Františkovo, Františsko-Jozefské), katastrálne mapovanie (jozefský kataster, stabilný kataster, definitívny kataster)

Povinná literatúra:

MARTINKA, Jožo: Historická geografia. In: Acta geologica et geografica Universitatis Comenianae Nr. 3. Bratislava : SPN, 1963, s. 195-203.

PRAVDA, Ján: Stručný lexikón kartografie. Bratislava : Veda, 2003.

PRIKRYL, Ľubomír Viliam: Slovensko na starých mapách. Martin : Osveta, 1982.

RÁBIK, Vladimír – LABANC, Peter – TIBENSKÝ, Martin: Historická geografia. Trnava : FF TU, 2013. 82 s. (VŠ učebnica, dostupná online)

SEMOTANOVÁ, Eva: Historická geografie českých zemí. Praha : Historický ústav, 1998, kapitola 2 (s. 25-60).

SEMOTANOVÁ, Eva: Historická geografie – zmizelý prostor a čas. In: Český časopis historický, roč. 93, 1995, č. 2, s. 177-188.

TOMEČEK, Oto: Banská Bystrica a jej okolie na mape 1. vojenského mapovania. In: Historické mapy. Bratislava : Kartografická spoločnosť SR; Geografický ústav SAV, 2005, s. 231-238.


Predmet: Dejiny správy

Vyučujúci: PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 

Cieľ predmetu:

Študent by si mal zorientovať v základnej terminológii odboru a vedieť uplatniť jednotlivé poznatky odboru v archívnej a múzejnej praxi.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

1. Úvod do problematiky – predmet výskumu, základné pojmy, jednotlivé formy správy, význam štúdia dejín správy, spôsoby prezentácie správnych mechanizmov (mentálna mapa, grafická schéma)

Povinná literatúra:

BUZAN, Tony: Mentální mapování. Praha : Portál, 2007.

Historická revue, II, 1991, č. 4, s. 39 – Zo slovníka historika

SOKOLOVSKÝ, Leon: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska I. (Od počiatkov do roku 1526). Bratislava : Metodické centrum, 1996.

 

2. Predštátne organizačné formy – stádo, horda, rod, kmeňový a nadkmeňový zväz

Povinná literatúra:

Forum Historiae [online], 2014, č. 2 – téma Moc a štát v stredovekej Európe

SOKOLOVSKÝ, Leon: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska I. (Od počiatkov do roku 1526). Bratislava : Metodické centrum, 1996.

 

3. Prvé štátne útvary a ich správa –  Nitrianske kniežatstvo, Veľká Morava

Povinná literatúra:

Forum Historiae [online], 2014, č. 2 – téma Moc a štát v stredovekej Európe

SOKOLOVSKÝ, Leon: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska I. (Od počiatkov do roku 1526). Bratislava : Metodické centrum, 1996.

STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Bratislava : Veda; Budmerice : Rak, 2004. – state týkajúce sa pribinovského a veľkomoravského Nitrianska.

 

4. Správa na Slovensku v období stredoveku (1000 – 1526)

a) ústredné uhorské inštitúcie,

b) územná správa – komitáty, stolice, hradné panstvá

c) miestna správa a samospráva – mestá a mestečká, dediny

d) cirkevná správa v stredoveku.

Povinná literatúra:

MARSINA, Richard (ed.): Vývoj správy miest na Slovensku. Martin : Osveta, 1984.

MÚCSKA, Vincent: O prvých uhorských biskupstvách. In: Historický časopis, roč. 51, 2003, č. 1, s. 3-22.

LOPATKOVÁ, Zuzana: Cirkevné dejiny stredovekého Slovenska. Trnava : FF TU, 2013. (VŠ učebnica, dostupná online)

SOKOLOVSKÝ, Leon.: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska I. (Od počiatkov do roku 1526). Bratislava : Metodické centrum, 1996.

SOKOLOVSKÝ, Leon: Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava : AEP, 2002.

ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján (eds.): Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010.

ŽUDEL, Juraj: Stolice na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1984.

 

5. Správa na Slovensku v období novoveku (1526 – 1848)

a) rakúska ríšska správa

b) uhorská krajinská správa a ústredné orgány

c) územná správa –  stolice, jozefské stolice, panstvá

d) miestna správa a samospráva – slobodné kráľovské mestá, zemepanské mestá a mestečká, dediny

e) turecká okupačná správa

f) cirkevná správa katolíkov a evanjelikov

Povinná literatúra:

KOPČAN, Vojtech: Príspevok k dejinám osmanskej správy na Slovensku (1541 – 1686). In: Vlastivedný časopis, roč. XVII, 1968, č. 3, s. 116-120.

SEDLÁK, František: Náčrt vývinu správy feudálnych panstiev na Slovensku od polovice 16. storočia do polovice 19. storočia. In: Historické štúdie X. Bratislava : SAV, 1965, s. 54-87.

SOKOLOVSKÝ, Leon: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska II. (Od roku 1526 do roku 1848). Bratislava : Metodické centrum, 1996.

ŽUDEL, Juraj: Stolice na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1984.


Predmet: Cirkevné dejiny Slovenska 

Vyučujúci: PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

 

Cieľ predmetu:

Oboznámenie sa predmetom výskumu cirkevných dejín, aplikovanie poznatkov zo všeobecných dejín a dejín Slovenska pri výskume cirkevných dejín, rozvinutie metodologických postupov historickej vedy na oblasť cirkevných dejín.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

1. Kresťanstvo na území Slovenska v stredoveku

a) chronologické vymedzenie vo vzťahu k všeobecným dejinám

b) terminológia

c) historiografia

d) metodologické špecifiká výskumu

Povinná literatúra:

HANUŠ, Jiří: Pozvání ke studiu církevních dějin. Brno : CDK, 1999.

KOŽIAK, R., NEMEŠ, J.: PRO  PRAEFATIONE alebo niekoľko poznámok k výskumu cirkevných dejín. In: Pohanstvo a kresťanstvo. Ed. R. Kožiak, J. Nemeš. Bratislava : Chronos, 2004, s. 9-13.

SLIVKA, Michal: Doterajšie poznatky z dejín a kultúry kresťanstva na Slovensku (4.-15. stor.) In: Studia archaeologica Slovaca mediaevalia, III-IV, 2000-2001, s. 17-50.

 

2. Počiatky kresťanstva na strednom Dunaji

a) vymedzenie pojmov

b) problémy výskumu a metodológia

c) pramene a historiografia

d) aktuálne témy historického výskumu

Povinná literatúra:

KOLNÍK, Titus: Kontakty raného kresťanstva s územiami strednej Európy vo svetle archeologických a historických prameňov. In: Studia archaeologica Slovaca mediaevalia, III-IV, 2000-2001,  s. 51-92.

KOŽIAK, Rastislav: Conversio gentum a christianizácia vo včasnom stredoveku. In: Ružomberský historický zborník. Tomus I. Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 2007, s. s. 83-106.

LOPATKOVÁ, Zuzana: Cirkevné dejiny stredovekého Slovenska. Trnava : Trnavská univerzita, 2013

 

3. Cirkevná správa na území Slovenska v stredoveku

a) vymedzenie pojmov

b) problémy výskumu a metodológia

c) pramene a historiografia

d) aktuálne témy historického výskumu

Povinná literatúra:

GLEJTEK, Miroslav: Práva a povinnosti uhorských biskupov pri správe diecéz v 11. až 14. storočí z pohľadu kánonického práva. In: Konštantínove listy, 11, 2018, 1, s. 79-104.

LOPATKOVÁ, Zuzana: Cirkevné dejiny stredovekého Slovenska. Trnava : Trnavská univerzita, 2013.

Stredoveký kostol na Slovensku. I. zväzok. Ed. B. Pomfyová. Bratislava: FO ART, 2015.

Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Ed. V. Rábik. Trnava : Trnavská univerzita, 2010.

 

4. Kláštory a rehoľný život na území Slovenska v stredoveku

a) vymedzenie pojmov

b) problémy výskumu a metodológia

c) pramene a historiografia

d) aktuálne témy historického výskumu

Povinná literatúra:

Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku. Ed. M. Kvasnicová, M. Šeregi. Bratislava : Spektrum, 2018.

Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Ed. J. Šimončič. Trnava : Trnavská univerzita, 1994.

Rehole a kláštory v stredoveku. Ed. R. Kožiak, V. Múcska. Bratislava : Chronos, 20

 

5. Humanizmus a renesancia na území Slovenska

a) chronologické vymedzenie vo vzťahu k všeobecným dejinám

b) terminológia

c) historiografia

d) metodologické špecifiká výskumu

Povinná literatúra:

NAGY, Imrich: Erazmus Rotterdamský a jeho svet : úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16.

storočia. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. Dostupné on-line: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIjrmwzoXnAhUSBGMBHXtyARIQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forumhistoriae.sk%2Fdocuments%2F10180%2F249857%2FNagy_erazmus-a-jeho-svet.pdf&usg=AOvVaw3u1PPDRvC2iCT-1eGzdmmj

NAGY, Imrich: Erazmovci na Slovensku. Banská Bystrica : Belianum, 2017.

