Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Časopis Conversatoria Litteraria

História spolupráce

Inštitút jazykovedy a literárnej vedy Univerzity prírodných a humanitných vied v Siedlciach, Poľsko, a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko, spolupracujú už od roku 2009. Predmetom ich spolupráce je primárne spoločné organizovanie medzinárodných literárnovedných konferencií, ktoré sa zvyčajne konajú na jeseň v Poľsku, a vydávanie časopisu Conversatoria Litteraria, pričom v časopise sú publikované príspevky, ktoré uspeli v recenznom procese a splnili všetky požiadavky redakčnej rady. Dlhoročná spolupráca oboch univerzít je kontinuálna už od roku 2009 podporená podpísaním zmluvy o spolupráci, pričom zmluva bola aktualizovaná v roku 2022.

Za slovenskú stranu spoluprácu garantuje prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., vo vzťahu k pravidelným medzinárodným literárnovedným konferenciám ako člen organizačných výborov konferencií, vo vzťahu k vydávaniu časopisu ako člen edičného tímu na pozícii člena vedeckej rady časopisu. 

Časopis Conversatoria Litteraria

Členovia a členky partnerských pracovísk spolu s inými referujúcimi z početných európskych univerzitných a vedeckých pracovísk sa pravidelne zúčastňujú konferencií a svoje štúdie publikujú v časopise Conversatoria Litteraria. Tým spoločne prispievajú k jeho etablovaniu na medzinárodnom vedeckom poli, čo sa odráža v jeho postupnej indexácii v databázach ERIH Plus, Index Copernicus, CEON, CEJSH, Biblioteka Nauki, Baza Wiedzy UPH, EBSCO. V súčasnosti prebieha posudzovanie žiadosti o zaradenie do databázy Web of Science. Indexácia v týchto databázach je pre relatívne malé stredoeurópske literárnovedné pracoviská výzvou a v prípade úspešnosti bude zodpovednosťou edičného tímu viesť časopis aj naďalej v takej kvalite, aby bola táto indexácia zachovaná.

Časopis vychádza raz ročne a jeho cieľom je vytvárať mnohostranné fórum na výmenu vedeckých názorov a šíriť vedecké zistenia v odbore literárna veda i v jeho interdisciplinárnych verziách. Vychádza pravidelne od roku 2008 a venuje sa problematike komparatívnych literárnych a kulturologických štúdií v širšom náboženskom i historickom kontexte, venuje sa tiež dejinám a teórii literatúry i filozofii (vrátane filozofie jazyka), ktoré k tomu neodmysliteľne patria. Takéto široké spektrum literárneho výskumu umožňuje vnímať literárnu vedu v kontexte iných vedných disciplín, tak humanitných (kultúrne a religionistické vedy, filozofia, história, vedy o umení), ako aj iných disciplín súvisiacich s literárnou vedou (sociologické vedy, psychológia, vedy o umení, filme a divadle, hudbe a iné), čo umožňuje časopisu osloviť široké publikum. Vďaka mnohostrannému prístupu k rôznym aspektom literárnej problematiky obsahujú články publikované v časopise často inovatívny prístup k diskutovanej problematike, čím významne a vecne prispievajú k stavu poznania literárnej vedy a iných vedných disciplín. Od roku 2009 je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici spoluvydavateľom časopisu, vďaka čomu časopis obohatil svoje výskumné pole o viaceré problémové oblasti, témy a metodologické prístupy. Štruktúra časopisu zohľadňuje viaceré metodologické hľadiská aj zvolenú tematiku publikácie. Články sú publikované v slovanských jazykoch, ako aj v angličtine a nemčine.

Conversatoria Litteraria je časopis s otvoreným prístupom, čo znamená, že všetok obsah je voľne dostupný vám alebo vašej inštitúcii. Používatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na články v plnom znení alebo ich používať na akýkoľvek iný zákonný účel bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora. Texty sú publikované za podmienok nevýhradnej licencie Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Etické zásady časopisu Conversatoria Litteraria

Redakčná rada časopisu Conversatoria Litteraria v záujme najvyššej kvality publikovaných vedeckých článkov dodržiava etické princípy a postupy odporúčané Výborom pre etiku publikácií (COPE). Tieto štandardy stanovujú konečné a nespochybniteľné pravidlá, ktorými sa riadi proces recenzovania a úpravy predložených vedeckých textov. 

Dokument, ktorý je pdf. prílohou tejto stránky, obsahuje informácie o zodpovednosti autorov a autoriek, povinnostiach redakcie, povinnostiach recenzentov a recenzentiek a o procese kontroly.

Ďalšie informácie o časopise Conversatoria Litteraria

ISSN: 1897-1423
e-ISSN: 2956-4646

INDEXOVANIE: ERIH PlusIndex CopernicusCEONCEJSHBiblioteka NaukiBaza Wiedzy UPH, EBSCO 
FREKVENCIA PUBLIKÁCIE: ročne, v papierovej a elektronickej verzii

VYDÁVA: Univerzita prírodných vied a humanitných vied v Siedlcach, Wydawnictwo Naukowe UPH v Siedlce, ul. Żytnia 17/19, DS. 5, 08-110 Siedlce, https://wydawnictwo-naukowe.uph.edu.pl/

 

Informácia o časopise, webová stránka CL

Aktuálne číslo časopisu CL

Archív časopisu CL