Fyziologická funkčná diagnostika

1. Spiroergometria

Pri spiroergometrickom vyšetrení ide o zaznamenávanie a vyhodnocovanie viacerých fyziologických ukazovateľov (zistenie pľúcnej ventilácie, stanovenie maximálnej pulzovej frekvencie, anaeróbneho a aeróbneho prahu, anaeróbneho aj aeróbmeho pásma pre optimalizáciu intenzity zaťaženia v rámci športoveého tréningu, chudnutia a podobne) pri zaťažení. V laboratórnych podmienkach sú k dispozícii behátko a bicyklový ergometer. 

Laboratórna spiroergometria

Terénna spiroegometria: JAEGER a Ergostik

2. Meranie a vyhodnocovanie pulzovej frekvencie

Polar Team Pro - systém umožňuje meranie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie pulzovej frekvencie v priebehu zaťaženia u 10 osôb súčasne