Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II.

Vedecký zborník obsahuje 23 štúdií slovenských a českých odborníkov, v ktorí uvažujú o význame svätca a jeho funkciách v období novoveku. Problematiku sa zborník snaží predstaviť interdisciplinárne a multidisciplinárne. Predstavujeme Vám ho plnotextovo.

 

 

 

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Eds. Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2006. 332 s. ISBN 80-89027-20-2

Obsah: Content: Inhalt:


Barbora MATÁKOVÁ: Ikonografia vybraných výtvarných motívov - ikonografia ryby
(p. 11-38)
Iconography of Selected Art Motives - Fish Iconography
Ikonographie auserwählter Motive der Bildenden Kunst. Ikonographie des Fisches

Igor GRAUS: K úlohám a postaveniu svätcov v laických rytierskych rádoch a záslužných vyznamenaniach (p. 39-52)
About the Functions and Places of the Saints in the Lay Orders of the Knighthood and Orders
of Merit
Zu den Aufgaben und der Stellung der Heiligen in weltlichen Ritterorden und in den Auszeichnungen

Martina OROSOVÁ: Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny odievania (p. 53-66)
Fashion Variability of Saint Barbara. Works of Art as a Source for the History of Clothing
Modische Veränderungen der hl. Barbara. Kunstwerk als Quelle zur Geschichte der Kleidung

Katarína ŽEŇUCHOVÁ, Peter ŽEŇUCH: Putovanie na sväté miesta a ľudová zbožnosť
(p. 67-80)
Pilgrimage to Holy Places and Popular Religiosity
Das Pilgern zu heilige Pilgerorte und Volksfrömmigkeit

Jakub PÁTEK: Několik poznámek ke kultu sv. Norberta v severozápadních Čechách v době barokní (p. 81-90)
Few Notations to the Cult of St. Norbert in Northwestern Bohemia in the Baroque
Einige Bemerkungen zum Kult des Hl. Norbert in Nord-böhmen in der Barockzeit

Ivana RONAIOVÁ: Kult sv. Jána Nepomuckého na našom území (p. 91-96)
Cult of St. John of Nepomuk  in our Territory
Kult des Johannes von Nepomuk in der Slovakei

Ingrid KUŠNIRÁKOVÁ: Kult sv. Jána Almužníka v Bratislave v 18. storočí (p. 97-104)
Cult of St. John Elemosynarius in Bratislava in 18th Century
Kult des Hl. Johannes Elemosynarius in Bratislava im 18. Jahrhundert

Markéta HOLUBOVÁ: Panna Marie ve světle barokních knih zázraků (p. 105-113)
The Virgin Mary in the Light of Baroque Books of Miracles
Die Jungfrau Maria im Lichte der Barock-wunderbücher

Angela ŠKOVIEROVÁ: Životopisy svätých ako inšpiračný zdroj v kázňach 18. storočia. Na príklade kázňovej tvorby Dominika Mokoša (p. 115-127)
The Biographies of Saints as Fount of Inspiration in the Sermons of 18th Century. An Example from the Sermons of D. Mokoš
Biographien der Heiligen als Inspirationsquelle in den Predigten des 18. Jahrhunderts. Am Beispiel der Predigten von Dominik Mokoš

Jarmila BENCOVÁ: Architektúra Pašií. Gnozeológia barokového zdania: Guariniho theosofická a stavebná interpretácia významov sv. Rúcha (p. 129-154)
Architecture of Passion  (Gnozeology of Baroque Semblance: Guarini´s Theosophical and Architectural Interpretation of Meanings of Holy Garment)
Passionenarchitektur. Gnoseologie des Barockscheins Guarinis theosophische und bauliche Bedeutunginterpretation des heiligen Schweistuches

Michaela KRÁLÍKOVÁ: Světci na barokních medailonech z jižní Moravy (p. 155-166)
The Saint on the Baroque Medals from South Moravia
Die Heiligen auf den Barocken Medaillons aus dem Südmähren

