Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Magisterský študijný program "Stredoeurópske historické štúdiá"

 


Banská Bystrica          

Čo je obsahom študijného programu "Stredoeurópske historické štúdiá" (SHŠ)?

Stredoeurópske historické štúdiá sú jedinečným magisterským študijným programom na Slovensku. Ide o jednoodborové nadnárodné štúdium, ktoré v sebe spája poznanie historického vývoja, identity a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (s dôrazom na slovenské, české a poľské dejiny). Uskutočňuje sa na pôde univerzitných pracovísk troch krajín: Slovenska (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici), Českej republiky (Katedra historie Filosofické fakulty Ostravské univerzity) a Poľska (Instytut Historii Uniwersitetu Śląskiego w Katowiciach).

Kde sa realizuje štúdium SHŠ?

Študijný program "Stredoeurópske historické štúdiá" sa študuje na katedrách histórie troch univerzít:

 KHi FF UMB - logo    Ostravská univerzita Ostrava - logo
 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica  Sliezska univerzita, Katowice  Ostravská univerzita, Ostrava

 

Aké znalosti a kompetencie je možné štúdiom získať?

Študent programu ŠHS získa poznatky o historickom a kultúrnom dedičstve strednej Európy (s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky);

získa vedomosti a zručnosti v oblasti vedeckej práce (kritické myslenie, schopnosť interpretácie a komparácie fenoménov v stredoeurópskej perspektíve);

rozvinie svoje jazykové znalosti a ľahko sa tak zorientuješ v stredoeurópskych súvislostiach;

sa môže uplatniť v širokom spektre odborov na Slovensku a v zahraničí so zameraním na historický výskum a ochranu kultúrneho dedičstva v rámci stredoeurópskeho priestoru.

Aké je možné uplatnenie absolventov štúdia v praxi?

Po absolvovaní štúdia sa môžeš uplatniť ako odborný pracovník univerzít, vedecký pracovník, odborný pracovník v múzeách, pamätníkoch a galériách, vydavateľstvách, knižniciach, kurátor;

ako odborný pracovník v medzinárodných organizáciách rozvíjajúcich kultúrnu a hospodársku spoluprácu medzi krajinami strednej Európy;

ako poradca, konzultant v oblasti štátnych, verejných a regionálnych inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou kultúrneho dedičstva;

ako pracovník neziskových občianskych združení zaoberajúcich sa zachovávaním historickej pamäti a kultúrneho dedičstva.

Ako dlho trvá štúdium?

2 roky (4 semestre)

Ako prebieha štúdium?

Študent po nástupe na štúdium absolvuje prvý semester na materskej univerzite (Banská Bystrica), ďalšie dva semestre na zahraničných školiacich pracoviskách (Ostrava, Katowice). Záverečný semester ukončený štátnou skúškou absolvuje na pôde materskej inštitúcie.

Čo konkrétne je obsahom štúdia?

Študijný program


Projekt "Internacionalizácia štúdia"

 

Katedra histórie FF UMB je zapojená do projektu č. 002UMB-2/2016 „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici“ v rámci aktivity II.1 – Stredoeurópske  historické štúdiá. Cieľom je vytvorenie nového spoločného študijného programu druhého stupňa Stredoeurópske historické štúdiá. Na realizácii študijného programu sa okrem FF UMB podieľajú dve zahraničné vysokoškolské pracoviská – Inštitút histórie Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľsko) a Katedra histórie Ostravskej univerzity v Ostrave (Česko).

Študijný program má v domácom uniformnom vysokoškolskom prostredí poskytnúť absolventom bakalárskych študijných programov v odbore Historické vedy (a im príbuzných odborov) možnosť pokračovať v magisterskom stupni štúdiom špecializovaného študijného programu zameraného na historické dedičstvo krajín strednej Európy (so zameraním na Slovensko, Česko a Poľsko). V súčasnosti ide o jedinečný študijný program na Slovensku.

Originalita študijného programu spočíva v absolvovaní dvoch semestrov v zahraničí, po jednom semestri na každom zo zahraničných partnerských pracovísk, ktoré zabezpečia vyučovanie odborných disciplín z vlastných národných dejín. Študent si môže rovnako za školiteľa záverečnej práce vybrať z ponuky pracovníkov zahraničného pracoviska, ktorí sa zúčastnia aj záverečnej štátnej skúšky.

V priebehu kalendárneho roku 2017 sa na riešení projektu „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB“ za Katedru histórie FF UMB podieľala riešiteľská zostava - PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. a prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

Za Inštitút histórie Sliezskej univerzity v Katoviciach sa na obsahovej príprave študijného programu podieľali: prof. dr. hab. Jerzy Sperka (riaditeľ Inštitútu histórie), dr. hab. Piotr Boroń (koordinátor zahraničných študijných programov na IH), dr hab. Maciej Fic (zástupca riaditeľa IH pre študijné záležitosti). Za Katedru histórie Ostravskej univerzity v Ostrave sa na obsahovej príprave študijného programu podieľali: doc. PhDr. Petr Popelka, PhD. (vedúci Katedry histórie), prof. PhDr. Aleš Zářický, PhD. (dekan Filozofickej fakulty OU), Mgr. Jiří Brňovják, PhD. (odborný pracovník KHi).

