Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Témy/okruhy záverečných prác (bakalársky a magisterský stupeň)

TÉMY/OKRUHY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

 

Bakalárske práce: 

Vybraný región Slovenska vo vecnej a umeleckej literatúre (s dôrazom na využitie vo výučbe dejepisu) 

Problematika zahraničných Slovákov v predmete dejepis 

Biografický profil významnej osobnosti regiónu 

 

Diplomové práce: 

Projekt učebnice (čítanky) dejepisu národnostných menšín na Slovensku  

Miesto dolnozemského priestoru dejín Slovákov v syntézach slovenských dejín  

Slovenské osídlenie v maďarskom Zadunajsku (resp. v iných regiónoch na Dolnej zemi) 

 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

 

Bakalárske práce:

Analýza vybraného historického filmu tematicky čerpajúceho z obdobia stredoveku (nutná konzultácia výberu)

Analýza vybraného historického románu tematicky čerpajúceho z obdobia stredoveku (nutná konzultácia výberu)

Využitie miestnych historických udalostí, osobností a pamiatok vo výučbe regionálnych dejín (nutná konzultácia výberu)

 

Diplomové práce:

Stredovýchodná Európa v stredoveku: politické, sociálne, cirkevné dejiny

Európa na troskách Západorímskej ríše: transformácia rímskeho sveta a zrod barbarských štátov v dobových prameňoch a modernej historiografii

Obraz stredoveku v učebniciach pre základné/stredné školy vybranej európskej krajiny

 

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

 

Bakalárske práce:

Analýza obrazu vybranej cudzej krajiny (Británia, Francúzsko, Taliansko, nemecké krajiny, stredoeurópske krajiny) v cestopisnom diele z obdobia raného novoveku

Príčiny, priebeh a dôsledky vybraného vojenského konfliktu v ranom novoveku

Obraz historickej udalosti alebo osobnosti raného novoveku v literárnych alebo filmových dielach 20. storočia a ich didaktické uplatnenie

 

Diplomové práce:

Kritická obsahová interpretácia publikovaného cestopisného diela z obdobia raného novoveku (cca 1450 – 1800)

Obrazové pramene k dejinám vybranej mestskej lokality a ich využitie pri vyučovaní dejepisu/regionálnej výchovy

 

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

 

Bakalárske práce:

Sonda do života vybranej osobnosti „dlhého“ 19. storočia

Fenomény kultúrnych dejín 19. storočia (didaktický rozmer; pre učiteľskú kombináciu))

Každodennosť v uhorských väzniciach (na príklade vybraných osobností)

Rodina, deti a rodinné vzťahy vo svetle ego-dokumentov 19. storočia (súkromná korešpondencia, denníky, autobiografie)

Tlačové procesy s konkrétnymi osobnosťami v období dualizmu

 

Diplomové práce:

Analýza reflexie vybraného fenoménu, osobnosti či udalosti na stránkach dobovej tlače 19. storočia

Nástroje formovania historickej pamäti a kolektívnych identít v moderných dejinách Slovenska

Obraz každodennosti, intímnosti a sociálnych vzťahov v 19. storočí na základe vybraných ego-dokumentov (súkromná korešpondencia, denníky, autobiografie)

„Druhý" život vybranej osobnosti, udalosti, fenoménu (didaktický rozmer; vhodné pre učiteľskú kombináciu)

 

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

 

Bakalárske práce:

Miestne názvy stredovekého pôvodu vo vybranom regióne (aj s ich didaktickým využitím pre učiteľské kombinácie)

Vybrané stredoveké ikonografické pramene ako prameň k dejinám všedného dňa

Grafity stredovekého a novovekého pôvodu na vybranom hrade (kostole)

Osobnosti maďarskej medievistiky a ich väzby k Slovensku (potrebná znalosť maďarčiny)

 

Diplomové práce:

Pobyty uhorských kráľov na vybranom hrade (meste) a ich didaktické využitie vo výučbe dejepisu

Patrocíniá kostolov a kaplniek vo vybranom regióne

Stredoveké zápisy vo vybranej mestskej knihe (kongregačnom protokole) ako prameň k dejinám správy

Hospodárske a sociálne pomery vo vybranom regióne v moháčskom období

 

Prof. PhDr. Peter Mičko, PhD.