ŠKOVIERA, Daniel et al. (eds.): Latinský humanizmus. Bratislava : Kalligram, 2008.

 

6. Počiatky reformácie na území Slovenska

a) vymedzenie pojmov

b) problémy výskumu a metodológia

c) pramene a historiografia

d) aktuálne témy historického výskumu

Povinná literatúra:

KÓNYA, Peter (ed.): Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011.

KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter (eds.): Reformácia v strednej Európe : Reformáció Közép-Európában : Reformation in Mittel-Europa I., II. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018.

VESELÝ, D.: Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Liptovský Mikuláš, 2004.

 

7. Politické a kultúrne dopady reformácie na území Slovenska

Povinná literatúra:

FRIMMOVÁ, Eva – KOHÚTOVÁ, Mária (eds.): Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. Bratislava – Krakov – Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity – Historický ústav SAV v Bratislave – Spolok Slovákov v Poľsku, 2018.

9. Katolícka obnova a jej prejavy na území Slovenska

Povinná literatúra:

BUCKO, Vojtech: Mikuláš Oláh a jeho doba 1493 – 1568 (Štúdia zo slovenských dejín 16. storočia). Bratislava, 1940.

BUCKO, Vojtech: Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564 : Pramenný príspevok k slovenským církevným dejinám. Bratislava : Unia, 1939.

 

8.  Hlavné problémy cirkevného života v 19. storočí do 1. vatikánskeho koncilu

a) chronologické vymedzenie vo vzťahu k všeobecným dejinám

b) terminológia

c) historiografia

d) metodologické špecifiká výskumu

Povinná literatúra:

MARTY, Martin: Kresťanský svet. Stručná história. Bratislava : Slovart, 2012.

VESELÝ, D.: Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Liptovský Mikuláš, 2004.

JUDÁK, Viliam: Dejiny mojej cirkvi II. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2004.

DOLINSKÝ, Juraj: Cirkevné dejiny Slovenska II. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2002.

MRÁČEK, Pavel K.: Stručná příručka církevních dějin. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996.

 

9. Hlavné problémy cirkevného života po 1. vatikánskom koncile v kontexte Uhorska

a) vymedzenie pojmov

b) problémy výskumu a metodológia

c) pramene a historiografia

d) aktuálne témy historického výskumu

Povinná literatúra:

KMEŤ, Miroslav – OTTMÁROVÁ, BernadetaNa žírnej rovine... Z príbehu Čabäna Michala Žilinského. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014.

VESELÝ, D.: Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Liptovský Mikuláš, 2004.

DOLISTA, Josef: Teologie 19. století. In: HANUŠ, Jiří (ed.): Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Praha : CDK, 2002, s. 83-87.

JUDÁK, Viliam: Dejiny mojej cirkvi II. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2004.

DOLINSKÝ, Juraj: Cirkevné dejiny Slovenska II. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2002.

MRÁČEK, Pavel K.: Stručná příručka církevních dějin. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996.

UHORSKAI, Pavel – ALBERTY, Július et al: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2002.

 

10. Cirkevné dejiny Slovenska po roku 1918

a) vymedzenie pojmov

b) problémy výskumu a metodológia

c) pramene a historiografia

d) aktuálne témy historického výskumu

Povinná literatúra:

JUDÁK, Viliam: Dejiny mojej cirkvi II. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2004.

DOLINSKÝ, Juraj: Cirkevné dejiny Slovenska II. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2002.

MRÁČEK, Pavel K.: Stručná příručka církevních dějin. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996.

UHORSKAI, Pavel – ALBERTY, Július et al: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2002.

VESELÝ, D.: Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Liptovský Mikuláš, 2004.


Predmet: Hospodárske dejiny Slovenska

Vyučujúci: PhDr. Pavol Maliniak, PhD., doc. PhDr. Peter Mičko, PhD., prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

I. Úvod

Utváranie školy – historiografie hospodárskych dejín

Vývoj domáceho bádania so zreteľom na stredovek a raný novovek

Členenie hospodárskych dejín podľa odborov

Stav a perspektívy súčasného výskumu

Literatúra:

HOLEC, Roman: Hospodárske dejiny na Slovensku - stav a problémy výskumu. In: Česko-slovenská historická ročenka 2006. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 41-58.

JINDRA, Zdeněk – SVÁTEK, František – ŠTAIF, Jiří: Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin I. Praha : Karolinum, 1997.

KOHÚTOVÁ, Mária – VOZÁR, Jozef: Hospodárske dejiny Slovenska (1526 – 1848). Bratislava : Veda, 2006.

MYŠKA, Milan: Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010 (2. vydanie).

TOPOLSKI, Jerzy: Pojem úpadku v dějinách a hospodářských dějinách. In: Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách. ed. L. Klusáková, Praha : Seminář obecných dějin při Ústavu světových dějin FF UK, 1997, s. 63-77.

ZIMÁNYI, Vera: Economy and Society in Sixteenth and Seventeenth Century Hungary. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1987.

  

II. Dejiny poľnohospodárstva, lesníctva (lesa) a poľovníctva

Vývoj a rozšírenie techník obrábania pôdy

Lesné hospodárstvo v stredoveku a na začiatku novoveku

Zmeny vo využívaní hospodárskeho zázemia miest a obcí 

Sociálne, kultúrne a environmentálne súvislosti

Literatúra:

DEMO, Milan et al.: Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001.

HABOVŠTIAK, Alojz: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1985.

KAVULJAK, Andrej: Dejiny lesníctva a drevárstva na Slovensku. Bratislava : Nákladom Lesníckej a drevárskej ústredne, 1942.

KUČERA, Matúš: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1974. 

RADKAU, Joachim: Holz. Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt. München : Oekom Verlag, 2007.

WOITSCH, Jiří: Dějiny lesa a lesnictví - variabilita přístupů a současné hlavní badatelské směry. In: Hospodářské dějiny. roč. 25, č. 2, 2010, s. 199-225.

  

III. Dejiny baníctva a hutníctva

Zameranie a bádateľské okruhy montanistiky

Činitele ovplyvňujúce banskú ťažbu

Inovácie a technológie spracovania rúd

Ekonomický význam baníctva a hutníctva

Literatúra:

DANIŠ, Miroslav (zost.): Štúdie z dejín baníctva a banského podnikania. Zborník k životnému jubileu Mariána Skladaného. Bratislava : Stimul, 2001.

PAULINYI, Ákoš: Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha : Nakladatelství ISV, 2002. 

MARSINA, Richard (zost.): Banské mestá na Slovensku. Martin : Osveta, 1990.

SCHMIEDL, Juraj - WEIGNER, Ľuboš et al.: Dejiny hutníctva na Slovensku. Košice : Banská agentúra, 2006.

TIBENSKÝ, Ján: Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin : Osveta, 1979.

ZÁMORA, Peter et al.: Dejiny baníctva na Slovensku I. Košice : Banská agentúra, 2003.

 

IV. Dejiny obchodu, finančníctva a bankovníctva

Podoby stredovekého obchodu

Sociálne, kultúrne a etnické súvislosti obchodovania

Štruktúra tovarov na stredovekých a novovekých trhoch

Rozvoj finančných inštitúcií

Literatúra:

BRŇOVJÁK, Jiří – ZÁŘICKÝ, Aleš (zost.): Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18. – 19. století. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008.

FAVIER, Jean: Zlato a koření. Zrod obchodníka ve středověku. Praha : Garamond, 2006.

KAZIMÍR, Štefan: Pohyb cien ako ukazovateľ hospodárskeho vývoja na Slovensku v rokoch 1500 - 1848. Bratislava : Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny pri SHS, 1972.

SKLADANÝ, Marián: Prvé turzovsko-fuggerovské zmluvy o spoločnom mediarskom podniku. In: Historický časopis. roč. 43, č. 2, 1995, s. 215-229.

SPUFFORD, Peter: Power and Profit. The Merchant in Medieval Europe. London : Thames & Hudson, 2006.

ŠTEFÁNIK, Martin: Uhorské kovy a kremnická komora ako predmet záujmu talianskych podnikateľov do konca vlády Žigmunda Luxemburského. In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. zost. D. Kianička, Kremnica : Občianske združenie SOS Kremnica, 2007, s. 93-111.

 

V. Dejiny dopravy

Formy a druhy dopravných prostriedkov

Zásobovanie výrobných a obchodných stredísk

Mýta a kvalita ciest

Pltníctvo, lodná doprava a využívanie vodných tokov

Literatúra:

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2007.

HALAGA, Ondrej R.: Riečna doprava v karpatskej oblasti za feudalizmu. In: Slovenský národopis. roč. 20, č. 4, 1972, s. 557-571.

KUBÁČEK, Jiří et al.: Dejiny železníc na území Slovenska. Bratislava : Železnice Slovenskej republiky, 1999.

SLIVKA, Michal: Rekonštrukcia cestnej siete na Slovensku (Súčasný stav bádania a jeho perspektívy). In: Archaeologia historica 23. 1998, s. 259-275.

TARR, László: Karren, Kutsche, Karosse. Eine Geschichte des Wagens. Budapest : Corvina Verlag, 1978. 

