Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Slovenský jazyka a literatúra

Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra

 Študijný program sprostredkúva študentovi sústavu poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Základom je chápanie slovenského jazyka ako predmetu, ktorý sprostredkúva poznanie ľudstva zamerané na dorozumievací kód národa, predstavovaný ako teoreticko-metodologický, synchrónno-diachrónny, languovo-parolový, interdisciplinárny, no najmä dynamický konglomerát, resp. slovenskej literatúry ako podstatného sekundárneho modelujúceho systému národnej kultúry, jej dejín a teórie v národných i  nadnárodných kontextoch prostredníctvom širšieho spektra etablovaných literárnovedných smerov, škôl a prístupov. Povinné predmety v študijnej a vedeckej časti študijného plánu zabezpečujú naplnenie opisu študijného odboru. Profiláciu štúdia zabezpečujú povinne voliteľné a výberové predmety v študijnej a vo vedeckej časti. Zámerom samoprofilácie prostredníctvom povinne voliteľných a výberových predmetov je dotvorenie vzdelania absolventa takým spôsobom, ktorý má zabezpečiť jeho plnohodnotné uplatnenie v praxi vzhľadom na potreby trhu práce. 

Profil absolventa:

Absolvent v nadväznosti na pojem vedecká paradigma disponuje teoretickými poznatkami zo slovenskej jazykovedy a interdisciplinárnymi znalosťami, ktoré sa vyformovali v rámci svetových lingvistík. Na základe metodologických konceptov jazykovedných škôl je schopný vytvoriť vedecký text s originálnymi komplexnými myšlienkami.  Pozná vedecké metódy z rozhodujúcich oblastí svetovej i slovenskej literárnej vedy, dokáže z nich produktívne vyberať. Vie ich prepájať a ďalej samostatne rozvíjať zvolené relevantné prístupy, rozumie aj  širším interdisciplinárnym presahom, disponuje rozsiahlou poznatkovou bázou z vybraných  oblastí literárnovednej slovakistiky a súvisiacich filologických vied, najmä však z dejín i teórie slovenskej literatúry. Slovenskú literatúru skúma v kontexte  jej relevantných nadnárodných medziliterárnych vzťahov. Je schopný prezentovať nadobudnuté literárnovedné  kompetencie vo vlastnej vedeckej práci.  

Dokáže plánovať a riešiť vedecké projekty, formulovať závery vedeckých projektov a informovať o predstavených skutočnostiach na národnej aj na medzinárodnej úrovni, a preto je spôsobilý sa uplatniť v povolaniach, ktoré vyžadujú vysokú úroveň profesionálnej práce so slovenským jazykom a slovenskou literatúrou.  Vie sa zapojiť do tímovej vedeckej práce a vstupovať do domácich i zahraničných grantových projektov