Vymedzenie obsahového zamerania nového študijného programu

Primárnym cieľom jednoodborového študijného programu Stredoeurópske historické štúdiá je výchova odborníkov zameraných na problematiku historického a kultúrneho vývoja stredoeurópskeho priestoru. Dôraz sa kladie na komparatívny prístup, ktorý umožní lepšiu orientáciu a uplatniteľnosť absolventa. Absolvent si osvojí schopnosť rozvíjať základné faktografické znalosti, naučí sa získavať nové informácie z odboru a tvorivým spôsobom ich aplikovať. Rozvoj jazykových znalostí mu umožní dobre sa orientovať v prostredí krajín strednej Európy. Absolventi nájdu uplatnenie primárne v inštitúciách, v ktorých je vyžadované historické vzdelanie (vedecké pracoviská, múzeá, archívy, ústavy pamiatkovej starostlivosti, knižnice, médiá a pod.), v odborných inštitúciách zameraných na správu kultúrneho dedičstva a v odboroch, ktoré vyžadujú vzdelanie humanitného typu. Absolvent má tiež možnosť pokračovať v  doktorandskom štúdiu so zameraním na históriu, a to ako na UMB, tak na iných slovenských univerzitách, prípadne partnerských pracoviskách v zahraničí.

Vymedzenie profilu absolventa

Absolvent jednoodborového magisterského štúdia študijného programu Stredoeurópske historické štúdiá získa znalosti kultúrneho a historického dedičstva strednej Európy (s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky) v špecifickej regionálnej interpretácii. V prípade študentov slovenského ŠP, ktorý bude realizovať naše banskobystrické pracovisko, je dôraz kladený všeobecne na stredoeurópsky historický kontext, dejiny českého a poľského priestoru a vzájomné historické prieniky vybraných krajín stredoeurópskeho priestoru. Keďže predkladaný študijný program je určený pre slovenských študentov, ktorí absolvovali riadne bakalárske štúdium histórie, bolo by zbytočné s nimi opakovať už na bakalárskom stupni prebrané slovenské dejiny. Vychádzame z predpokladu, že kurzy slovenských dejín do roku 1918 boli na bakalárskom stupni realizované v uhorskom historickom kontexte a kurzy zo slovenských dejín po roku 1918 akcentovali aj reálie historického vývoja v Maďarsku. Súčasťou zámerov všetkých 3 partnerských pracovísk je organizovanie (každoročne) praktických (monotematických) letných škôl, na ktoré budú prizývaní maďarskí historici z vysokoškolských pracovísk, s ktorými dlhodobo kooperuje naša katedra histórie (napr. Dániel Bagi - Pécs, Guitman Barnabás - Piliscsaba, Maxim Mordovin - Budapest, László Szarka - Budapest, Arpád Tóth - Miskolc, József Pap – Eger, Sándor László Tóth - Szeged). V budúcom roku (2018) by sme personálnu maticu zahraničných spolupracovníkov radi rozšírili aj o kolegov z Katedry histórie Katolíckej univerzity v Budapešti a Piliscsabe (Maďarsko)

Absolvent získa vedomosti a zručnosti v oblasti vedeckej práce (schopnosť komparatívneho pohľadu na dejinné fenomény, predovšetkým v stredoeurópskej perspektíve), ale tiež v prípadnej inej profesijnej kariére (pozri nižšie). Komparatívne vzdelávanie histórie stredoeurópskeho regiónu umožní absolventom prekonať limity nacionálneho výkladu dejín, čím prehĺbi zodpovednosť za zachovanie kultúrneho dedičstva vlastného regiónu, krajiny i Európy. Takto nadobudnuté znalosti umožnia absolventom získať kvalifikáciu vo všetkých pracovných oblastiach, ktoré berú do úvahy stredoeurópsku tematiku (zvlášť v spoločenskovednej sfére). Štúdium tak reaguje na stále rastúci dopyt po štúdiu podobného typu, ktoré by pripravilo ľudí schopných získať prácu v každom zo zúčastnených štátov a vnímajúce vzájomnú civilizačnú spojitosť týchto krajín.

Uplatnenie absolventov na pracovnom trhu

Absolvent študijného programu získava kvalitnú orientáciu v odbore história a vo vybranom špecializačnom zameraní. Preukáže dostatočný rozhľad pri  riešení teoretických problémov odboru a aplikáciu jeho metodológie v širšej sociálnej praxi. Uplatnenie môže nájsť v širokom spektre odborov, ktoré súvisia s historickou problematikou (vedecké inštitúcie, archívy, múzeá, štátna a verejná správa, médiá a pod.), alebo aj mimo nej (inštitúcie kultúrnej a hospodárskej spolupráce krajín strednej Európy a pod.).

Typológia inštitúcií, kde môže uplatniť ukončené vzdelanie:

-          odborný pracovník univerzít, vedecký pracovník, odborný pracovník v múzeách, pamätníkoch a galériách, vydavateľstvách, knižniciach, príp. ako kurátor;

-          odborný pracovník v medzinárodných organizáciách rozvíjajúcich kultúrnu a hospodársku spoluprácu medzi krajinami strednej Európy;

-          poradca, konzultant v oblasti štátnych, verejných a regionálnych inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou kultúrneho dedičstva a pod.;

-          pracovník neziskových občianskych združení zaoberajúcich sa zachovávaním historickej pamäti a kultúrneho dedičstva.

 


Mestá s partnerskými univerzitami

 

Katowice

 

 Sliezska knižnica  Sliezske múzeum
 Budova divadla  
 Fakulta sociálnych vied  Nákupné centrum

 

Ostrava

 

 Architektúra v Ostrave Námestie v Ostrave 
 Festival Colours  Ostravská ZOO
 Technická univerzita  Ostrava-Poruba - socialistická architektúra