Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Štúdium / Studium

Štúdium germanistiky sa realizuje podľa Bolonskej dohody v 1. stupni trojročného bakalárskeho štúdia (Bc.) a v 2. stupni dvojročného magisterského štúdia (Mgr.) v dvoch študijných programoch:

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

nemecký jazyk a kultúra

Bakalárske a magisterské štúdium prebieha ako denné jednopredmetové alebo denné dvojpredmetové (v kombinácii s inými jazykmi alebo inými predmetmi) a tiež externé jednopredmetové štúdium.
KGE ďalej realizuje aj rigorózne pokračovanie (PaedDr., PhDr.).

Cieľom bakalárskeho štúdia je príprava erudovaných a metodicky pripravených absolventov, aktívne používajúcich nemecký jazyk v ekonomickej, obchodnej, právnickej a vôbec kultúrnej oblasti. Dôraz sa kladie na získanie cudzojazyčnej kompetencie a emocionálneho vzťahu ku krajine a kultúre cudzieho jazyka, ako aj na schopnosť komparácie s kultúrou vlastnej krajiny. Absolventi bakalárskeho štúdia sú pripravení na úspešné pokračovanie v štúdiu na 2. stupni.
V rámci magisterského štúdia ponúkame študijný odbor učiteľského zamerania a študijný odbor translatologického typu.

Učiteľstvo akademických predmetov (UAP)

Magisterský študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry sa realizuje spoločne s Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU Jena) v rámci Dohody o spoločne zabezpečovaných študijných programoch medzi Filozofickou fakultou FSU v Jene a Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici.
V študijnom odbore učiteľského zamerania katedra garantuje výučbu odborných predmetov lingvistického, literárneho a didaktického zamerania. Popri základných povinných disciplínach ponúka širokú paletu povinne voliteľných a výberových seminárov, ktoré umožňujú študentom rozšíriť a prehĺbiť získané vedomosti a poznatky a súčasne získať praktické kompetencie (semináre s monotematickým lingvistickým,  literárnym a didaktickým zameraním.)
Absolvent magisterského učiteľského štúdia získava kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na základných školách, na všetkých typoch stredných škôl vrátane osemročných gymnázií a na jazykových školách. Uplatní sa taktiež vo vedeckých ústavoch, v štátnej správe, prípadne v hospodárskej praxi, kde sa vyžadujú znalosti nemeckého jazyka na príslušnej úrovni. Počas štúdia získava veľmi dobrú jazykovú kompetenciu, ucelené vedomosti z oblasti lingvistických a literárnych disciplín. Dôraz sa kladie na komplexný rozvoj didaktickej a metodickej kompetencie v intenciách interkultúrnej didaktiky.  

Prekladateľstvo a tlmočníctvo (PaT)

Obsahmi štúdia nemeckého jazyka a kultúry sú nepedagogické ťažiská germanistickej a kontrastívnej filológie i literárnej vedy s vyústením do translatológie, teda do teórie prekladu a tlmočenia. Súčasťou štúdia sú semináre odborného prekladu, ako aj simultánneho a konzekutívneho tlmočenia. Výučba simultánneho tlmočenia prebieha v tlmočníckych laboratóriách.

Absolventi sa stávajú expertmi na transkultúrnu komunikáciu, teda interkultúrnymi mediátormi. Ako prekladatelia a tlmočníci sa uplatnia na Slovensku i v európskych štruktúrach, v domácich a zahraničných kultúrnych inštitúciách, v prekladateľských agentúrach, v médiách, v hospodárskej praxi a pod.