Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podmienky prijímacieho konania

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia

A/ učiteľstvo a pedagogické vedy

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Podmienkou na prijatie je minimálna úroveň ovládania anglického jazyka uchádzača/uchádzačky na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

 

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Podmienkou na prijatie je minimálna úroveň B2 ovládania francúzskeho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).

V prípade, že nemá absolvované bakalárske štúdium v študijnom programe učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry, uchádzač/ka dokladuje dosiahnutú jazykovú úroveň francúzskeho jazyka (minimálne B2 podľa SERR) predložením aspoň jedného z nižšie uvedených dokladov:

  • medzinárodne uznávaný certifikát DELF alebo DALF
  • jazykový certifikát zo slovenskej štátnej/neštátnej jazykovej školy alebo zahraničnej inštitúcie, ktorá má oprávnenie udeľovať jazykové certifikáty
  • materinský jazyk – francúzština.

 

učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii)

Základnou podmienkou prijatia uchádzača je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača. Konečné poradie uchádzačov sa určí po sčítaní bodov získaných za obe ucelené časti (aprobácie) študijného programu.

 

učiteľstvo histórie (v kombinácii)

Základnou podmienkou prijatia uchádzača je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a ukončený študijný program učiteľstvo histórie (v kombinácii).

Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača. Konečné poradie uchádzačov sa určí po sčítaní bodov získaných za obe ucelené časti (aprobácie) študijného programu.

 

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prvý stupeň štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), alebo v súvisiacich študijných odboroch.

V prípade, že počet uchádzačov bude prevyšovať kapacitu študijného programu, budú na štúdium prijatí uchádzači podľa poradia na základe výsledkov, ktoré dosiahli v prvom stupni štúdia.

 

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Predpokladom štúdia ruského jazyka a literatúry je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Od uchádzačov o štúdium zo zahraničia, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na vysokej škole v zahraničí, sa naviac vyžaduje ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Splnenie týchto požiadaviek uchádzač preukazuje dokladmi o ukončení prvého stupňa štúdia v študijnom programe, resp. kombinácii študijných programov v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (pred 1. 9. 2019 učiteľstvo akademických predmetov).

Ak počet uchádzačov prevýši plánovaný počet prijímaných na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa výsledkov dosiahnutých v prvom stupni štúdia.

 

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Základnou podmienkou prijatia uchádzača je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.  Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača. Konečné poradie uchádzačov sa určí po sčítaní bodov získaných za obe ucelené časti (aprobácie) študijného programu.  

 

učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii s Aj)

Podmienkou na prijatie ukončený bakalársky študijný program obsahujúci predmety pedagogicko- psychologického a sociálnovedného základu v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy alebo vedy o športe s ukončenou bakalárskou štátnou skúškou z telesnej výchovy. 

 

B/ historické vedy: 

história

Základnou podmienkou prijatia uchádzača je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore historické vedy, prípadne v súvisiacich študijných odboroch. Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača.

 

stredoeurópske historické štúdiá

Základnou podmienkou prijatia uchádzača je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore historické vedy, prípadne v súvisiacich študijných odboroch. Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača.

 

C/ sociológia a sociálna antropológia:

sociológia a sociálna antropológia

Základnou podmienkou prijatia je ukončený prvý stupeň štúdia v študijnom odbore sociológia a sociálna antropológia, prípadne v nasledujúcich študijných odboroch: psychológia, sociálna práca, historické vedy, filozofia, politické vedy. Poradie uchádzačov a uchádzačiek sa určí na základe (I) váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača a (II) osobného pohovoru, pričom za (I) môže uchádzač získať max. 50 a za (II) max. 50 zo 100 bodov.

Ak bude počet záujemcov o štúdium nižší, ako je plánovaný počet na prijatie, povinnosť absolvovať osobný pohovor bude odpustená

 

D/ filológia:

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

Uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore filológia. Podmienkou je ovládanie anglického jazyka a slovenského jazyka minimálne na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača.

 

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Podmienkou je minimálna úroveň B2 ovládania francúzskeho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

V prípade, že nemá absolvované bakalárske štúdium v študijnom programe francúzsky jazyk a kultúra, uchádzač/ka dokladuje dosiahnutú jazykovú úroveň FJ (minimálne B2 podľa SERR) predložením aspoň jedného z nižšie uvedených dokladov:

  • medzinárodne uznávaný certifikát DELF alebo DALF
  • jazykový certifikát zo slovenskej štátnej/neštátnej jazykovej školy alebo zahraničnej inštitúcie, ktorá má oprávnenie udeľovať jazykové certifikáty
  • materinský jazyk – francúzština.