VOZÁR, Jozef: Doprava dreva pre bane a huty na strednom Slovensku v 16. – 19. storočí. In: Veda a technika v dejinách Slovenska 6. zost. I. Hrabovec – E. Kladivík – O. Pöss, Liptovský Mikuláš : Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 1993, s. 155-167.

 

VI. Dejiny remesiel a manufaktúr

Druhy a rozšírenie remesiel v stredoveku

Sociálne, ekonomické a náboženské pôsobenie profesijných združení

Nové odvetvia remeselnej výroby

Zmeny a špecifiká organizácie výroby v ranom novoveku

Literatúra:

DANTEROVÁ, Izabela (zost.): Mlyny a mlynárske remeslo. Galanta : Vlastivedné múzeum, 2006.

HORVÁTHOVÁ, Margaréta – PÖSS, Ondrej (zost.): Remeslo a jarmok na Slovensku. Bratislava : Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 1998.

SOKOLOVSKÝ, Leon (zost.): Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin : Vydavateľstvo Gradus, 1999.

ŠPIESZ, Anton: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin : Osveta, 1983.

WOITSCH, Jiří: Zapomenutá potaš. Drasláři a draslářství v 18. a 19. století. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2003.

PETRÁŠ, Milan (zost.): Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava : Západoslovenské múzeum, 1993.

 

1. Hospodárske východiská Slovenska pri jeho začlenení do ČSR.

JINDRA, Z. – SVÁTEK, F. – ŠTAIF, J.: Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin I. Praha : Karolinum, 1997.

HOLEC, Roman: Problémy a úlohy hospodárskych a sociálnych dejín 19. a 20. storočia. In. Slovenské dejiny v dejinách Európy. Bratislava: AEP 1997, s. 103 – 112.

MIČKO, Peter: Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 – 1945. Banská Bystrica, 2013.

DOLEŽALOVÁ, Antonie: Rašín, Engliš a ti druzí. Praha: OECONOMICA, 2007

 

2. Priebeh hospodárskych konjunktúr a kríz v období 1. ČSR a reštrukturalizácia priemyslu.

KUBŮ, Eduard – PÁTEK, Jaroslav: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000

HALLON, Ľudovít: Industrializácia Slovenska 1918-1938. Bratislava : VEDA, 1995.

TEICHOVÁ, Alice: Medzinárodní kapitál a Československo v letech 1918 – 1938. Praha: Karolinum, 1994

 

3. Konjunktúra slovenského hospodárstva v rokoch 1939 – 1943 a jej hlavné príčiny.

MIČKO, Peter – HALLON, Ľudovít a kol.: Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1945. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku a FF UMB, 2015

HALLON, Ľudovít: Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939 – 1945. VEDA HÚ SAV, Bratislava, 2015

MIČKO, Peter: Hospodárska politika Slovenského štátu. Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov, 2014.

SABOL, Miroslav: Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938-1948. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010

 

4. Stagnácia slovenského hospodárstva a jeho rozvrat nemeckými zložkami po porážke SNP.

PRŮCHA V. a kol. : Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. 1. Díl období 1918 – 1945. Brno : Nakladatelství Doplněk, 2004.

HALLON, Ľudovít – SABOL, Miroslav – FALISOVÁ, Anna: Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 – 1948. HÚ SAV, Bratislava 2011

HALLON, Ľudovít: Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939 – 1945. VEDA HÚ SAV, Bratislava, 2015.

MIČKO, Peter: Hospodárska politika Slovenského štátu. Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov, 2014.

 

1. Hospodárska politika povojnového režimu na Slovensku v rokoch 1945 – 1948.

1.1         Charakter sociálno-ekonomických zmien, t. j. predovšetkým vlastníckych zmien v rokoch 1945-48 (trojsektorová ekonomika).

1.2         Začiatok riadenej a plánovanej ekonomiky.

1.3          Agrárna reforma a jej tri etapy.

1.4         Počiatky industrializácie Slovenska.

 

2. Hospodárska politika totalitného režimu

2.1       Príčiny a dôsledky premeny ČSR na strojárenskú veľmoc.

2.2       Zmeny v organizácii, riadení a plánovaní Národného hospodárstva a ich dôsledky.

2.3       Agrárna politika a jej realizácia v ČSR v r. 1948-1960.

-          etapy agrárnej politiky a ich zvláštnosti,

-          hospodárske a politické dôsledky kolektivizácie,

-          metódy a formy „získavania“ roľníkov do JRD

 

Literatúra:

 1. KAPLAN, K.: Československo v letech 1945-48, 1. časť. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 92 s. (skriptum)
 2. KAPLAN, K.: Československo v letech 1948-53, 2. časť. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 146 s. (skriptum)
 3. KAPLAN, K.: Československo v letech 1953-63, 3. časť. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 146 s. (skriptum)
 4. RYCHLÍK, J.: Česi a Slováci ve 20. století. Československé vzťahy 1945-1992. Bratislava 1998, 554 s. ISBN 80-88880-11-4. (s. 135 – 146)
 5. VARINSKÝ, V.: Kapitoly z dejín kolektivizácie na Slovensku (1948 – 1960). Banská Bystrica : UMB – Belianum, 2014, 140 s. ISBN 978-80-557-0762-4.
 6. LONDÁK, M.: Február 1948, zmena ekonomického systému a Slovensko. In Február 1948 a Slovensko. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, s. 485 – 501.
 7. JIRÁSEK, Z.: „Ocelová koncepce“ hospodářství českých zemí 1947 – 1953. Opava : Slezská univerzita, 2014, 234 s. ISBN 978- 80-7510-116-7.

 


Predmet: Sociálne dejiny Slovenska

Vyučujúci: Mgr. Patrik Kunec, PhD., Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

 

Tézy a literatúra k jednotlivým témam:

1.       Úvod do sociálnych dejín a nové trendy v historiografii:

 DUDEKOVÁ, Gabriela: Sociálne dejiny 19. a 20. storočia na Slovensku - bilancia a nové impulzy. In: Historický časopis, roč. 52, 2004, č. 2, s. 331-346.

 KOVÁČ, Dušan: Problémy sociálno-historického výskumu 19. a 20. storočia v slovenskej historiografii do roku 1989. In: O historiografii a spoločnosti. Bratislava : Veda, s. 175-193.

DÜLMEN, Richard van: Historická antropologie : Vývoj, problémy, úkoly. Praha : Dokořán, 2002.

GRULICH, Josef: Zkoumání „maličkostí“ : Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie. In: Český časopis historický, r. 99, 2001, č. 1, s. 519 – 547.

LORENZOVÁ, Maren: K čemu je antropologizace historie? In: Dějiny – teorie – kritika, č. 2/2005, s. 227 – 247.

NODL, Martin: Mikrohistorie a historická antropologie. In: Dějiny – teorie – kritika, č. 2/2004, s. 237 – 252.

 2.      Sociálna štruktúra v ranonovovekej spoločnosti a vzťahy medzi jednotlivými sociálnymi skupinami:

 BŮŽEK, Václav – KRÁL, Pavel (eds.): Člověk českého raného novověku. Praha : Argo, 2007.

 BŮŽEK, Václav (ed.): Společnost českých zemí raného novověku : Struktury, identity, konflikty. Praha 2010

 DÜLMEN, Richard van: Kultura a každodenní život v raném novověku /16.-18. století/. : I. /Dům a jeho lidé/, II. /Vesnice a město/. Praha : Argo, 1999, 2006.

 3.      Uhorská šľachta a jej premeny od stredoveku do konca raného novoveku:

 ČAPLOVIČOVÁ, Kristína: Uhorská šľachta v 18. storočí. In: Historický časopis, roč. 51, 2003, č. 2, s. 295 – 310.

 DUCHOŇOVÁ, Diana: Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, Historický ústav SAV, 2017.

 FEDERMAYER, Frederik a kol.: Magnátske rody v našich dejinách, 1526 – 1948. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2013.

 KOVAČKA, Miloš – AUGUSTÍNOVÁ, Eva – MAČUHA, Maroš (eds.): Zemianstvo na Slovensku v novoveku : zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 8.-10. júna 2009 v Martine. 2 zv. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009.

 MALEČKOVÁ, Katarína (ed.): Pálfiovský rod – dejiny, osobnosti, stavebné aktivity, mecenášstvo a zbierky (Zborník z konferencie). Bratislava 2003

 4.      Vývoj miest a mestskej spoločnosti v ranom novoveku:

 MILLER, Jaroslav: Uzavřená společnost a její nepřátelé: Město středovýchodní Evropy (1500–1700). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006.

 DUCHOŇOVÁ, Diana – DUCHOŇ, Michal: Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014.

 ŠPIESZ, Anton: Bratislava v 18. storočí. Bratislava : Tatran 1987.

 ŠPIESZ, Anton: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin : Osveta, 1983.

 ŠPIESZ, Anton: Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1983

 5.      Poddanstvo a jeho vývoj v Uhorsku:

 KOHÚTOVÁ, Mária – VOZÁR, Jozef: Hospodárske dejiny Slovenska (1526–1848). Bratislava : Veda, 2006.

 HORVÁTH, Pavol (ed.): Listy poddaných z rokov 1538 – 1848. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1955.