Jaroslav NEMEŠ: Kuriózny objav barokovej plastiky sv. Bernarda v Palárikove (a otázka autorstva Giovanni Giulianiho) (p. 167-177)
Quaint Discovery of Baroque Sculpture of St. Bernard (and Question of Authorship of Giovani Giuliani)
Eine kuriöse Entdeckung der Barockplastik des Hl. Bernhard in Palárikovo (und die Frage  der Autorschaft von Giovanni Giuliani)

Jan RANDÁK: Robert Blum: oběť, mučedník a mýtický hrdina (p. 179-191)
Robert Blum: Sacrifice, Martyr and Myhtic Hero
Robert Blum: Opfer, Märtyrer und mythisch Held

Peter MACHO: Martýrium ako heroizačný inštrument v slovenskom nacionalistickom diskurze? (p. 193-198)
Martyrium as the Instrument for Heroization in the Slovak Nacionalistic Discourse?
Martyrium als heroisierendes Instrument im slowakischen nationalistischen Diskurs?

Viera PAWLIKOVÁ - VILHANOVÁ: Svätci v dejinách kresťanstva na africkom kontinente. Príbeh ugandských mučeníkov, 1885-1887 (p. 199-221)
Saints in the History of Christianity on the African Continent. The Story of Uganda Martyrs, 1885-1887
Heilige in der Geschichte des Christentums auf dem Afrikanischen Kontinent. Die Geschichte der Märtyrer aus Uganda 1885-1887

Štefan KURUC: Mikuláš II. a jeho kanonizácia v kontexte vzťahov ruského pravoslávia a štátu (p. 223-245)
Nicholas II. and his Canonisation in the Context of Relations between Russian Orthodoxy and the State
Nikolaus II. und seine Kanonisierung im Kontext der russischen Orthodoxie und des Staates

Jaroslav CORANIČ: Cesta k svätosti. Osudy gréckokatolíckych biskupov P. P. Gojdiča a V. Hopka po roku 1948 (p. 247-260)
The Way Work the Sanctification. The Fate of the Greek-Catholic Bishops P. P. Gojdič, OSBM and ThDr. V. Hopko after 1948
Der Weg zur Heiligkeit. Schicksale der grieschisch-katholischen Bischöfe P. P. Gojdič und V. Hopko nach dem Jahr 1948

Attila KOVÁCS: Život, smrť a nesmrteľnosť Ahmada Jásína: mučeník, svätec, mystik, terorista? (p. 261-274)
Life, Dead, and Immortality of Ahmad Yasin: Martyr, Saint, Mystic, or Terrorist?
Leben, Tod und Ahmad Yasins Unsterblichkeit: Märtyrer, Heilige, Mystiker oder Terrorist?

Milan KOVÁČ: Mexické Jezuliatka ako svätci (p. 275-287)
The Mexican Infant Christs as Saints
Mexikanische Jesuleine als Heilige

Miloš HUBINA: Svätci a nová ideológia (p. 289-300)
Saints and New Ideology
Heilige und neue Ideologie

Martin MIKOLÁŠIK: Viera v "spoločenstvo svätých" - zdroj spoločenskej solidarity (p. 301-310)
Belief in the Communion of Saints - Source of Social Solidarity
Glaube an "Gemeinschaft der Heiligen" - Quelle der gesellschaftlichen Solidarität

Miroslav KMEŤ: Fenomén svätca v dejepisnom vyučovaní (p. 311-322)
The Phenomenon of Saints in Teaching History
Phänomen des Heiligen im Geschichtsunterricht

 

Pro memoria

 

+ Jozef KÚTNIK: Dejiny kultu sv. Stanislava na Slovensku (p. 323-332)
History of St. Stanislaus Cult in Slovakia
Geschichte der Verehrung von Hl. Stanislaus in der Slowakei