Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii)

Charakteristika šp Učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii)

Učiteľstvo filozofie sa študuje kombinačne, najčastejšie s cudzími jazykmi, slovenským jazykom a históriou. Absolvent magisterského stupňa štúdia má kompetenciu vyučovať na základných a stredných školách predmety filozofia, náuka o spoločnosti, občianska náuka, etika, etická výchova a viesť spoločenskovedné semináre.

Bakalársky stupeň

Učiteľský odbor filozofie tvoria predmety, ktoré prostredníctvom základných filozofických disciplín približujú oblasti a problémy skúmania filozofie (úvod do filozofie, metafyzika, úvod do filozofie jazyka, epistemológia, dejiny sociálno-filozofického myslenia, filozofická antropológia). Okrem nadobúdania teoretických vedomostí sa obsah týchto predmetov zameriava na rozvíjanie schopností a zručností absolventa (sformulovať problém, poznať a zhodnotiť jeho riešenia, analyzovať odborné texty, rekonštruovať argumentáciu, písomne a ústne komunikovať vlastné závery a názory). Do odboru patria aj predmety z profilových modulov (aplikovaná etika, dejiny antickej filozofie, dejiny stredovekej filozofie, dejiny novovekej filozofie a dejiny filozofie 19. a 20. storočia). Študent si svoje vedomosti z filozofie prehlbuje na základe voľby dvoch predmetov z bloku štyroch profilových modulov (dejiny filozofie I a II, úvod do aplikovanej etiky, kultúry a estetiky). Možnosť výberu predmetov z profilových modulov medzi dejinne orientovaným modulom a eticko-estetickým modulom ponúka možnosť samoprofilácie. Študent povinne absolvuje aj predmety základy práva, základy politológiezáklady ekonómie.

Magisterský stupeň

Učiteľský odbor filozofie v magisterskom stupni tvoria povinné predmety (Politická a právna filozofia, Edukácia a občianstvo a Didaktika filozofie a náuky o spoločnosti) a  povinne voliteľné predmety (Environmentálna etika, filozofia vedy; metodológia vedy). Tieto predmety sú predmetmi jadra odboru filozofia a umožňujú hlbšiu špecializáciu absolventa v disciplínach systematickej filozofie a dejín filozofie. Predmety korešpondujú s výskumnou orientáciou zabezpečujúcich pedagógov. Okrem získavania hlbších teoretických vedomostí sa obsah týchto predmetov zameriava na hlbšie rozvíjanie schopností a zručností absolventa (sformulovať problém, poznať a zhodnotiť jeho riešenia, analyzovať odborné texty, rekonštruovať argumentáciu, písomne a ústne komunikovať vlastné závery a názory). Povinne voliteľné predmety v rámci systému profilových modulov na fakulte slúžia na hlbšiu samoprofiláciu absolventa, ktorá má interdisciplinárny charakter.