Informácie o uplynulých ročníkoch

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA
KATEDRY SLOVENSKEJ LITERATÚRY A LITERÁRNEJ VEDY

Sviatok študentskej vedy

 INFORMÁCIE O UPLYNULÝCH ROČNÍKOCH

Aj v roku 2018 sa jeden z aprílových dní venoval sviatku študentskej vedy. 11. apríla 2018 sme sa na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy stretli v rámci podujatia Študentská vedecká aktivita v priaznivom počte, príjemnej atmosfére a s trojicou zaujímavých tém v pestrom zastúpení naprieč rokmi štúdia. Úvodné slovo patrilo Janke Palajovej, predstavujúcej silné aj slabšie stránky tvorby Gustáva Maršala Petrovského vznikajúcej počas jeho pôsobenia v Amerike. Na ňu nadviazala Simona Slačková exkurzom do existenciálnej drámy cez hlavné zastavenia v 40. a 70. rokoch 20. storočia a v súčasnosti. Prezentácia Emmy Koštialikovej o modernom žánri recenzistiky vlogu uzavrela hlavné vystúpenia a otvorila priestor diskusii. O výslednom poradí rozhodovala komisia v zložení: Mgr. Martina Kubealaková, PhD. – predsedníčka, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. – členka, Mgr. Henrich Jakubík, PhD. – člen.

  1. Emma KOŠTIALIKOVÁ (2. rok Bc. UAP) Inferno na polici
  2. Simona SLAČKOVÁ (1. rok Mgr. UAP) Prvky existencializmu v súčasnej slovenskej dráme v porovnaní s drámou 20. storočia
  3. Jana PALAJOVÁ (3. rok Bc. PT) Americké prózy G. M. Petrovského

Cenu publika oprávnene získala Emma Koštialiková (2. roč. Bc. UAP), ktorá na ŠVA 2018 debutovala.

Záver podujatia už tradične patril zhodnoteniu zo strany komisie, oceňovaniu a poďakovaniu prítomným s vyjadrením perspektívy o rok opäť osláviť sviatok študentskej vedy.

Fotogaléria
 Program ŠVA 2018 


Do roka a do dňa sa hovorí..., 5. apríla 2017 sa na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy uskutočnil ďalší ročník Študentskej vedeckej aktivity. V roku 2017 sme sviatok študentskej vedy slávili spoločne so študentmi a študentkami katedry, ktorí svojou prítomnosťou a diskusiou podporili prezentáciu prác ich spolužiačok. Témy boli vskutku rôznorodé a nemenej zaujímavé. Deň sme otvorili prezentáciou Márie Blaškovej, študentky v končiacom ročníku Bc. štúdia, Feldekov preklad Shakespearových sonetov, pokračovali sme Stereotypmi v ženskom románe (od Siroty Podhradských k súčasnosti) Mariety Pastorkovej, študentky druhého roka štúdia v Bc. stupni. Marta Ševcová na Prípade historickej prózy uvažovala o Krehkosti hranice medzi fikciou a históriou a neobišli sme ani vážnu aktuálnu otázku Literárneho vzdelávania v okovách neoliberalizmu, ktorú prítomným fundovane predstavila Margita Vojtkuľáková. Každá z účastníčok mala na prezentáciu svojej práce 15 minút. Nasledovalo čítanie posudku prác a diskusný blok. O výslednom poradí rozhodovala komisia v zložení: Mgr. Martina Kubealaková, PhD. – predsedníčka, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. – členka, Mgr. Henrich Jakubík, PhD. – člen za prítomnosti doktorandky Mgr. Zuzany Feješovej:

  1. Marta ŠEVCOVÁ (2. roč. Mgr. UAP) Krehkosť hranice medzi fikciou a históriou
  2. Mária BLAŠKOVÁ (3. roč. Bc. PT) Feldekov preklad Shakespearových sonetov
  3. Margita VOJTKUĽÁKOVÁ (2. roč. Mgr. UAP) Literárne vzdelávanie v okovách neoliberalizmu

Cenu publika oprávnene získala Marieta PASTORKOVÁ (2. roč. Bc. UAP), ktorá na ŠVA 2017 debutovala.