 HORVÁTH, Pavol: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava : SAV, 1963.

 ŠPIESZ, Anton: Poddaní v Tekove v 18. storočí : historicko-štatistická monografia. Bratislava : Slovenská archívna správa 1966.

 REBRO, Karol: Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. Bratislava : SAV, 1959.

 6.      Centralizácia štátnej moci a sociálne reformy v Uhorsku v druhej polovici 18. storočia:

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Reforma sociálnej starostlivosti v Uhorsku v období panovania Jozefa II. a Leopolda II. In: Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. Bratislava : Veda, 2015, s. 128-148.

ŠPIESZ, Anton – HORVÁTH, Pavol: Reformy a hospodárska politika Márie Terézie. In: Dejiny Slovenska II. Bratislava : Veda, 1987, s. 334-339.

HORVÁTH, Pavol: Reformy Jozefa II. a opozícia uhorských stavov. In: Dejiny Slovenska II. Bratislava : Veda, 1987, s. 469-477.

7.      Modernizácia a vývoj sociálnej štruktúry spoločnosti Uhorska v 19. storočí: Prechod od stavovskej spoločnosti k občianskej:

JAKEŠOVÁ, Elena: Spoločnosť. In: Na začiatku storočia 1901 – 1914. Bratislava : Veda, 2004, s. 33-79.

MÉSÁROŠ, Július: Obyvateľstvo. In: Dejiny Slovenska II. Bratislava : Veda, 1987, s. 557-589.

MÉSÁROŠ, Július: Obyvateľstvo. In: Dejiny Slovenska III. Bratislava : Veda, 1992, s. 472-506.

8.      Sociálna situácia na dedine a v mestách na území Slovenska v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia:

JAKEŠOVÁ, Elena: Spoločnosť: Urbanizácia. In: Na začiatku storočia 1901 – 1914. Bratislava : Veda, 2004, s. 63-65.

HOLEC, Roman: Hospodársky vývoj (Sociálna situácia na slovenskej dedine, Spolčovanie roľníctva a osveta). In: Dejiny Slovenska III. Bratislava : Veda, 1992, s. 414-425.

MANNOVÁ, Elena (ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900 – 1989. Bratislava : AEP, 1998.

 9.      Modernizačný proces v medzivojnovom Československu a sociálna štruktúra:

Spoločnosť a jej premeny v medzivojnovom období (kapitola). In: V medzivojnovom Československu 1918 - 1939. Slovensko v 20. storočí. Bratislava : Veda, 2012, s. 93-152.

LIPTÁK, Ľubomír: Život na Slovensku v medzivojnovom období. In: Slovensko v Československu 1918 – 1939. Bratislava : Veda, 2004, s. 463-478.

10.  Radikálna deformácia sociálnej skladby slovenskej spoločnosti po roku 1948.

PEŠEK, Jan: Štátna moc a spoločnosť na Slovensku. 1945 - 1948 – 1989. Bratislava :  HÚ SAV, 2013.

SLAVKOVSKÝ, Peter: Slovenský roľník (pramene k štúdiu spôsobu života). Bratislava : Veda, 2013.


Predmet: Základy muzeológie a spracovania múzejných zbierok 

Vyučujúci: PhDr. Marta Mácelová, PhD.

 

Cieľ predmetu:

Úvod do terminológie múzejného tezauru a pochopenie teoretického základu muzeológie, definícia muzeológie ako vedy, skúmajúcej špecifický vzťah človeka ku skutočnosti, funkcie múzea a špecifiká múzejných zbierok pre spoločnosť ako dôkaz minulej skutočnosti, ktoré sú predmetom ochrany.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

Muzeológia ako vedný odbor

a) dejiny múzejného zberateľstva a múzejníctva na Slovensku

b) definícia muzeológie ako vedy, dejiny muzeálneho fenoménu

c) systém muzeológie, terminológia a muzeologické pojmy

d) poznávacie metódy muzeológie

e) aplikovaná muzeológia, múzejný tezaurus a dokumentácia zbierok

f) legislatíva

 

Povinná literatúra:

WAIDACHER, Friedrich: Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava : Slovenské národné múzeum - Národné múzejné centrum, 1999.

MRUŠKOVIČ, Štefan et al.: Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005.

STRÁNSKÝ, Zbyněk Zdislav: Úvod do studia muzeologie. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1980.

LALKOVIČ, Marcel: Typológia múzeí. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2005.

Múzeum v spoločnosti. Zborník príspevkov zo seminára. Banská Bystrica 12.-13. jún 2002, Slovenské národné múzeum - Národné múzejné centrum, 2002.

ŠOBÁŇOVÁ, P.: Múzejní edukace. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.

Medzinárodné dokumenty a právne normy.

Časopis bulletin Múzeum. Bratislava : SNM.

Pamiatky a múzeá. Bratislava : SNM a PÚ


Predmet: Kultúrne dedičstvo a pamiatková ochrana

Vyučujúci: Mgr. Martina Orosová, PhD.

 

Cieľ predmetu:

Oboznámenie sa so základnou terminológiou z oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva, získanie vedomostí o dejinách ochrany pamiatok, o problematike ochrany, obnovy a prezentácie kultúrneho dedičstva v súčasnosti, získanie informácií o Svetovom kultúrnom dedičstve, osvojenie si zručností pri hodnotení prvkov hmotnej kultúry a definovaní ich pamiatkových hodnôt.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

1)      Základná terminológia a miesto monumentológie v rámci vedných disciplín

a)       definície a teórie kultúry a ich využiteľnosť v historickom výskume a kultúrnej histórii,

b)      teoretické a metodologické východiská historického výskumu kultúry a kultúrnej histórie,

c)       charakteristika kultúrneho dedičstva a kritéria hodnotenia prvkov duchovnej a materiálnej kultúry ako súčastí kultúrneho dedičstva

Literatúra:

BAKOŠ, Ján. Intelektuál a pamiatka. Bratislava : Kaligram, 2004, 267 s.

BURKE, Peter. Společnost a vědění : Od Gutenberga k Diderotovi. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2009, 306 s.

BURKE, Peter. Společnost a vědění : Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha, 2013, 310 s;

BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Praha : Dokořán, 2011, 217 s.

BOROVSKÝ, Tomáš – HANUŠ, Jiří – Řepa, Milan (eds.). Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2006, 217 s.

HORÁKOVÁ, Hana. Kultura jako všelék? Kritika soudobých přístupů. Praha : Slon, 2012, 318 s.

KUČERA, Martin. Tázání po dějinném. Praha : Karolinom, 2012, 235 s.

LENDEROVÁ, Milena. Kulturní dějiny? Kulturní dějiny! In Theatrum historiae : Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice 2. [online]. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007, s. 7-26.

Dostupné na internete: <http://uhv.upce.cz/upload/theatrum/TH2_2007.pdf>

ORIŠKO, Štefan. Pamiatka ako pojem a počiatky uhorskej monumentológie v 19. storočí. In Monument revue, roč. 6, 2017, č. 1, s. 67.

 

2)      Dejiny ochrany kultúrneho dedičstva

a)       vývoj názorov na ochranu pamiatok od staroveku po koniec 20. storočia,

b)      osobnosti pamiatkovej starostlivosti,

c)       právne predpisy na ochranu kultúrneho dedičstva

d)      inštitucionalizácia monumentológie a kultúrna infraštruktúra.

Literatúra:

CIULISOVÁ, Ingrid. Historizmus a moderna v pamiatkovej ochrane. Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV, 2000, 221 s.

DVOŘÁK, Max. Katechismus památkové péče. Praha : Národní památkový ústav, 2004, 195 s.

JANKOVIČ, Vendelín. Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1850 – 1950. In Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 10. Bratislava : SÚPSOP, 1973, s. 7-14.

ORIŠKO, Štefan – BUDAY, Peter. Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846 – 1918). Bratislava : Stimul a FiFUK, 2017, 262 s.

OROSOVÁ, Martina. Osudy rezidencií vyššej šľachty a ich zbierok po roku 1918 a po roku 1945. In FEDERMAYER, Frederik a kol. Magnátske rody v našich dejinách 1526 - 1948. Almanach Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012, s. 312-331.

OROSOVÁ, Martina. Legislatívna ochrana kultúrneho dedičstva v Československej republike v rokoch 1918 – 1939. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Roč. 1, 2013, č. 2, s. 19-36.

OROSOVÁ, Martina. Konštituovanie špecializovanej štátnej správy v oblasti pamiatkovej starostlivosti po druhej svetovej vojne. In Verejná správa po roku 1945. Bratislava : SSA, 2013, 278-321;

OROSOVÁ, Martina. Dušan Jurkovič ako vládny komisár pre ochranu pamiatok na Slovensku v rokoch 1919 - 1922. In Zprávy památkové péče, roč. 78, 2018, č. 5, s. 445-456.

PLACHT, Otto – HAVELKA, František (eds.). Příručka školské a osvětové správy : Pro potřebu služby školských a osvětových úřadů a orgánů. Praha : Státní nakladatelství, 1934, s. 1413-1709.

RIEGL, A.: Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung. Wien, Leipzig, 1903. Preklad: RIEGL, A.: Moderní památková péče. Praha : NPÚ, ú. p., 2003, 178 s. ISBN 80-86234-34-7.

