Magisterský študijný program "Stredoeurópske historické štúdiá"

 


Banská Bystrica          

Čo je obsahom študijného programu "Stredoeurópske historické štúdiá" (SHŠ)?

Stredoeurópske historické štúdiá sú jedinečným magisterským študijným programom na Slovensku. Ide o jednoodborové nadnárodné štúdium, ktoré v sebe spája poznanie historického vývoja, identity a kultúrneho dedičstva krajín strednej Európy (s dôrazom na slovenské, české a poľské dejiny). Uskutočňuje sa na pôde univerzitných pracovísk troch krajín: Slovenska (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici), Českej republiky (Katedra historie Filosofické fakulty Ostravské univerzity) a Poľska (Instytut Historii Uniwersitetu Śląskiego w Katowiciach).

Kde sa realizuje štúdium SHŠ?

Študijný program "Stredoeurópske historické štúdiá" sa študuje na katedrách histórie troch univerzít:

 KHi FF UMB - logo    Ostravská univerzita Ostrava - logo
 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica  Sliezska univerzita, Katowice  Ostravská univerzita, Ostrava

 

Aké znalosti a kompetencie je možné štúdiom získať?

Študent programu ŠHS získa poznatky o historickom a kultúrnom dedičstve strednej Európy (s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky);

získa vedomosti a zručnosti v oblasti vedeckej práce (kritické myslenie, schopnosť interpretácie a komparácie fenoménov v stredoeurópskej perspektíve);

rozvinie svoje jazykové znalosti a ľahko sa tak zorientuješ v stredoeurópskych súvislostiach;

sa môže uplatniť v širokom spektre odborov na Slovensku a v zahraničí so zameraním na historický výskum a ochranu kultúrneho dedičstva v rámci stredoeurópskeho priestoru.

Aké je možné uplatnenie absolventov štúdia v praxi?

Po absolvovaní štúdia sa môžeš uplatniť ako odborný pracovník univerzít, vedecký pracovník, odborný pracovník v múzeách, pamätníkoch a galériách, vydavateľstvách, knižniciach, kurátor;

ako odborný pracovník v medzinárodných organizáciách rozvíjajúcich kultúrnu a hospodársku spoluprácu medzi krajinami strednej Európy;

ako poradca, konzultant v oblasti štátnych, verejných a regionálnych inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou kultúrneho dedičstva;

ako pracovník neziskových občianskych združení zaoberajúcich sa zachovávaním historickej pamäti a kultúrneho dedičstva.

Ako dlho trvá štúdium?

2 roky (4 semestre)

Ako prebieha štúdium?

Študent po nástupe na štúdium absolvuje prvý semester na materskej univerzite (Banská Bystrica), ďalšie dva semestre na zahraničných školiacich pracoviskách (Ostrava, Katowice). Záverečný semester ukončený štátnou skúškou absolvuje na pôde materskej inštitúcie.

Čo konkrétne je obsahom štúdia?

Študijný program


Mestá s partnerskými univerzitami

 

Katowice

 

 Sliezska knižnica  Sliezske múzeum
 Budova divadla  
 Fakulta sociálnych vied  Nákupné centrum

 

Ostrava

 

 Architektúra v Ostrave Námestie v Ostrave 
 Festival Colours  Ostravská ZOO
 Technická univerzita  Ostrava-Poruba - socialistická architektúra