Správa za ZS akademického roku 2016 - 2017

Záverečná správa o činnosti ŠHS v zimnom semestri akademického roku 2016-2017

 

V zimnom semestri akademického roku 2016/2017 Študentská historická spoločnosť prešla premenami v dvoch smeroch. V októbri sa uskutočnili zmeny v zložení aktívnych členov a členov vedenia Študentskej historickej spoločnosti. Svoju aktívnu činnosť skončila predsedníčka Michaela Strelníková a na jej miesto nastúpila bývalá podpredsedníčka Bc. Patrícia Molnárová. K aktívnym členom ŠHS pribudli študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa jednoodborovej histórie Adam Čuchor, Tereza Rehorčíková a Michaela Pekná.

 

Druhou zmenou je vytvorenie novej aktivita spolku – cyklus pod názvom S historikom pri čaji. Cieľom je zorganizovať raz za semester posedenie s vybraným historikom, respektíve vyučujúcim z Katedry histórie v neformálnejšej atmosfére. V rámci moderovanej besedy majú študenti možnosť spoznať profesionálnu aj osobnú životnú dráhu pozvaného hosťa, objavovať históriu v novom svetle a najmä diskutovať.

 

Hosťom prvého stretnutia uskutočneného dňa 27. októbra o 17.00 hodine bol prof. PhDr. Dušan Škvarna PhD., člen domácej Katedry histórie. Beseda sa konala v katedrovej knižnici SEMINARIUM ALBERTYNIANUM v priestoroch Filozofickej fakulty (miestnosť F111). Okrem študentov z bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia sa zúčastnili aj vedúci katedry PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., Mgr. Alica Kurhajcová PhD., vedúca študijného oddelenia FF UMB Mgr. Barbora Podobová a doktorandka na Katedre histórie Mgr. Zuzana Kudzbelová. Ako to vyjadruje samotný názov cyklu, pri stretnutí nechýbal čaj ani pohostenie.

 

K aktivitám Študentskej historickej spoločnosti patrí už pravidelné informačné stretnutie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Uskutočnilo sa dňa 22. septembra o 16.00 hodine v priestoroch miestnosti F145. Študenti boli informovaní o možnostiach štúdia na katedre histórie, študentskej mobility, publikovania v študentskom časopise aj o ďalších aktivitách študentskej spoločnosti.

 

V priebehu zimného semestra bolo vydané nové číslo študentského historického časopisu Acheron. Na jeho tvorbe sa podieľali Mgr. Tomáš Adamčík, PhD. a Bc. Patrícia Molnárová. Časopis vo svojom šiestom ročníku prezentuje práce nielen z domácej katedry v Banskej Bystrici, ale aj z pera študentov z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave a Karlovej univerzity v Prahe.

 

V dňoch 4. - 6. novembra 2016 sa členky ŠHS zúčastnili študentskej vedeckej konferencie pod názvom Mesto: ľudia – politika – kultúra, ktorá bola organizovaná na pôde Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Konferencia sa uskutočnila pod organizačným vedením študentského spolku - Klub Masarykovi historici - a pod záštitou Filozofickej fakulty MU a Historického ústavu. V rámci zastúpenia ŠHS vystúpila Bc. Patrícia Molnárová (1.Mgr. SjHi) s odborným príspevkom Mestské opevnenie Levoče na vedutách v 17. - 19. storočí.

 

K pravidelným aktivitám spolku organizovaným počas semestra patria dva stretnutia Filmového klubu. Filmy boli tento semester tematicky orientované  na francúzske dejiny v 16. a 17. storočí.  Ako prvý sa dňa 13. októbra 2016 o 18.00 hodine (miestnosť F142) premietal film Kráľovná Margot (1994) natočený podľa rovnomenného románu od Alexandra Dumasa. Študenti si ním priblížili obdobie náboženských vojen vo Francúzsku v 16. storočí a neslávne známu Bartolomejskú moc (23. - 24. august 1572). Úvodné slovo predniesol Mgr. Patrik Kunec, PhD. Na druhom stretnutí dňa 24. novembra 2016 (miestnosť F134) mali študenti možnosť pozrieť si film Molière (2007), ktorý predstavil časť Molièrovej tvorby aj jeho osobného života na pozadí jednej z jeho najslávnejších hier - Tartuffe. Kontext doby, umelcov život a rozdiely medzi jeho realitou a filmovým stvárnením vysvetlila v úvode Bc. Patrícia Molnárová.

 

Študentka jednoodborovej histórie druhého ročníka bakalárskeho stupňa Michaela Pekná (2.Bc. HiJ) sa aktívne zapojila do činnosti spolku najmä v oblasti grafickej úpravy plagátov a materiálov k organizovaným podujatiam.

 

Autor: Tereza Rehorčíková (2. Bc. HiJ), Bc. Patrícia Molnárová (1. Mgr. SjHi)