Záver podujatia už tradične patril zhodnoteniu zo strany komisie, oceňovaniu a poďakovaniu prítomným s vyjadrením perspektívy o rok opäť osláviť sviatok študentskej vedy.

Fotogaléria
 Program ŠVA 2017


5. apríla 2016 sa na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy uskutočnil ďalší ročník Študentskej vedeckej aktivity 2016. Zúčastnili sa ho dve študentky z rôznych stupňov a ročníkov štúdia učiteľských i neučiteľských odborov. Stretnutie otvorila úvodným slovom predsedníčka komisie Mgr. Martina Kubealaková, PhD. Fakultná a katedrová koordinátorka ŠVA PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., oboznámila vystupujúce i prítomné publikum s priebehom podujatia. Každá z účastníčok mala na prezentáciu svojej práce 15 minút. Nasledovalo čítanie posudku oponentmi prác a diskusný blok. O výslednom poradí rozhodovala komisia v zložení: Mgr. Martina Kubealaková, PhD. – predsedníčka, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. – členka, Mgr. Henrich Jakubík, PhD. – člen:

  1. miesto: Marta ŠEVCOVÁ (1. roč. Mgr. UAP) Karol Jetting – od kultu k mýtu
  2. miesto: Mária BLAŠKOVÁ (2. roč. Bc. PT) Defraudant génia? (Nad autorstvom Shakespearových diel)

Na záver podujatia zhodnotila komisia jeho priebeh, vyzdvihla záujem o takýto typ aktivity, odovzdala diplomy a vecné ceny (dary KSLLV a dary FF UMB). Všetkým zúčastneným ďakujeme a srdečne blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník a veríme v záujem o sviatok študentskej vedy.

 Fotogaléria
 Program ŠVA 2016


Dňa 25. marca 2015 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenskej literatúry a literárnej vedy pri KSLLV v rámci Študentskej vedeckej aktivity 2015. Zúčastnili sa jej tri študentky z rôznych stupňov a ročníkov štúdia učiteľskej slovenčiny. Stretnutie otvorili Mgr. Martina Kubealaková, PhD., a PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. Privítali účastníkov a účastníčky podujatia a oboznámili ich s jeho priebehom. Študentky prezentovali svoje práce podľa vopred určeného poradia. Po každej prezentácii (max. 20. min.) nasledovalo hodnotenie oponenta/oponentky práce a po všetkých príspevkoch 30-minútový diskusný blok. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Martina Kubealaková, PhD. – predsedníčka, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. – členka, Mgr. Henrich Jakubík, PhD. – člen, takto:

1. miesto: Miroslava HURTOVÁ (2. roč. Bc. UAP) Ozveny Hegelovho ducha v Sládkovičovej Maríne
2. miesto: Jana JANIČINOVÁ (1. roč. Bc. UAP) Evanjelium podľa Hugolína
3. miesto: Erika VÝBERČIOVÁ (1. roč. Mgr. UAP) Vojtech Mihálik – „skvosty medzi smeťami“
Cenu publika získala Jana JANIČINOVÁ (1. roč. Bc. UAP).

Na záver podujatia zhodnotila komisia jeho priebeh, vyzdvihla záujem o takýto typ aktivity, odovzdala diplomy a vecné ceny (dary KSLLV a dary FF UMB).
Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.