UHLÍKOVÁ, Kristina. Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878 – 1939). Praha : Národní památkový ústav, 2010, 302 s.

 

3)      Ochrana, obnova a prezentácia kultúrneho dedičstva v súčasnosti

a)       kultúrne dedičstvo a pamiatkový fond Slovenska,

b)      zákon o ochrane pamiatkového fondu a systém ochrany kultúrneho dedičstva,

c)       porovnanie ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska s inými krajinami Európy a sveta,

d)      výskum a hodnotenie prvkov hmotnej kultúry, definovanie pamiatkových hodnôt.

Literatúra:

BERÁNEK, Jan – MACEK, Petr (eds.). Metodika stavebněhistorického průzkumu. Praha : Národní památkový ústav, 2015, 175 s.

KIESOW, Gottfried. Památková péče v Německu. Brno : Barrister & Principal a Národní památkový ústav, ÚOP Brno, 2012, 217 s.

MAHRINGER, Paul. Minulosť a budúcnosť inventarizácie v Rakúsku. In Monument revue, roč. 6, 2017, č. 1, s. 2.

MEIER, Hans-Rudolf. Materialien zur Vorlesung : Geschichte und Theorie der Denkmalpflege. Dresden : Technische Universität, 2006, s. 4-10 (PDF). Dostupné na internete: http://www.akleon.de/geschichte-und-theorie-der-denkmalpflege

 

4)      Svetové kultúrne dedičstvo

a)       medzinárodné normy, charty a dohovory na ochranu kultúrneho dedičstva,

b)      lokality Svetového kultúrneho dedičstva

Literatúra:

DVOŘÁKOVÁ, Viera – HUSOVSKÁ, Ľudmila (zost.). Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch ICOMOS. 1. diel – Charty a odporúčania. Bratislava : ICOMOS Slovensko, 2002, 112 s.; DVOŘÁKOVÁ, Viera – HUSOVSKÁ, Ľudmila (zost.). Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch ICOMOS. Charty, smernice a rezolúcie. Bratislava : ICOMOS Slovensko, 2003, 64 s.;

DVOŘÁKOVÁ, Viera – HUSOVSKÁ, Ľudmila (zost.). Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch ICOMOS. 2. diel – Deklarácie. Bratislava : ICOMOS Slovensko, 2004, 115 s.;

POLÁKOVÁ, Jana (ed.). Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. I. svazek. Praha : Národní památkový ústav, 2007, 235 s.


Predmety v profilových moduloch

 

Modul "Historická pamäť a identita"

 

Predmet: Symbolické a historické prvky pri kultivovaní pamäti v 19. storočí

Vyučujúci: prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

 

Cieľ predmetu:

Kurz sa nezameria na osvojenie si faktov, ktoré prezentuje tradičná tzv. udalostná história, ale na získanie vedomostí prostredníctvom antropologických a semantických postupov a na základe multiperspektívneho prístupu. Študenti budú vedení k analýze abstraktných symbolických stránok života a historickej pamäti v kontexte s okolitými kultúrami, čo im umožní poznať menej viditeľné, no podstatné stránky národnotvorných a občianskotvorných procesov v 19. storočí. Študenti si vytvoria plnší, štrukturovanejší a menej konvenčný obraz utvárania národnej identity Slovákov (a okolitých národov), ujasnia si vitalitu i limity moderného nacionalizmu, ako aj špecifické črty vývoja slovenskej spoločnosti, ktoré determinovali jej historickú pamäť a mentalitu po celé 20. storočie.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

 

1. Pojem moderná národná identita. Faktory a nástroje jej utvárania a upevňovania.

Literatúra:

BAČOVÁ, V. (ed.): Historická pamäť a identita. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1996.

KILIÁNOVÁ, G. – KOWALSKÁ, E. – KREKOVIČOVÁ, E. (ed.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. Bratislava: Veda, 2009.

2. Premeny historiografie - utváranie národných historiografií a pretváranie historickej pamäti. Historizmus ako nástroj národnej emancipácie.

Literatúra:

ŠKVARNA, D.: Cesta moderných slovenských dejín. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007.

3. Historické koncepcie slovenských dejín v 19. storočí - medzi uhrofilskou koncepciou a koncepciou tisícročného útlaku.

Literatúra:

ŠKVARNA, D.: Logika a kontext utvárania moderného slovenského národa. In: BYSTRICKÝ, V. –– KOVÁČ, D. – PEŠEK, J. a kol.: Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848 – 1992. Bratislava: VEDA, 2012, s. 13 – 38.

MACHO, P.: Koncepcia historicko-politickej individuality Slovenska v kontexte štátoprávnych hnutí národov habsburskej monarchie v 60. rokoch 19. storočia. In: Historické štúdie, 35, 1994, s.

4. Veľká Morava a jej pozdvihnutie na národný symbol.

Literatúra:

PODOLAN, P.: Veľká Morava v historickej spisbe generácie všeslávie. Bratislava: Filozofická fakulta UK, 2018.

ŠKVARNA, D. – HUDEK, A.: Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013

5. Národné symboly, špecifickí zložka symbolov. Teoretické vymedzenie symbolov a národných symbolov, funkcie, podoby, štruktúra, determinanty.

Literatúra:

ŠKVARNA, D.: Začiatky moderných slovenských symbolov. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004.

HLAVAČKA, M. – MARES, A.: Paměť míst, udalosti, osobnosti. Praha: Historický ústav, 2011.

6. Tvorcovia, nositelia a prijímatelia symbolov. Symboly a stereotypy, oslavy, mýty. Literatúra:

KUŠNIRÁKOVÁ, I. a kol.: "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet". Integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti. Bratislava: Historický ústav SAV, 2012.

Mýty naše slovenské. Zost. E. Krekovič - E. Mannová - E. Krekovičová. Bratislava, 2013.

7. Historické a prírodné symboly. Intímne chápanie vlastnej krajiny.

Literatúra:

ŠKVARNA, D.: Začiatky moderných slovenských symbolov. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004.

8. Osobnosti ako symboly a ich oslavy. Pomníky.

Literatúra:

HOJDA, Z. – POKORNÝ, J.: Pomníky a zapomníky. Praha: Paseka, 1996.

KURHAJCOVÁ, A.: Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 – 1914). Banská Bystriaca: Belianum, 2015.

9. Ľudová kultúra versus vysoká kultúra v úsilí o vlastné symboly.

Literatúra:

10. História a prítomnosť heraldických symbolov a hymnických piesní.

Literatúra:

ŠKVARNA, D.: Revolučná kríza 1848/49 a národné symboly. In: Acta historica Neosoliensia, Tomus 7, 2004, s. 43 – 60.

11. Úloha štátu a politickej moci pri formovaní historickej pamäti a sveta národných symbolov. Ich marginalizácia.

Literatúra:

HOLLÝ, K.: Negácia udalostnej histórie a historický optimizmus: historická ideológia S. H. Vajanského. In: Historický časopis, 57, 2009, č. 2, s. 243 - 270.

ŠKVARNA, D.: Deformované moderné dejiny – deravá pamäť (Uhorsko a slovenská historická kultúra). In: Ivaničková, E. et al.: Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí. Pocta k 70-ročnému jubileu Dušana Kováča. Bratislava, 2011, s. 178 – 199

12. Radikálna zmena v pamäti a symbolike po roku 1918.

Literatúra:

HLAVAČKA, M. – RAŠKA, J.: Symboly doby.  Praha: Historický ústav AV ČR, 2019.

MANNOVÁ, E.:  minulosť ako supermarket? Bratislava: VEDA, 2019.

 


Predmet: MIesta pamäti a ich politická inštrumentalizácia v 19. a 20. storočí.

Vyučujúci: Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

 

1. ÚVOD DO KULTÚRNYCH DEJÍN: KONCEPT A VÝSKUM KOLEKTÍVNEJ PAMÄTI. SPOMÍNANIE A ZABÚDANIE

 ASSMANN, Jan: Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kultúrach staroveku. Praha : Prostor, 2001, s. 31-53.

 BURKE, Peter: Historie jako sociální paměť. In: Variety kulturních dějín. Brno : CDK, 2006, s. 50-66.

 KURHAJCOVÁ, Alica: Historical Memory Research in Slovakia. In: Acta Poloniae Historica. Memory Studies in Central Europe. 106. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012. s. 77-98.

 TUČEK, Jan: Paměť. In: Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha : Scriptorium, 2014, s. 244-257.

  

2.    KONCEPT MIEST PAMÄTI. MEDZI PAMÄŤOU A HISTÓRIOU

 HLAVAČKA, Milan: Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském „provozu“. In: Paměť míst, událostí a osobností. Historie jako identita a manipulace. Praha : Historický ústav AV ČR, 2011, s. 10-21.

 KILIANOVÁ, Gabriela: Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Devény/ ako pamätné miesto. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2009.