 

Bakalárske práce:

Politické a hospodárske zmeny na Slovensku v rokoch 1918 – 1945 

Slovenská republika (1939 – 1945) a holokaust 

Začleňovanie priemyslu Slovenska do hospodárstva ČSR 

 

Diplomové práce:

Hospodárska a sociálna situácia vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1918 – 1945 

Spoločensko-politická situácia vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1918 – 1945 

Významné priemyselné koncerny na Slovensku v prvej polovici 20. storočia 

 

Doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

 

Bakalárske práce:

 

Diplomové práce:

 

 

Doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

 

Bakalárske práce:

Odboj na Slovensku v rokoch II. svetovej vojny v európskom kontexte

Politicko-spoločenský vývoj Slovenska po II. svetovej vojne

Pražská jar 1968 a jej didaktické využitie

 

Diplomové práce:

Politicko-spoločenské a vojenské aspekty II. svetovej vojny

Studená vojna a Československo

Slovenské národné povstanie  a jeho didaktické využitie

 

Prof. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

 

Bakalárske práce:

Prejavy intolerancie v dejinách Slovenska v 20. storočí a ich didaktické využitie

Vybrané aspekty zo všeobecných dejín 19. storočia  

Vybrané problémy z dejín Ruského impéria (v 19. – zač. 20. storočia) alebo Sovietskeho zväzu (1922 – 1991)

 

Diplomové práce:

Problémy etnicity Slovenska a dejín národnostných menšín v didaktickom využití

Vybrané aspekty migračných procesov Slovenska v 20. storočí

Vybrané problémy povojnové Slovensko v československom kontexte (1945 – 1953)

 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 

Bakalárske práce:

Stav osídlenia vybraného regiónu vo vybranom období

Dejiny uhliarstva vo vybranom regióne, alebo zachovávanie resp. oživovanie tradície uhliarstva vo vybraných regiónoch Slovenska

Cholerová epidémia v roku 1831 (resp.  rokoch 1849, 1855, 1873, 1892) a jej odraz vo vybraných cirkevných matrikách

Slovensko-maďarská etnická hranica vo vybranej stolici na území Slovenska v období vlády Márie Terézie

Didaktické využitie vybraných umelecko-historických diel vo vyučovaní dejepisu

 

Diplomové práce:

Pamäť krajiny – evidencia a interpretácia vybraných reliktov historickej krajiny

Epidémie a ich odraz vo vybraných cirkevných matrikách resp. dobovej tlači

Kvalita ciest vo vybranej stolici na základe výpovedí prameňov z 18. storočia

Mobilita poddaných vybranej stolice na základe výpovede tereziánskeho urbáru

Vybraná téma z oblasti historickej geografie Slovenska

Dejiny Slovenska a Slovákov v národných školských alebo akademických atlasoch v Českej republike, resp. Poľsku  (pre študentov ŠP SHŠ)

 

 


 

ŠP stredoeurópske historické štúdiá

 

 

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Sporné problémy maďarských a slovenských dejín v intenciách školského dejepisu 

 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Stredovýchodná Európa v stredoveku: politické, sociálne, cirkevné dejiny

 

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Život a aktivity vybranej osobnosti slovenských/uhorských dejín za hranicami Slovenska/Uhorska (pôsobenie napr. v Čechách, Poľsku alebo v Rusku ) v priebehu 18. storočia

 

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Oslavy (resp. pomníky) ako nástroj formovania historickej pamäti a kolektívnych identít vo vybraných mestách Uhorska / habsburskej monarchie (konzultácia výberu)

 

doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Horné Uhorsko a horné kraje – vymedzenie pojmu v stredovekých prameňoch

 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

Výstavba infraštruktúry a rozvoj dopravy vo vybraných regiónoch Slovenska, Poľska a Českej republiky v prvej polovici 20. storočia

 

doc. Imrich, Nagy, PhD.

Thurzovský humanistický kruh – jeho dosah a význam

 

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

Slovenské národné povstanie v komparácii s obdobnými fenoménmi stredoeurópskej rezistencie

 

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

1. Ideály zjednotenej Európy v romantickej spisbe 1. polovice 19. storočia (potrebná znalosť francúzštiny, resp. angličtiny)

2.. Osobnosť historika (voľba diplomanta)

3. Politická, resp. kultúrna osobnosť so stredoeurópskym významom, resp. záberom

 

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

1. Židovská migračná vlna z Poľska a jej „tranzit“ cez ČSR v prvých povojnových rokoch 1945 – 1947.

2. Povojnová situácia v juhovýchodnom Poľsku a úteky ukrajinského (lemkovského) obyvateľstva na severovýchodné Slovensko (1945 – 1946)

 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Dejiny Slovenska a Slovákov v národných školských alebo akademických atlasoch v Českej republike, resp. Poľsku 

 


 

Aktualizované dňa 6. 6. 2023