 Fotogaléria
 Program ŠVA 2015


Dňa 9. apríla 2014 sa uskutočnilo rokovanie troch nástupníckych katedier pôvodnej Katedry slovenského jazyka a literatúry v rámci Študentskej vedeckej aktivity. Zúčastnil sa jej jeden študent a sedem študentiek z rôznych stupňov a rokov štúdia učiteľskej i neučiteľskej slovenčiny, ktorí svojimi príspevkami vytvorili tematické bloky  prekladateľský, prekladateľsko-lingvistický a literárny. Po slávnostnom otvorení prebiehalo rokovanie podľa zverejneného programu a v štandardnej postupnosti prezentácií príspevkov, prečítaní posudkov a diskusie. V poslednom bloku sa súčasťou prezentácie stali aj dve krátke "rozhlasové inscenácie" v podaní študentov a študentiek druhého roka štúdia Bc. stupňa. 
Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Martina Kubealaková, PhD.  predsedníčka, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.  fakultná/katedrová koordinátorka ŠVA a členka, Mgr. Henrich Jakubík, PhD. -– člen, Mgr. Igor Lalík  člen ad hoc, nasledovne:

1. miesto: Ľubomír GÁBOR (UAP, 2. rok štúdia Mgr.) 
2. miesto: Andrea TOKÁROVÁ (PT, 1. rok štúdia Bc.)
3. miesto: Lenka GLODEKOVÁ (PT, 1. rok štúdia Mgr.)

Cenu publika získala Margita VOJTKUĽÁKOVÁ (UAP, 2. rok štúdia Bc.).

Na záver podujatia zhodnotila predsedníčka komisie jeho priebeh, vyzdvihla záujem o takýto typ podujatia, odovzdala diplomy a vecné ceny (dary KSLLV a dary FF).
Naši ocenení so svojimi príspevkami vycestovali aj za "hranice" alma mater. Andrea Tokárová sa zúčastnila 7. ročníka študentskej literárnovednej konferencie organizovanej KSJL v Ružomberku, v konkurencii svojím príspevkom zaujala a bola v trojici ocenených. Margita Vojtkuľáková a Ľubomír Gábor sa zúčastnili študentskej literárnovednej konferencie, organizovanej Ústavom pre českú literatúru Akadémie vied ČR v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe. V konkurencii 19 účastníkov a účastníčok rôznych stupňov štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský) z väčšiny slovenských a najmä českých univerzít svojím príspevkom obaja zaujali, vzbudili diskusiu a pozitívne ohlasy. Kvalita príspevku Ľubomíra Gábora bola ocenená Čestným uznaním. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Veríme, že aj úspechy mimo domácu pôdu sú dôkazom opodstatnenosti ŠVA a zároveň motiváciou a výzvou pre každého študenta a študentku zapojiť sa do ďalšieho ročníka, na ktorý sa už teraz všetci tešíme.

Fotogaléria
 
Program ŠVA 2014


Dňa 26. marca 2013 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej aktivity. Zúčastnili sa jej dvaja študenti a osem študentiek z rôznych stupňov a ročníkov štúdia učiteľskej i neučiteľskej slovenčiny. Stretnutie otvorili PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., a Mgr. Martina Kubealaková, PhD. Privítali účastníkov a účastníčky podujatia a oboznámili ich s jeho programom. Študentky a študenti prezentovali svoje práce podľa vopred určeného poradia. Po každej prezentácii (max. 15 min.) nasledovalo hodnotenie oponenta/oponentky práce a v troch blokoch diskusia. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení:  Mgr. Martina Kubealaková, PhD. - predsedníčka, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - fakultná/katedrová koordinátorka ŠVA a členka, Mgr. Henrich Jakubík, PhD. - člen, Mgr. Lucia Luptáková - členka ad hoc, nasledovne:

1. miesto: Alena ZÁBORSKÁ (SJL+PT, 3. ročník Bc.)
2. miesto: Juliana KOŠÚTOVÁ (SJL, 1. ročník Mgr.)
3. miesto: Marika ARVENSISOVÁ (SJL, 2. ročník Mgr.)

Cenu publika získala Marika ARVENSISOVÁ (SJL, 2. ročník Mgr.).