 NORA, Pierre: Mezi pamětí a historií. Problematika míst. In: Cahiers du CEFRES. N° 13. Politika paměti [online], s. 8-18. Dostupné na internete: http://www.cefres.cz/IMG/pdf/nora_1998_mezi_pameti_historii.pdf

 

3.    REÁLNA“ A „SYMBOLICKÁ“ POLITIKA V UHORSKU A ČESKOSLOVENSKU – OTÁZKA INŠTRUMENTALIZÁCIE PAMÄTI A FORMOVANIA IDENTITY

CSÁKY, Moritz - MANNOVÁ, Elenna (zost.) Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. Bratislava : HÚ SAV – AEP, 1999.

KILIANOVÁ, Gabriela - KOWALSKÁ, Eva - KREKOVIČOVÁ, Eva (zost.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava : Veda, 2009.

 

4.    SYMBOLICKÉ OBSADENIE VEREJNÉHO PRIESTORU. AKT POMENOVANIA A PREMENOVANIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

BUCHER, Slavomír: Príspevok k poznaniu urbanoným Bratislavy v kontexte ideológie národného socializmu a komunizmu 1939 – 1989. In: Historický časopis, roč. 63, 2015, č. 3, s. 451-481.

MACHO, Peter: Poznámky k procesu premenovávania ulíc a námestí v Trnave (1918 – 1924). In: Acta historica Neosoliensia Tomus XI, 2008, s. 395-404.

  

5.    SVIATKY, VEREJNÉ OSLAVY A PAMÄTNÉ DNI V UHORSKU A 1. ČSR

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid a kol.: „Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet“. Integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti. Bratislava : HÚ SAV, 2012.

MICHELA, Miroslav a kol.: Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Praha : Academia, 2018.

  

6.    OSOBNÉ SVIATKY HLAVY ŠTÁTU. KORUNOVÁCIE A DYNASTICKÉ SLÁVNOSTI

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid a kol.: „Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet“. Integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti. Bratislava : HÚ SAV, 2012.

  

7.    DRUHÝ ŽIVOT OSOBNOSTÍ. KULT NÁRODNÝCH SVÄTCOV A HRDINOV

MACHO, Peter: Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach. Fenomén národného hrdinu v historickej pamäti. Bratislava : HÚ SAV, 2011.

ŠKVARNA, Dušan – HUDEK, Adam: Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : HÚ SAV – Typoset Print s. r. o., 2013.

  

8.    POHREBY A SPOMIENKOVÉ SLÁVNOSTI

KODAJOVÁ, Daniela: Slová ako stavebný materiál pri budovaní národa. Literárne práce a národné podujatia - oslavy a pohreby národovcov. In: Studia Academica Slovaca. 38. Prednášky 45. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 167-184. Dostupné na internete: https://zborniky.e-slovak.sk/SAS_38_2009.pdf

KILIÁNOVÁ, Gabriela: Kolektívna pamäť a konštrukcia identity. Pohrebné rituály v strednej Európe medzi tradíciou a modernou. In: Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. Bratislava : HÚ SAV - AEP, 1999 s. 61-81.

  

9.    POMNÍKY A MONUMENTY. PAMÄTNÉ STROMY

HOJDA, Zdeněk – POKORNÝ, Jiří: Pomníka a zápomníky. Praha – Litomyšl : Paseka, 1996.

KURHAJCOVÁ, Alica: Dominancia a marginalizácia historickej pamäti v Uhorsku (na príklade pomníkovej kultúry Slovákov). In: Český časopis historický, roč. 116, 2018, č. 3, s. 764-786.

LIPTÁK, Ľubomír: Rošády na piedestáloch. In: Storočie dlhšie ako sto rokov. Bratislava : Kalligram, 2011, s. 255-287.

  

10. MILÉNIOVÉ SLÁVNOSTI A VÝSTAVY

HLAVAČKA, Milan: Jubilejní výstava 1891. Praha : Techkom, 1991.

KOMORA, Pavol: Milenárne oslavy v Uhorsku roku 1896 a ich vnímanie v slovenskom prostredí. In: Historický časopis, roč. 44, 1996, č. 1, s. 3-16.

PLACÁK, Petr: Svatováclavské milenium. Češi, Němci a Slováci v roce 1929. Praha : Babylon, 2002.


Predmet: Historiografia zahraničných Slovákov v 19. a 20. storočí

Vyučujúci: PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

Vymedzenie pojmov „zahraniční Slováci“, „krajania“, „Dolná zem“ a „historiografia zahraničných Slovákov“ – Fenomén migrácie s vytváraním enkláv a diaspór – Príčiny sťahovania Slovákov na Dolnú zem – Formovanie slovenských komunít na Dolnej zemi a v zámorí v reflexii súdobej historiografie – Problémy, špecifiká a obrazy kultúrnych zmien v krajanských komunitách – Problematika asimilácie v literatúre – Formy historickej pamäti a významné osobnosti historiografie v slovenskom zahraničí

 

Odporúčaná literatúra:

• BIELIK, František a kol.: Slováci vo svete II. Martin 1980.

• BOTÍK, Ján: Slováci v argentínskom Chacu. Historický a etnokultúrny vývin pestovateľov bavlny. Bratislava 2002.

• BOTÍK, Ján: Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov. Bratislava 2007.

• DIVIČANOVÁ, A.: Jazyk, kultúra, spoločenstvo. Etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku. Békéscaba – Budapešť 1999.

• KMEŤ, Miroslav: Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí. Békéscsaba 2010.

• KMEŤ, Miroslav: Historiografia dolnozemských Slovákov v prvej polovici 20. storočia. Krakov 2013.

• KMEŤ, Miroslav: Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1. Nadlak 2010.

• KUČEROVÁ, Kvetoslava: Slováci v Chorvátsku. Martin 2005.

• SIRÁCKY, J. a kol.: Slováci vo svete I. Martin 1980.

• SIRÁCKY, J.: Dlhé hľadanie domova. Martin 1985.


 Modul : Slovensko v 20. storočí

 

Predmet: Vybrané kapitoly z hospodárskych dejín Slovenkav 1. poolovici 20. storočia

Vyučujúci: doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:  

1. Výsledky industrializácie Slovenska v rámci Rakúsko-Uhorska a hospodárske východiská Slovenska pri jeho začlenení do ČSR.

Dosah politických a hospodárskych zmien na Slovensko v rokoch 1921 – 1923

MYŠKA, Milan: Problémy a metody hospodářských dějin. I. část. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995

MIČKO, Peter: Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 – 1945. FF UMB, Banská Bystrica, 2013

HOLEC, Roman: Ekonomické aspekty vzniku ČSR – ilúzie a realita. In. Česko-slovenské vzťahy. Slovensko-české vzťahy. Liberec: Technická univerzita, 1998, s. 37 – 46

FALTUS, Jozef: Povojnová hospodárska kríza v rokoch 1921 – 1923 v Československu. Bratislava: SAV, 1966

HALLON, Ľudovít: Príčiny, priebeh a dôsledky štrukturálnych zmien v hospodárstve medzivojnového Slovenska. In. Bystrický, V. – Zemko, M. Ed. Slovensko v Československu 1918 – 1938. Bratislava: VEDA, 2004, s. 293 – 365

 

2. Ukončenie reštrukturalizácie priemyslu a hospodárska konjunktúra v rokoch 1924 – 1929.

Negatívny vplyv svetovej hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku

HALLON, Ľudovít: Industrializácia Slovenska 1918-1938. Bratislava : VEDA, 1995

LACINA, Vlastislav: Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR. Praha: Historický ústav, 1994

LACINA, Vlastislav: Zlaté léta československého hospodářství 1919 – 1929. Praha: HÚ AV ČR, 2000

PRŮCHA, Václav: Pozice československého hospodářství v meziválečném období ve srovnání se státy střední Evropy. In. Moderní dějiny, roč. 8., 2000, s. 153 – 160

 

3. Nová etapa industrializačného procesu na Slovensku v rokoch (1934 – 1938) - Slovensko ako samostatný hospodársky celok

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: druhá republika 1938-1939 (Svár demokracie a totality v politickém, spoločenském a kulturním životě). Praha, Paseka, 2004

PEKNÍK, Miroslav a kol.: Milan Hodža – štátnik a politik. Bratislava, VEDA, 2002

DVOŘÁK, Jiří: K hospodářskemu regionalizmu v meziválečné ČSR. In. Československo 1918 – 1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha: Historický ústav, 1999, s. 354 – 358

 

4. Prijatie „ochrannej zmluvy“ s Nemeckom a jej vplyv na slovenské hospodárstvo.

     Slovenské hospodárstvo v rokoch 1939 – 1943

MIČKO, Peter: Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 – 1945. Banská Bystrica, FF UMB, Banská Bystrica 2013

MIČKO, Peter: Hospodárska politika Slovenského štátu. Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov 2014

PRŮCHA Václav a kolektív : Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. 1. Díl období 1918 – 1945. Brno, Nakladatelství Doplněk, 2004

HALLON, Ľudovít: Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939 – 1945. VEDA HÚSAV, Bratislava, 2015

 

5. Zahraničný obchod ako dôležitý faktor slovenského hospodárstva.

Koncentrácia bankového sektoru a podiel zahraničného kapitálu v slovenskom priemysle

SCHVARC, Michal: Vznik Slovenskej národnej banky a konštituovanie slovenskej meny vo svetle nemeckých dokumentov. In: Historický časopis, roč. 58, č. 1, 2010

ŠTEFÁNIKOVÁ, Antónia: O niektorých aspektoch zahraničného obchodu Slovenskej republiky v období rokov 1939 – 1945. In : Historický časopis. roč. 48, 2000, č. 3.

