Kontaktné osoby

Dr Gabriela Olchowa

Dr Gabriela Olchowa v rokoch 2002 – 2007 pracovala na Katedre slovanských jazykov ako lektorka. Od r. 2007 je zamestnaná ako odborná asistentka. Zabezpečuje výučbu fonetiky a fonológie, morfológie, syntaxe, lexikografie, dejín a geografie Poľska a sociokultúry. Vo vedeckej práci sa orientuje na problematiku sociokultúry z konfrontačného (slovensko-poľského) aspektu. Osobitnú pozornosť venuje jazykovej etikete, jazykovému obrazu sveta, onomastike a didaktike sociokultúrnej kompetencie. https://www.ff.umb.sk/golchowa/

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD. pracuje na polonistike s prestávkami od r. 2000 ako odborná asistentka. V súčasnosti vedie prednášky a semináre zo základov odborného prekladu, prekladové semináre (preklad obchodnej korešpondencie, preklad textov z oblasti cestovného ruchu, preklad úžitkových, ekonomických, právnych a vedeckých textov), cvičenia z konzekutívneho a simultánneho tlmočenia ako aj tlmočenia pre inštitúcie EÚ. Venuje sa interkultúrnej komunikácii, didaktike interkultúrnej kompetencie a kolokáciám z porovnávacieho (slovensko-poľského) aspektu.

https://www.ff.umb.sk/aracakova/

mgr Jakub Pacześniak

Mgr. J. Pacześniak je už v poradí šiestym lektorom poľského jazyka na našej katedre. Vedie praktické jazykové cvičenia a semináre z poľskej literatúry a kultúry. Svoje skúsenosti básnika a prekladateľa využíva aj na seminároch z umeleckého prekladu. Okrem výučby sa venuje organizovaniu rozmanitých polonistických podujatí, stretnutí s poľskými spisovateľmi a umelcami, výletov, nadväzovaniu a rozvíjaniu spolupráce s poľskými nadáciami, kultúrnymi a vzdelávacími ustanovizňami.

https://www.ff.umb.sk/jpaczesniak/

 

Bližšie informácie v slovenčine nájdete tu.

Bližšie informácie v poľštine nájdete tu