Na záver podujatia zhodnotila predsedníčka komisie jeho priebeh, vyzdvihla záujem o takýto typ podujatia, odovzdala diplomy a vecné ceny (dary KSJL a dary FHV).

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.

Fotogaléria
Program ŠVA 2013


Dňa 18. apríla 2012 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej aktivity. Zúčastnili sa jej dvaja študenti a osem študentiek z rôznych stupňov a ročníkov štúdia učiteľskej i neučiteľskej slovenčiny. Stretnutie otvorili PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., a Mgr. Martina Kubealaková, PhD. Privítali účastníkov a účastníčky podujatia  a oboznámili ich s jeho programom. Študentky a študenti prezentovali svoje práce podľa vopred určeného poradia. Po každej prezentácii (max. 15 min.) nasledovalo hodnotenie oponenta/oponentky práce a v troch blokoch diskusia. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení:  Mgr. Martina Kubealaková, PhD. - predsedníčka, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - členka, Mgr. Henrich Jakubík, PhD. - člen, PhDr. Andrea Goótšová - členka ad hoc, nasledovne:

1. miesto: Hana FODOROVÁ (SJ - VU, 1. ročník Mgr.)
2. miesto: Ľubomír GÁBOR (SJ - HI, 3. ročník Bc.)
3. miesto: Juliana KOŠÚTOVÁ (SJL, 1. ročník Mgr.), Lucia HAVRILOVÁ (SJL+PT, 2. ročník Bc.)

Na záver podujatia zhodnotila predsedníčka komisie jeho priebeh, vyzdvihla záujem o takýto typ podujatia, odovzdala diplomy a vecné ceny (dary KSJL a dary FHV).

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.

Fotogaléria
Program ŠVA 2012


Dňa 14. apríla 2011 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry s didaktikou pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie. Zúčastnili sa jej dvaja študenti a päť študentiek z rôznych stupňov a ročníkov štúdia učiteľskej i neučiteľskej slovenčiny. Stretnutie otvorili Mgr. Henrich Jakubík, PhD. a PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. Privítali účastníkov a účastníčky podujatia  a oboznámili ich s jeho programom. Študentky prezentovali svoje práce podľa vopred určeného poradia. Po každej prezentácii (max. 15 min.) nasledovalo hodnotenie oponenta/oponentky práce a v troch blokoch diskusia. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Henrich Jakubík, PhD. - predseda, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - členka, Mgr. Martina Kubealaková, PhD. - členka, nasledovne:

1. miesto: Katarína KUĽHOVÁ (SJ - HI, 2. ročník Mgr.)
2. miesto: Juliana KOŠÚTOVÁ (SJL, 3. ročník Bc.)
3. miesto: Denisa BEDNÁROVÁ (SJ - PG, 2. ročník Mgr.)

Na záver podujatia zhodnotil predseda komisie jeho priebeh, vyzdvihol záujem o takýto typ podujatia, odovzdal diplomy a vecné ceny (dary KSJL).
 
Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.
 
Dňa 22. apríla 2010 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry s didaktikou pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie. Zúčastnilo sa jej „sedem statočných" študentiek z rôznych stupňov a ročníkov štúdia učiteľskej i neučiteľskej slovenčiny.
Stretnutie otvorili Mgr. Henrich Jakubík, PhD. a PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. Privítali účastníčky podujatia a „milé malé publikum" (Rašová, 2010) a oboznámili ich s jeho programom. Študentky prezentovali svoje práce podľa vopred určeného poradia. Po každej prezentácii (max. 20 min.) nasledovalo hodnotenie oponenta/oponentky práce a v troch blokoch diskusia. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Henrich Jakubík, PhD. - predseda, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - členka, Mgr. Martina Kubealaková, PhD. - členka, nasledovne:
 

1. miesto: Lucia LUPTÁKOVÁ (2. ročník Mgr.)
2. miesto: Veronika IVANKOVÁ (1. ročník Mgr.)
3. miesto: Dominika RAŠOVÁ (2. ročník Mgr.)