 

nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)

Predpokladom na prijatie na štúdium študijného programu nemecký jazyk a kultúra je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia študijného programu nemecký jazyk a kultúra alebo príbuzného študijného programu v študijnom odbore filológia, v súvisiacich študijných odboroch alebo v kombinácii študijných odborov, pričom uchádzači o štúdium spĺňajú v nemeckom jazyku úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

V prípade, že počet uchádzačov bude prevyšovať kapacitu študijného programu, budú na štúdium prijatí uchádzači podľa poradia na základe výsledkov, ktoré dosiahli v bakalárskom štúdiu.

 

ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Predpokladom štúdia ruského jazyka a kultúry je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Od uchádzačov o štúdium zo zahraničia, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na vysokej škole v zahraničí, sa naviac vyžaduje ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Splnenie týchto požiadaviek uchádzač preukazuje dokladmi o ukončení prvého stupňa štúdia v študijnom programe, resp. kombinácii študijných programov v študijnom odbore filológia alebo kombinácii tohto odboru s iným odborom.

Ak počet uchádzačov prevýši plánovaný počet prijímaných na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa výsledkov dosiahnutých v bakalárskom štúdiu.

 

slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Základnou podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore filológia alebo v súvisiacom študijnom odbore (učiteľstvo a pedagogické vedy). Ide  najmä o študijný program slovenský jazyk a kultúra v kombinácii s cudzími jazykmi, slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzími jazykmi, jednoodborový program slovenský jazyk a literatúra a podobne zamerané študijné programy.

Výber študentov prebieha na základe vzdelávacích výsledkov získaných v bakalárskom štúdiu.

Vzhľadom na to, že ide o kombinačný študijný program, v ktorom môže mať druhá aprobácia stanovený odlišný spôsob výberu uchádzačov o štúdium, celkové poradie uchádzačov sa určuje na základe sčítania bodov za obe aprobácie študijného programu a následného stanovenia celkového poradia uchádzačov.  

 

slovenský jazyk a literatúra

Primárnym predpokladom je ukončené vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore filológia alebo učiteľstvo a pedagogické vedy. Ukončený bakalársky študijný program (ŠP): jednoodborový ŠP slovenský jazyk a literatúra; medziodborové ŠP slovenský jazyk a literatúra – filozofia, slovenský jazyk a literatúra – história; slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzími jazykmi; učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii). Výber študentstva prebieha na základe vzdelávacích výsledkov získaných v bakalárskom štúdiu.

 

E/ filológia + filozofia:

anglický jazyk a kultúra – filozofia

Uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore filológia. Minimálna úroveň ovládania anglického a slovenského jazyka uchádzačov je C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Táto požiadavka sa týka aj uchádzačov zo zahraničia.

Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača. Konečné poradie uchádzačov sa určí po sčítaní bodov získaných za obe ucelené časti študijného programu.

 

slovenský jazyk a literatúra – filozofia

Základnou podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore filológia alebo učiteľstvo a pedagogické vedy. Ukončený bakalársky študijný program (ŠP): jednoodborový ŠP slovenský jazyk a literatúra; medziodborové ŠP slovenský jazyk a literatúra – filozofia, slovenský jazyk a literatúra – história; slovenský jazyk a literatúra/kultúra v kombinácii s cudzími jazykmi; učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii).

Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača. Konečné poradie uchádzačov sa určí po sčítaní bodov získaných za obe ucelené časti študijného programu.

 

F/ filológia + historické vedy:

anglický jazyk a kultúra – história

Uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore filológia a v študijnom odbore historické vedy, prípadne súvisiacom odbore. Minimálna úroveň ovládania anglického a slovenského jazyka uchádzačov je C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Táto požiadavka sa týka aj uchádzačov zo zahraničia.

Výber uchádzačov prebieha na základe vzdelávacích výsledkov získaných v bakalárskom štúdiu. Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača. Konečné poradie uchádzačov sa určí po sčítaní bodov získaných za obe ucelené časti študijného programu.

 

slovenský jazyk a literatúra – história

Primárnym predpokladom je ukončené vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore filológia alebo učiteľstvo a pedagogické vedy. Ukončený bakalársky študijný program (ŠP): jednoodborový ŠP slovenský jazyk a literatúra; medziodborové ŠP slovenský jazyk a literatúra – filozofia, slovenský jazyk a literatúra – história; slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzími jazykmi; učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii).

Výber uchádzačov prebieha na základe vzdelávacích výsledkov získaných v bakalárskom štúdiu. Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača. Konečné poradie uchádzačov sa určí po sčítaní bodov získaných za obe ucelené časti študijného programu.

 

G/ filozofia + historické vedy:

filozofia – história

Základnou podmienkou prijatia uchádzača je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.  

Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača. Konečné poradie uchádzačov sa určí po sčítaní bodov získaných za obe ucelené časti študijného programu.

 

H/ filozofia:

filozofické štúdiá

Základnou podmienkou prijatia uchádzača je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.  

Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača.