Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I.

Vedecký zborník obsahuje 27 štúdií slovenských, českých a poľských odborníkov, ktorí uvažujú o význame svätca a jeho funkciách v období staroveku a stredoveku. Problematiku sa zborník snaží predstaviť interdisciplinárne a multidisciplinárne. Predstavujeme Vám ho plnotextovo.

 

 

 


Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. Eds. Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2006. 440 s. ISBN 80-89027-19-9

 Obsah: Content: Inhalt:

 


Pro alqo praefationis (p. 11-12)

Juraj BÁNDY: Svätosť u proroka Izaiáša (p. 13-25)
Holiness in Prophet Isaiah
Heiligkeit und der Prophet Elias

Petr KITZLER: Passio Perpetuae a Acta Perpetuae: Mezi tradicí a inovací (p. 27-37)
Passio Perpetuae and Acta Perpetuae: Between Tradition and Innovation
Passio Perpetuae and Acta Perpetuae: Zwischen Tradition und Inovation

Marek BABIC: Svätec v 4. storočí (p. 39-53)
The Saint in the 4th Century
Der Heilige im 4. Jahrhundert

Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ: Úloha světce ve společnosti 5. – 8. století (p. 55-68)
The Role of the  Saints in the Society from the 5th to the 8th Century A.C.
Rolle des Heiligen in die Gesellschaft im 5.-8. Jahrhundert

Václav JEŽEK: Dualismus aneb boj ducha a těla v syrské duchovní tradici (p. 69-80)
Dualism or Fight of the Soul and Body in Syrian Spiritual Tradition?
Dualismus oder Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist in der syrischen geistlichen Tradition

Beata ČIERNIKOVÁ: Význam  sv. Mesropa  Maštoca  a sv. Prekladateľov v arménskej cirkvi (p. 81-89)
The Signification of the Holy Mesrop Maštoc and the Saint Translators in Armenian Church
Bedeutung des hl. Mesrop Maschtoz und der hl. Übersetzer in der armenischen Kirche

Martin HURBANIČ: Liturgické procesie prosebnej povahy počas obliehaní Konštantínopolu v rokoch 626 – 1453. S osobitým zreteľom na avarské obliehanie Konštantínopolu roku 626 (p. 91-113)
Liturgical Processions of Supplication Nature During Sieges of Constantinople in Years 626-1453. With Distinctive on Avar Beleaguerment of Constantinople in Year 626
Liturgische Bittgänge während der Belagerungen von Konstantinopel in den Jahren 626-1453. Mit besonderen Hinblick auf die awarische Belagerung von Konstantinopel im Jahre 626

Imrich BELEJKANIČ: Byzantský hesychazmus ako cesta ku svätosti (p. 115-120)
Byzantine Hesychasm as Way to Holiness
Byzantinischer Hesychasmus als Weg zur Heiligkeit

Rastislav KOŽIAK: Christianizácia Avarov a Slovanov na strednom Dunaji – príbeh svätcov-misionárov, svätá vojna alebo kultúrny šok? (p. 121-147)
The Christianization of  the Avars and the Slaves in the Region of the Middle Danube: A Story of the Saints-Missionaries, the Saint War or the Cultural Shock?
Christianisierung der Awaren und Slawen an der Mittel-Donau – die Geschichte der Heiligen-Missionare, Heiliger Krieg oder Kultur-Schock?

Martin GOLEMA: Stredovekí svätí oráči a pohanská slovanská mytológia (p. 149-173)
The Medevial Saint Ploughmen and the Pagan Slavic Mythology
Die mittelalterliche hl. Acker-männer und die heidnische slawische Mythologie

Richard MARSINA: Vývoj ideálov svätosti a ich typy (p. 175-186)
The Development of Holiness Ideals and its Types
Entwicklung von Idealen der Heiligkeit und ihre Typen

Anna POBÓG - LENARTOWICZ: „Miracula“ i ich wartość historyczna (na przykładzie średniowiecznych żywotów polskich) (p. 187-198)
„Miracula“ and their Historical Value (Illustrated with the Exemple of the Polish Medieval Vitae)
„Miracula“ und ihr historischer Wert (am Beispiel der mittelalterlichen polnischen Lebensbeschreibungen)

Bibiana POMFYOVÁ: Kult svätcov a sakrálna architektúra (p. 199-231)
Cult of the Saints and Ecclesiastical Architecture
Kult der Heiligen und sakrale Architektur

Josef UNGER: Uchovávání ostatků světců (p. 233-246)
Preservation of Saint´s Relics
Aufbewahrung der sterblichen Überreste der Heiligen

Justyna ŁUKASZEWSKA: Jak wygląda wizja? Terminologia mistyczna Hildegardy z Bingen (p. 247-260)
How Does the Vision Look Like? Mystic Terminology of Hildegard of Bingen
Wie sieht die Vision aus? Die mystische Terminologie von Hildegard von Bingen

Ivan VARŠO: „Ut possimus nobis cum Beato Francisco adquirere merces regni celestis“. Svätý kazateľ ako vzor františkánskych eschatologických a anagogických predstáv (p. 261-273)
„Ut possimus nobis cum Beato Francisco adquirere merces regni celestis.“ The Saint Preacher as a Pattern of Franciscan Eschatological and Anagogical Imagination
„Ut possimus nobis cum Beato Francisco adquirere merces regni celestis.“ Der heilige Prediger als Vorbild der franziskanischen eschatologischen und anagogischen Vorstellungen

Gabriel HUNČAGA: Kanonizačný proces ako počiatok kultu zakladateľa rehole v stredoveku na príklade kanonizačných aktov sv. Dominika (p. 275-296)
The Process of Canonisation as the Origin of the Cult of an Order's Founder in the Middle Ages, illustrated with the Example of the Canonisation's Acts of St. Dominic
Kanonisierungsprozess als Beginn des Kultes des Ordensgrunders im Mittelalter, am Beispiel von Kanonisierungsakten des hl. Dominikus

Michaela KALINOVÁ, Henrieta ŽAŽOVÁ: Ikonografia svätcov u premonštrátov na Slovensku na základe interpretácie maliarskej výzdoby kláštora v Lelese (p. 297-316)
Iconography of Saints at Premonstratensians in Slovakia, based on the Painting Decorations of the Monastery in Leles
Ikonografie der Heiligen in den Prämonstratenserorden in der Slowakei auf dem Grund die Malerkunst im Kloster Leles

Ivan GERÁT: Téma a médium – poznámky k počiatkom obrazového kultu sv. Alžbety (p. 317-331)
The Theme and the Medium – Remarks on the Beginnings of the Pictorial Cult of Saint Elizabeth of Hungary
Thema und Medium – Anmerkungen zu Anfägen des Bildkultes von Hl. Elisabeth

Katarína NÁDASKÁ: Obraz sv. Alžbety v legende od dominikánskeho mnícha Teodorika (p. 333-343)
The Image of St. Elizabeth in Legend by the Dominican Monk Teodoricus
Bild der hl. Elisabeth in der Legende des Dominikaner-Mönchs Teodoricus

Laura PACINDOVÁ: Kult svätej Alžbety Uhorskej a jej prisúdené patrocíniá v rámci stredovekého Slovenska (p. 345-354)
The cult of Saint Elisabeth of Hungary and her patrociniums in Slovakia in Later Middle Ages
Kult der hl. Elisabeth und ihr zuerkannten Patrozinien in der mittelalterlichen Slowakei

Mária LALÍKOVÁ: Svätá Alžbeta a Svätý Mikuláš v ikonografii (na transferoch nástenných malieb zo starej zvolenskej fary) (p. 355-367)
Saint Elisabeth and Saint Nicolaus in the Iconography on the Wal Paintings Transfers from the Old Rectory of Zvolen
Hl. Elisabeth und hl. Nikolaus in der Ikonografie (auf den Transfern der Wandbemalung in dem alten Pfarrhaus in Zvolen)

Marta MÁCELOVÁ: Atribúty svätcov na gotických kachliciach stredoslovenskej banskej oblasti (p. 369-382)
Attributes of a Saint at the Gothic Stove Tiles from the Central Slovak Mining Region
Die gotischen Ofenkacheln und die Attribute der Heiligen im Bergraum der Mittel-Slowakei

Silvia ČATAYOVÁ: Uctievanie svätých a jeho odraz v toponymii stredného Slovenska (p. 383-391)
The Worship of the Saints and its Image in the Toponymy of Central Slovakia
Verehrung der Heiligen und ihre Reflexion in der Toponymie der Mittel-Slowakei

Pavol MALINIAK: ,,Meta ad modum crucis sculpta.“ Kríže na hraniciach majetkov vo Zvolenskej stolici (p. 393-410)
,,Meta ad modum crucis sculpta.“ Crosses at the Borders of Properties in the Zvolen County
,,Meta ad modum crucis sculpta.“ Die Kreuze auf den Grenzen der Besitztümer in der Gespanschaft Zvolen

Jana GROLLOVÁ: Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného (p. 411-425)
The Role of a Saint in the Concept of Education of Tomáš of Stitny
Rolle des Heiligen in der Erziehungskonzeption von Thomas Štítny

Imrich NAGY: „Sancte Socrates, ora pro nobis“ alebo inštitút svätca v percepcii Erazma Rotterdamského (p. 427-440)
„Sancte Socrates, ora pro nobis“ or the Saint´s Institution in Perception of Erasmus Roterodamus
„Sancte Socrates, ora pro nobis“ oder die Institution des Heiligen in der Perzeption des Erasmus von Rotterdam