Aktivity riešiteľského tímu a prezentácie z rôznych konferencií

AKTIVITY:

 

PhDr. Ing. Miroslava Bajusová, PhD. 

Konferencia XXX. kolokvium mladých jazykovedcov, 4.11.2021 (online)

Názov príspevku: Vplyv Andreja Sládkoviča a jeho básne Marína na jazykovú krajinu Banskej Štiavnice

 

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

 

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

 

Online kongres v Poľsku (Krakov) - 22.-27.08.2021.

Názov kongresu: 27th International Congress of Onomastic Sciences

Názov príspevku: Reflection of Social and Political Changes in the Linguistic Landscape Demonstrated on the Banská Bystrica Examples

Autori: Petra Jesenská – Jaromír Krško

 

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Online konferencia KAA FF UMB - 8. – 9.9.2021 v Banskej Bystrici (KAA FF UMB)

Názov konferencie: Theory and Practice of Preparing Future Translators, Interpreters and Teachers of the English Language III

Názov príspevku: Jazyková Krajina v pedagogickej praxi

Autorka: Petra Jesenská (celý príspevok bude dostupný v dňoch 8.-9.9.na stránke https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-anglistiky-a-amerikanistiky/veda-a-vyskum/konferencie/3-rocnik-medzinarodnej-online-konferencie-8-9-september-2021/