Na záver podujatia zhodnotil predseda komisie jeho priebeh, vyzdvihol záujem študentiek o takýto typ podujatia a zdôraznil vysokú a zároveň veľmi vyrovnanú úroveň tohtoročných prezentovaných študentských prác.
 
Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.

 
Dňa 22. 04. 2009 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry s didaktikou pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej konferencie. Zúčastnilo sa jej sedem "statočných", ktorí študujú na Fakulte humanitných vied UMB. Stretnutie otvorili Mgr. Henrich Jakubík, PhD. a PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. Privítali účastníkov a účastníčky podujatia a oboznámili ich s jeho programom. Študenti prezentovali svoje práce podľa vopred určeného poradia. Po každej prezentácii (max. 20 min.) nasledovalo hodnotenie oponenta práce a v dvoch blokoch diskusia. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Henrich Jakubík, PhD. - predseda, PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - členka, Mgr. Martina Kubealaková - členka, Mgr. Anna Gálisová - členka nasledovne:

1. miesto: Eva ŠIMONIDESOVÁ (3. ročník Bc.)
2. miesto: Andrea GOLIANOVÁ (1. ročník Mgr.)
3. miesto: Lucia ŠKULTÉTYOVÁ (1. ročník Bc.)

Na záver podujatia zhodnotil predseda komisie jeho priebeh, pozitívne zhodnotil záujem študentov a študentiek o takýto typ podujatia a zdôraznil vysokú úroveň tohtoročných prezentovaných študentských prác.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.

Fotogaléria 
Program ŠVUA 2009


Dňa 17. 04. 2008 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry s didaktikou pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej konferencie. Zúčastnilo sa sedem študentiek, ktoré študujú na Fakulte humanitných vied UMB. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Henrich Jakubík - predseda, Lujza Urbancová, Ph.D. - členka, PaedDr. Zuzana Bariaková - členka, Mgr. Martina Kubealaková - členka nasledovne:

1. miesto: Eva URBANOVÁ (3. ročník)
2. miesto: Lucia LUPTAKOVÁ (3. ročník)
3. miesto: Lucia MALATINCOVÁ (5. ročník)

Na záver podujatia zhodnotil predseda komisie jeho priebeh, pozitívne zhodnotil záujem študentov a študentiek o takýto typ podujatia a zdôraznil vysokú úroveň tohtoročných prezentovaných študentských prác.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.

Fotogaléria


Dňa 20. 04. 2007 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry s didaktikou pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej konferencie. Zúčastnilo sa desať študentov, ktorí študujú na Fakulte humanitných vied UMB. Výsledné poradie ocenených určila komisia v zložení: Mgr. Henrich Jakubík - predseda, PaedDr. Zuzana Bariaková - členka, Mgr. Martina Kubealaková - členka nasledovne:

1. miesto: Miroslava Knapíková (3. ročník)
2. miesto: Martina Hamadová (2. ročník)
3. miesto: Lenka Lehoczká (4. ročník)

Na záver podujatia zhodnotil predseda komisie jeho priebeh, pozitívne zhodnotil stúpajúci záujem študentov o takýto typ podujatia a zdôraznil vysokú úroveň tohtoročných prezentovaných študentských prác.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník.


Dňa 20. 04. 2005 sa uskutočnilo rokovanie sekcie slovenského jazyka a literatúry s didaktikou pri KSJL v rámci Študentskej vedeckej konferencie. Zúčastnilo sa sedem študentov, ktorí študujú na Fakulte humanitných vied UMB.

Výsledné poradie ocenených je nasledovné:

1. miesto: Milan Ligoš (5. ročník)
2. miesto: Lenka Grešková (4. ročník), Kristína Kandriková (5. ročník)
3. miesto: Martina Pavláková (1. ročník)

Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. Tešíme sa na ďalší ročník.