PETRUF, Pavol: Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 – 1945. Historický ústav SAV, Bratislava 2011

HALLON, Ľudovít: Expanzia slovenského finančného kapitálu v účastinných podnikoch v rokoch 1939 – 1944. In: Historický časopis. roč. 48, č. 1, 2000.

HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Bratislava, ALFA – vydavateľstvo literatúry, 1978

 

6. Stagnácia slovenského hospodárstva a jeho rozvrat nemeckými zložkami po porážke SNP.

Hospodárske zabezpečenie SNP a chod ekonomiky na povstaleckom území.

HALLON, Ľudovít: Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939 – 1945. VEDA HÚ SAV, Bratislava, 2015.

CAMBEL, Samuel: Hospodárske pomery v Slovenskom národnom povstaní. Múzeum SNP, Banská Bystrica 2003

HALLON, Ľudovít – SABOL, Miroslav – FALISOVÁ, Anna: Vojnové škody a rekonštrukcia

Slovenska 1944 – 1948. HÚ SAV, Bratislava 2011


Predmet: Spoločensko-politické pomery na Slovensku po skončení 2. svetovej vojny

Vyučujúci: doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

 

Cieľ predmetu:

Študent získa prehľad, prehĺbi a rozšíri si poznatky o spoločensko-politických pomeroch na Slovensku v období od prechodu frontu v roku 1945 do februárového komunistického prevratu v roku 1948 (v kontexte československých a európskych dejín)

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

1. Úvod do problematiky – povojnová slovenská spoločnosť ako predmet výskumu, stav spracovania problematiky, základné pojmy.

Povinná literatúra:

KOVÁČ, Dušan: Dejiny Slovenska. Praha 2001, s. 245-261.

BARNOVSKÝ, Michal: Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945-48. Bratislava 1993.

LETZ, Róbert: Slovensko v rokoch 1945 - 1948. Na ceste ku komunistickej totalite. Bratislava 1994.

 

2. Slovensko po prechode frontu v roku 1945 (vojnové škody a otázka hraníc, konsolidácia politickej moci, retribúcia a „očista spoločnosti“, povojnová obnova a reformy)

Povinná literatúra:

HALLON, Ľudovít – SABOL, Miroslav – FALISOVÁ, Anna: Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 – 1948. Bratislava 2011, s. 20-164 (online).

SÝRNY, Marek: Retribúcia ako mocensko-politicky činiteľ v povojnovom Slovensku. In: Acta historica Neosoliensia, 2003, roč. 6, s. 137-147 (online).

 

3. Politické dianie na Slovensku a ohlas v spoločnosti (slovenské politické strany, voľby v roku 1946, politický zápas KSS a DS, jesenná politická kríza a februárový komunistický prevrat).

Povinná literatúra:

ŠUTAJ, Štefan: Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948). Košice, 2002, s. 3-80 (online).

PODOLEC, Ondrej (ed.): Február 1948 a Slovensko. Bratislava 2008, s. 127-201.

 

4. Národnostná otázka a migrácia obyvateľstva (vysťahovanie Nemcov, slovensko-maďarská výmena obyvateľstva, reslovakizácia, presídlenie Rusínov do ZSSR, reemigrácia zahraničných Slovákov, osídľovanie českého pohraničia).

Povinná literatúra:

KONEČNÝ, Stanislav: Migrácia a národnostná štruktúra obyvateľstva Slovenska. In: Povojnové migrácie a výmeny obyvateľstva medzi Československom a maďarskom. Eds. Z. Sáposová, Š. Šutaj. Prešov 2010, s. 66-77 (online).

ŠMIGEĽ, Michal – TIŠLIAR, Pavol a kol: Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica 2014, s. 32-42, 451-534 (online).

 

5. Bezpečnostná situácia (utečenci, ilegálne skupiny, banderovci), prejavy antisemitizmu na Slovensku a emigrácia Židov.

Povinná literatúra:

ŠMIGEĽ, Michal – TIŠLIAR, Pavol a kol: Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica 2014, s. 535-614 (online).

ŠMIGEĽ, Michal – SYRNÝ, Marek: „Rázne a prísne proti banderovcom...“ Bezpečnostné a politicko-spoločenské aspekty prienikov oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády na územie Československa v rokoch 1945 – 1947. In: Acta historica Neosoliensia, 2019, roč. 22, č. 2, s. 24-45 (online).

ŠMIGEĽ, Michal: Protižidovské výtržnosti v Bratislave v rokoch 1946 a 1948 (v kontexte povojnových prejavov antisemitizmu na Slovensku). In Fenomén Bratislava. Zost. Matej Medvecký. – Bratislava 2011, s. 252-275.


Predmet: Hospodárska a politická situácia na Slovensku po roku 1948

Vyučujúci: prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

1.   Česko-slovenský vývoj v rokoch 1945-1948

K vybraným otázkam národných dejín z obdobia r. 1945-48.

1.1         Charakteristika (resp. otázka pomenovania) režimu v r. 1945-48.

1.2         Národný front a jeho politický systém v r. 1945-48.

1.3         Charakter sociálno-ekonomických zmien, t. j. predovšetkým vlastníckych zmien v rokoch 1945-48.

1.4         Stratégia a taktika KSČ v boji o mocenskú samovládu (1945-48).

1.5         Špecifická československá cesta k socializmu (?).

1.6.   Charakter februárových udalostí a ich význam ako medzníka na ceste k totalite.

2. Česko-slovenský vývoj v tzv. budovateľskom období (r. 1948-1953)

Dôsledky februárových udalostí a vznik totalitného systému politickej moci KSČ.

2.1         Premena mocenského a riadiaceho mechanizmu demokratického režimu na mechanizmus komunistického mocenského monopolu.

2.1.1.       Miesto a úloha parlamentu v štruktúre politickej moci po r. 1948.

2.1.2.       Problém dualizmu v mocenskej a riadiacej štruktúre – premena vlády na nástroj totality.

2.1.3.       Ovládnutie inštitúcie prezidenta.

2.1.4.       Justícia – jej miesto k štruktúre politickej moci a realizácie represívnej činnosti režimu.

2.1.5.       Posilňovanie represívnych zložiek mocenskej štruktúry – sovietski poradcovia.

2.2         Zmeny v politickom systéme spoločnosti.

2.2.1.       Zmeny v postavení politických strán a národného frontu v novom systéme politickej moci.

2.2.2.       Katolícka cirkev a nová politická moc.

2.2.3.       Občianska spoločnosť, spoločenské organizácie a masmédiá v novom politickom systéme.

2.3         Premena KSČ na nástroj totalitnej moci.

3. Česko-slovenský vývoj v tzv. ére Novotného (r. 1953-1968)

4. Represívna politika režimu v 50. rokoch

4.1         Masová nezákonnosť a tresty bez súdov (nútené práce).

4.2         Politické procesy a procesy s vysokými komunistickými funkcionármi do roku 1956 a procesy rehabilitácií.

5. Základné črty hospodárskej politiky KSČ (1948-1960)

5.1         Príčiny a dôsledky premeny ČSR na strojárenskú veľmoc.

5.2         Zmeny v organizácii, riadení a plánovaní Národného hospodárstva a ich dôsledky.

5.3         Agrárna politika a jej realizácia v ČSR v r. 1948-1960.

-          etapy agrárnej politiky a ich zvláštnosti,

-          hospodárske a politické dôsledky kolektivizácie,

-          metódy a formy „získavania“ roľníkov do JRD

6. Pražská jar v roku 1968

6.1         Alexander Dubček a „socializmus s ľudskou tvárou“.

6.2         Vstup okupačných vojsk a vývoj do r. 1970.

7. Normalizácia v Československu

Základná odporúčaná literatúra z českých a slovenských dejín po r. 1948:

 1. KAPLAN, K.: Československo v letech 1945-48, 1. časť. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 92 s. (skriptum)
 2. KAPLAN, K.: Československo v letech 1948-53, 2. časť. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 146 s. (skriptum)
 3. KAPLAN, K.: Československo v letech 1953-63, 3. časť. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 146 s. (skriptum)
 4. KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-48, Praha : Panoráma, 1990, s. 245.
 5. RUPNIK, J.:  Jiná Evropa. Praha : Prostor, 1990.
 6. BENČÍK, A.: Osem mesiacov pražskej jari. Martin : Osveta 1990, 293 s.
 7. MECHÝŘ, J.: O novodobých dejinách Československa (1918-1969). Praha : Magnet – Press, 1990, 104 s.
 8. HORA, O.: Svěděctví o puči. I. a II. časť. Praha, 1991, (Memoáre).
 9. VARINSKÝ, V.: Kapitoly z dejín kolektivizácie na Slovensku (1945 – 1960). 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2014, 140 s. ISBN 978-80-557-0762-4
 10. VARINSKÝ, V.: Nútené práce na Slovensku v rokoch 1941 – 1953. 1. vyd. Banská Bystrica : FHV UMB v Banskej Bystrici, 2004,  126 s. ISBN 80-8055-973-2
 11. MENCL, V. etal: Křižovatky 20. století. Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách. Praha, 1990. ISBN 80-206-01-80-5
 12. RYCHLÍK, J.: Česi a Slováci ve 20. století. Československé vzťahy 1945-1992. Bratislava, 1998. ISBN 80-88880-11-4
 13. LONDÁK, M., SIKORA, S. a kol.: Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách, 1. vyd. Bratislava : Veda, 2009, 576 s. ISBN 978-80-224-1059-3

