Profil katedry

Katedra romanistiky pripravuje v 1. a 2. stupni štúdia budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy, vrátane 8-ročných gymnázií, a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu jazykov francúzsky jazyk, taliansky jazyk a španielsky jazyk.

Absolvent učiteľského štúdia, vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti, je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov.

Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi, najmä v spoločenskej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej sfére.

Katedra zabezpečovala v rámci celoživotného  vzdelávania aj  neučiteľské štúdium francúzskeho jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu.

Okrem pedagogickej činnosti sa pracovníci katedry v individuálnych vedeckých aktivitách venujú problémom francúzskej literatúry, translatológie, didaktiky a jednotlivých lingvistických disciplín, ako aj tvorbe učebníc francúzštiny pre základné a stredné školy.

Členovia katedry

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Vedúca katedry, poverená vedením katedry, katedrová koordinátorka pre prax ŠJ PAT

Telefónne číslo:
048 446 5133
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 133 (Tajovského 51)
prof. Massimo Arcangeli, PhD.

prof. Massimo Arcangeli, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5126
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K 126 (Tajovského 51)
PhDr. Jana Belková, PhD.

PhDr. Jana Belková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, od 3. 10. 2016 na materskej dovolenke

Telefónne číslo:
048 446 5116
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 116 (Tajovského 51)
Mgr. Dana Ďurovková, PhD.

Mgr. Dana Ďurovková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka pre ŠJ PaT

Telefónne číslo:
048 446 5130
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 130 (Tajovského 51)
doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, PhD.

doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5130
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K 130 (Tajovského 51)
doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.

doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5133
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K 133 (Tajovského 51)
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie (t. č. 446 1126; č. m. 109 - Rektorát UMB)

Telefónne číslo:
048 446 5128
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 128 (Tajovského 51)
doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, člen edičnej komisie FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5126
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 126 (Tajovského 51)
Mgr. Christophe Laurent

Mgr. Christophe Laurent

Vysokoškolský učiteľ, lektor francúzskeho jazyka

Telefónne číslo:
048 446 5129
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
K 129 (Tajovského 51)
dr. hab. Fabrice Marsac, PhD.

dr. hab. Fabrice Marsac, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5128
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K 128 (Tajovského 51)
Dr. Fabiola Martinelli

Dr. Fabiola Martinelli

Vysokoškolská učiteľka, lektorka talianskeho jazyka

Telefónne číslo:
048 446 5126
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
K 126 (Tajovského 51)
Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, tajomníčka katedry, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka pre TJ PaT, katedrová koordinátorka pre prax TJ PAT, členka Komisie pre financie a rozvoj FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5127
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 127 (Tajovského 51)
Mgr. François Schmitt, PhD.

Mgr. François Schmitt, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor pedagogickej praxe pre francúzsky jazyk. Spolukoordinátor Centra univerzitnej úspešnosti UMB

Telefónne číslo:
048 446 5129
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 129 (Tajovského 51)
Mgr. Dagmar Veselá, PhD.

Mgr. Dagmar Veselá, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre prax FJ PAT; katedrová koordinátorka pre ERASMUS, rozvrhárka pre FJ, členka komisie pre zahraničné vzťahy FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5116
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 116 (Tajovského 51)
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)
Jarmila Ďurovcová

Jarmila Ďurovcová

Sekretárka, katedrová administrátorka webovej stránky KRO

Telefónne číslo:
048 446 5132
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K 132