Komisia pre otázky pedagogickej praxe

Predsedníčka:

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. - prodekanka pre pedagogickú činnosť

 

Členovia:

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD. - Katedra anglistiky a amerikanistiky

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD. - Katedra filozofie

PhDr. Eva Molnárová, PhD. - Katedra germanistiky

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. - Katedra histórie

PhDr. Francois Schmitt, PhD. - Katedra romanistiky

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. - Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Mgr. Anton Repoň, PhD. - Katedra slovanských jazykov

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. - Katedra telesnej výchovy a športu

Mgr. Andrea Izáková, PhD. - Katedra telesnej výchovy a športu

Mgr. Erika Paulenková - študijné oddelenie