 


Modul: Dejiny kresťanstva v stredoveku a ranom novoveku

 

Predmet: Zrod kresťanstva a formovanie kresťanskej kultúry v neskorej antike a včasnom stredoveku

Vyučujúci: PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

 

Predmet: Kresťanské myslenie vrcholného a neskorého stredoveku

Vyučujúci: Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

 

Cieľ predmetu:

Oboznámenie sa s koreňmi a rôznymi podobami vzdelanosti na kresťanskom západe v období od 11. do 14. storočia. Študent hlbšie prenikne do dobového kontextu a vybraných problémov kresťanského myslenia v období vrcholného a neskorého stredoveku; je schopný formou eseje analyzovať a interpretovať jednotlivé problémy a dávať ich do vzájomných súvislostí.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

 

1. Problém viery a rozumu ako východisko scholastickej metódy.

Literatúra: Grant, E.: God and Reason in the Middle Ages. Cambridge 2004.

 

2. Kláštorné a katedrálne školy.

Literatúra: Floss, P.: Architekti křesťanského středověkého vědení. Praha 2004, s. 101 – 184.

 

3. Univerzita, jej vznik a princípy.

Literatúra: Pedersen, O.: The First Universities. Cambridge 1997.

 

4. Pauperistické hnutia a vznik žobravých reholí.

Literatúra: Messa, P.: František z Assisi a patristická literatúra. Bratislava 2008, s. 133 – 294.

 

5. Kontakty kresťanstva, islamu a judaizmu.

Literatúra: Vašek, M.: Filozofická reflexia náboženského dialógu v stredoveku. Bratislava 2014.

 

6. Doktrinálne spory.

Literatúra: Pelikan, J.: The Growth of Medieval Theology (600-1300). Chicago – London 1978.

 

7. Členovia žobravých reholí na európskych univerzitách.

Literatúra: Hunčaga, G.: Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku. Krakow – Bratislava 2013.

 

8. Tomizmus – vrchol stredovekej syntézy viery a rozumu.

Literatúra: Floss, P.: Architekti křesťanského středověkého vědení. Praha 2004, s. 201 – 267.

 

9. Skotizmus a ockhamizmus – rozklad syntézy.

Literatúra: Floss, P.: Architekti křesťanského středověkého vědení. Praha 2004, s. 299 – 336.

 


Predmet: Kresťanskí humanisti a zrod nového sveta

Vyučujúci: doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

 

Cieľ predmetu:

Oboznámenie sa s najdôležitejšími historickými, kultúrnymi a ideologickými fenomény v Európe na počiatku novoveku a ich dopadmi na kresťanstvo, schopnosť aplikovať metodológiu historickej vedy na oblasť dejín ideí, hodnotenie historiografie cirkevných dejín v kontexte všeobecných dejín ranného novoveku.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

1. Politická, hospodárska a kultúrna situácia v Európe na prahu novoveku

Povinná literatúra:

Mackenney, Richard: Dějiny Evropy šestnáctého století. Praha : Vyšehrad, 2001.

2. Renesancia a humanizmus – definície, žriedla a ciele

Povinná literatúra:

JOUKL, Miroslav (ed.): Humanismus v období renesance a reformce. Hradec Králové : Gaudeamus, 1998.

3. Devotio moderna – hnutie novej zbožnosti

Povinná literatúra:

HEER, Friedrich: Evropské duchovní dějiny. Praha : Vyšehrad, 2000.

4. Kresťanskí, resp. biblickí humanisti

Povinná literatúra:

RUMMEL, Erika: A Companion to Biblical Humanism and Scholasticism in the Age of Erasmus. Brill, 2008.

5. Osobnosť Erazma Rotterdamského vo vzťahu k reforme cirkvi

Povinná literatúra:

NAGY, Imrich: Erazmus Rotterdamský a jeho svet : úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. Dostupné on-line: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIjrmwzoXnAhUSBGMBHXtyARIQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forumhistoriae.sk%2Fdocuments%2F10180%2F249857%2FNagy_erazmus-a-jeho-svet.pdf&usg=AOvVaw3u1PPDRvC2iCT-1eGzdmmj

NAGY, Imrich: Erazmova reforma a jej prívrženci na Slovensku. In Testimonia Theologica [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - ISSN 1337-6411. - online, roč. 11, č. 2 (2017), s. 84-100. Dostupné on-line: https://www.fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2017/2017-2/TT_2017_2_Nagy_Erazmova_reforma_a_jej_privrzenci_na_Slovensku.pdf

6. Osobnosť Martina Luthera vo vzťahu k reforme cirkvi

Povinná literatúra:

SCHILLING, Heinz: Martin Luther : rebel v prevratných časoch. Bratislava : Aleph, 2017.

7. Reformácia – jej obsah, ciele a výsledky

Povinná literatúra:

SCHNABEL-SHÜLE, Helga: Reformation : Historisch-kulturwissenschaftliches Handbuch. Stuttgart : J. B. Metzler Verlag, 2017.

8. Reformácia v jednotlivých krajinách Európy

Povinná literatúra:

MacCULLOCH, D.: The Reformation : A history. New York : Penguin Books, 2005.

9. Politické dopady reformácie

Povinná literatúra:

PETRÁČEK, Tomáš: Západ a jeho víra : 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace. Praha : Vyšehrad, 2017.

10. Mníšstvo a reformácia

Povinná literatúra:

BOSSY, John: Křesťanství na Západě. Praha : Karolinum, 2008.

 

Ďalšie materiály:

95 tém Martina Luthera proti odpustkom https://umbsk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/inagy_umb_sk/ESaEC2QxbQxEo5T0finqMd4B9m8oPo4xdluVg55FNk-Pew?e=TqWak7

 


POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY

 

Predmet: Latinčina v humanitných vedách

Vyučujúci: doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

 

Cieľ predmetu:

Oboznámenie sa so základnou latinskou morfológiou a stavbou latinskej vety za účelom čítania, porozumenia a správneho aplikovania latinskej terminológie v humanitných vedách.

 

Osnova predmetu a odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

1. Prehľad morfologických zákonitostí mien v latinskom jazyku

2. Prehľad morfologických zákonitostí slovies v latinskom jazyku

3. Prehľad syntaktických zákonitostí v latinskom jazyku

4. Vetný rozbor a práca so slovníkom

5. Cirkevná latinčina – odchýlky vo významoch slov a ich pôvod

6. Stredoveká latinčina – trendy odlišností od klasickej lexiky, morfológie a syntaxe

7. Latinčina v súčasnom svete, uplatnenie a využívanie odborných termínov latinského pôvodu, etablovanie latinských novotvarov

a) výslovnosť latinských textov a jej variácie

b) práca so slovníkom – identifikovanie slovného druhu

c) používanie rímskych číslic a určovanie datovania v latinských textoch

d) on-line databázy latinských textov

 

Povinná literatúra:

NAGY, Imrich: Učebný materiál pre vzdelávací kurz Latinčina. Banská Bystrica : UMB, 2011. Dostupné on-line:

https://www.ff.umb.sk/app/accountPropertiesAttachment.php?kernelUserID=ID&ID=2291

NAGY, Imrich: Náčrt latinskej gramatiky. Banská Bystrica : FiF UMB, 1998.

ŠPAŇÁR, Július – HORECKÝ, Ján: Latinská gramatika. Bratislava : SPN, 1993.

HRABOVSKÝ, Jozef – ŠPAŇÁR, Július: Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. Bratislava : SPN, 1987 a ďalšie vydania.

KEPARTOVÁ, Jana: Římané a Evropa. Praha : Karolinum, 2005.

CABAN, Peter: Lingua Latina in millenio tertio – Latinský jazyk v treťom tisícročí. Magnet Press Slovakia, 2002.

STROH, Wilfried: Latina je mrtvá, ať žije latina!. Praha : Oikúmené, 2016.

 

Ďalšie materiály:

Latinská výslovnosť https://umbsk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/inagy_umb_sk/ERf49q2syt9PlM3JuuQ0CkgBi9tPT2FEYSL3_oCtjMKkEg?e=HmIBZy

Latinské pramene na internete https://umbsk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/inagy_umb_sk/EQ9poCVbFKhNksTX-0ZlnvMBeK9JDs_7ekcBJk8QmqI9iA?e=IuxIbj

Slovníček k lekciám z Učebného materiálu pre vzdelávací kurz Latinčina https://umbsk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/inagy_umb_sk/EQ9poCVbFKhNksTX-0ZlnvMBeK9JDs_7ekcBJk8QmqI9iA?e=IuxIbj