Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo - Mgr. v kombinácii

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo

Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra

 

Projekt magisterského študijného programu umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Tieto poznatky musia obsahovať o. i. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach.

Študijný program je zameraný na zabezpečenie štúdia systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v oblastiach v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Mimoriadna pozornosť sa venuje modernej metodológii skúmania nemeckého jazyka a kultúry a schopnosti tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného, uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov, návykov a zručností, a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru.

Štúdium študijného programu nemecký jazyk a kultúra v študijnom odbore prekladateľstvo     a tlmočníctvo vytvára bohaté kombinačné možnosti vhodného praktického uplatnenia             v spoločenskej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti.

 

Hlavné ciele magisterského študijného programu sú:

- sprostredkovanie teoretických poznatkov v oblasti translatológie, lingvistiky, literatúry a kultúry nemecky hovoriacich krajín, s dôrazom na interkulturalitu a komparáciu,

- aplikácia získaných teoretických poznatkov v praxi, pri preklade a tlmočení,

- sprostredkovanie, získanie a prehľbenie praktických zručností pri preklade odborných textov, pri konzekutívnom a simultánnom tlmočení.

 Sledovaním a plnením hlavných cieľov študenti magisterského štúdia získavajú predovšetkým:

· teoretické a praktické vedomosti v oblasti kontextuálnych vzťahov literatúry a jazyka

  v oblasti chápania metodológie jazykovedy a literárnej vedy,

· schopnosť samostatne riešiť prekladateľské problémy a zvládnuť odborne náročné texty,

· schopnosť pracovať na glosároch a terminologických databázach,

· schopnosť využívať poznatky v konzekutívnom a simultánnom tlmočení z najnovšieho

  výskumu v oblasti psycholingvistiky a príbuzných disciplín,

· schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni,

· schopnosť orientácie v jednotlivých formách počítačovej podpory prekladu.

Absolventi študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať predovšetkým nasledujúce

profesie:

· prekladateľ a tlmočník,

· prekladateľ odborných textov,

· prekladateľ umeleckých textov,

· filológ – teoretik jazyka a literatúry,

· vydavateľský redaktor,

· redaktor v rozhlase, televízii, v novinách,

· pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie,

· tlmočník - sprievodca,

· odborník – teoretik v oblasti translatológie,

· vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu,

· vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu.

Študijný a ECTS poradca katedry:

PhDr. Eva Molnárová, PhD., Katedra germanistiky FF UMB,

kancelária č. K 109, tel. 048/446 5110, kl: 5110, e-mail:   eva.molnarova@umb.sk

Garant študijného programu: doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.