Úvod

Diagnostické laboratórium je profesionálne výskumné oddelenie Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (KTVŠ FF UMB). V rámci diagnostickej činnosti laboratória bolo a aj v súčasnosti je riešených mnoho výskumných grantových úloh z oblasti viacerých aspektov optimalizácie športovej prípravy športovcov rôzneho zamerania a výkonnostnej úrovne. Výskumná činnosť laboratória je však smerovaná aj do vyučovacieho procesu s výstupmi do praxe, či už pre základné, stredné alebo vysoké školy.

Diagnostické laboratórium KTVŠ FF UMB ponúka hodnotenie aktuálneho stavu mnohých ukazovateľov, ktoré sú vo vzťahu k športovej výkonnosti a hovoria o stave trénovanosti. V ponuke je analýza telesného zloženia, hodnotenie stavu kondičných a koordinačných pohybových schopností, analýza hladiny krvného laktátu pri a po zaťažení, ale aj fyziologická funkčná diagnostika so stanovením maximálnej pulzovej frekvencie, aeróbneho a anaeróbneho prahu a mnohých iných ukazovateľov,  ktoré sú nevyhnutné pri efektívnom riadení tréningového procesu. Pracovisko ponúka aj vyhodnotenie zmien po rôznych intervenčných programoch, zameraných na zvýšenie úrovne výkonnosti športovcov, alebo na redukciu telesného tuku a iných ukazovateľov u nešportujúcej populácie.

V laboratóriu pracujú členovia KTVŠ FF UMB, ktorí spolupracujú s domácimi aj zahraničnými pracoviskami v oblasti vied o športe. Poznatky z vedeckej činnosti publikujú v domácich, ale hlavne v zahraničných vedeckých a odborných periodikách a monografiách.

V ďalšej ponuke webovej stránky je možné pozrieť si prístrojové vybavenie a ponuku meraní.