Odborná prax - PT

Študent vykonáva odbornú prax na základe Dohody o spolupráci, t.j. zmluve o vykonaní praxe (aktuálne tlačivo nájdete TU).
Zmluva musí byť podpísaná pred nástupom na prax. Potvrdzuje ju subjekt, kde študent bude realizovať prax (v dohode musia byť uvedené identifikačné údaje subjektu), a následne pán dekan. V texte dohody sa uvádza dátum nástupu na prax a termín jej ukončenia. Tento dátum nesmie predchádzať dátumu podpísania dohody. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
Dôležité: Študenti, ktorí absolvujú odbornú prax, sú povinní odovzdať zmluvu o spolupráci zodpovednému pracovníkovi katedry (Mgr. Katarína Biačková, PhD. za ruský jazyk, Mgr. Anita Račáková, PhD. za poľský jazyk) alebo na sekretariáte katedry pred vykonaním praxe. V prípade oneskoreného odovzdania zmluvy o spolupráci (po vykonaní praxe) im prax nebude uznaná.
 
Po vykonaní praxe študent odovzdáva protokol (aktuálne tlačivo nájdete TU), ktorý opäť potvrdzuje subjekt, u ktorého praxoval. V protokole je potrebné uviesť rozsah vykonávanej činnosti v hodinách a popis činnosti. Rozsah sa preratúva nasledovne:

Koeficienty na prepočet NS na hodiny

preklad do SJ                       počet normostrán x 1,5 = počet hodín
preklad do cudzieho jazyka  počet normostrán x 2 = počet hodín
editing/korektúra                  1 NS = 0,75 h (2 NS = 1,5 h)
tlmočenie                             počet hodín x 2 (1 + 1h prípravy)

Študent musí mať ukončenú prax do konca skúškového obdobia letného semestra posledného roka štúdia (aktuálny harmonogram akademického roka nájdete TU). Prax môže byť vykonávaná aj skôr (od 1. ročníka 2. stupňa štúdia), ale známka za prax sa udeľuje až v LS posledného ročníka.
 
Vzhľadom na obmedzenú prítomnosť zamestnancov fakulty na pracovisku počas pandémie sa zmluvy o spolupráci na podpis zasielajú poštou na adresu sekretariátu KSJ, ktorý ich posunie na podpis na dekanát. Rovnako potvrdený protokol po ukončení praxe študenti zasielajú na sekretariát KSJ. 
 
Študent sa musí na predmet Odborná prax prihlásiť aj v systéme AIS.