Filozofia práva

KFI FF/2d-fil-009, zimný semester, magisterský stupeň štúdia

Prečo si tento predmet vybrať?

Zákon (logos) bol významnou témou pre filozofické diskusie od čias antiky. Pokusy objaviť princípy kosmického poriadku a zabezpečiť, aby sa tieto princípy uplatňovali v ľudských spoločenstvách, bolo a je jedným z predmetov filozofie práva. Predmetom filozofie práva sú aj problémy od otázok o povahe práva a právnych systémov po normatívne otázky o vzťahu medzi právom a morálkou a odôvodnenie rozličných právnych inštitúcií.

Čo sa naučím?

Naučíte sa rozlišovať a identifikovať základné témy filozofie práva (teórie prirodzeného práva, teórie pozitívneho práva, konštitucionalizmus a pod.). Dokážete analyzovať a interpretovať texty z oblasti filozofie práva. Budete sa orientovať v základných problémoch filozofie práva.

Aké úlohy budem musieť splniť? 

Dva čiastkové testy, jednu písomnú prácu a aktívne sa zapájať do diania počas výučby.

Viac informácií