Informácia o bezhotovostnej úhrade poplatkov

Z dôvodu pandemickej situácie žiadame o uhrádzanie akýchkoľvek poplatkov spojených so štúdiom výlučne bezhotovostným prevodom.

Doklad o zrealizovanej platbe zašlite spolu so žiadosťou o vydanie dokumentu e-mailom príslušnej referentke študijného oddelenia.

Žiadosť nemusia podávať aktuálni študenti, ktorí žiadajú výpis hodnotení z AiS2.

 

Úhrada poplatku z krajín EÚ

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32,

810 05 Bratislava 15

Číslo účtu / IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC:

SPSRSKBA

Variabilný symbol:

viď. tabuľka nižšie = zoznam variabilných symbolov

Špecifický symbol:

ID študenta

Poznámka:

meno a priezvisko študenta

 

 

 

Úhrada poplatku z tretích krajín

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,

829 90 Bratislava

Číslo účtu / IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC:

SUBASKBXXXX

Variabilný symbol:

 viď. tabuľka nižšie = zoznam variabilných symbolov

Špecifický symbol:

ID študenta

 

Zoznam variabilných symbolov:

DRUH PLATBY

STUPEŇ VŠ

VARIABILNÝ SYMBOL

Poplatok za úkony rigorózneho konania

 

3042

Poplatok za úkony rigorózneho konania - vydanie diplomu

 

3052

Poplatok za vydanie dokladov o štúdiu a duplikátov

Bc.

3061

 

Mgr.

3062

 

PhD.

3063

Poplatok za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia

Bc.

3241

 

Mgr.

3242

 

PhD.

3243

 

Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich duplikátov:

 

a) výpis výsledkov štúdia z AiS2 v priebehu štúdia v slovenskom jazyku 10 €

b) výpis výsledkov štúdia z AiS2 za celú dobu štúdia v slovenskom jazyku 15 €

c) výpis výsledkov štúdia v priebehu štúdia v cudzom jazyku

- 1. normostrana 20 €

- 2. a každá ďalšia normostrana 10 €

d) výpis výsledkov štúdia za celú dobu štúdia v cudzom jazyku

- 1. normostrana 25 €

- 2. a každá ďalšia normostrana 12 €

e) kompletný výpis výsledkov štúdia absolventa v cudzom jazyku, ak fakulta zabezpečuje preklad a je potrebné archívne vyhľadávanie 100 €

f) kompletný výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku, ak je potrebné archívne vyhľadávanie

- bakalárske alebo magisterské štúdium 20 €

- spojené magisterské štúdium 35 €

g) iné potvrdenia súvisiace so štúdiom: (napr. informačný list k predmetu) 3,50 € / 1 strana

 

 

Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a za vydanie ich duplikátov:

 

a) duplikát diplomu v slovenskom jazyku 17 €

b) duplikát diplomu v slovenskom jazyku a anglickom jazyku 17 €

c) duplikát vysvedčenia o štátnej skúške v slovenskom jazyku 17 €

d) duplikát dodatku k diplomu v slovenskom jazyku 24 €

e) duplikát dodatku k diplomu v anglickom jazyku 34 €

f) duplikát dodatku k diplomu v slovenskom a anglickom jazyku 34 €