Pedagogická prax študentov FJ - UAP

 Pedagogická prax študentov učiteľstva sa realizuje v magisterskom stupni štúdia za účelom prepojenia teórie s praxou.

V ZS 1. roč. mgr. študenti absolvujú tzv. náčuvovú prax (1 hod. týždenne), počas ktorej pozorujú pedagogický výkon cvičného učiteľa / cvičnej učiteľky v triede a svoje pozorovania zaznamenávajú do náčuvových hárkov.
V LS 1. ročníka a v ZS 2. ročníka študenti okrem náčuvov sami učia pod dohľadom cvičného učiteľa, didaktika katedry a ostatných spolužiakov zo skupiny (minimálne 2 výstupy/sem. – výstupová / priebežná prax, 1 vyučovacia hodina /týždenne + rozbor).
Na začiatku letného semestra v 2. roč. Mgr. je predpísaná tzv. súvislá prax z oboch aprobačných predmetov, trvajúca 2 týždne.

Náčuvovú a priebežnú pedagogickú prax organizujú katedry v súčinnosti so študijným oddelením, súvislú prax si zariaďujú študenti sami podľa pokynov študijného oddelenia a didaktikov katedier.

Zodpovedný za pedagogickú prax:

Mgr. François Schmitt, PhD.

Mgr. François Schmitt, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor pedagogickej praxe pre francúzsky jazyk. Spolukoordinátor Centra univerzitnej úspešnosti UMB

Telefónne číslo:
048 446 5129
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 129 (Tajovského 51)