Charakteristika projektu

Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB je zapojená do projektu č. 002UMB-2/2016 „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici“ v rámci aktivity II.3 – Všeobecná jazykoveda.

Výzva na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Cieľom projektu je inovácia existujúceho študijného programu 3. stupňa všeobecná jazykoveda vytvorením podmienok pre akreditáciu spoločného ŠP v spolupráci FF UMBRuskou štátnou pedagogickou univerzitou v Skt. Peterburgu (Ruská federácia).

a)    Prípravná etapa... 05/2017 – 10/2017: 

Identifikácia vlastného odborného potenciálu, spracovanie informácií o perspektívnej partnerskej strane. Rekognoskácia podmienok a predpokladov – predbežné konzultácie realizačného tímu s partnerskou stranou. Spätná väzba, vyhodnotenie skúseností, stanovenie zámerov, cieľov a postupov. Dohodnutie komplementárnej projektovej stratégie.

b)   Realizačná etapa... 07/2017 – 03/2019:          

Vypracovanie koncepcie projektu. Predloženie projektu partnerskej strane na synchronizované rokovania. Výmenné partnerské pobyty – 3 členovia/ročne z oboch strán po 7 dní.Konzultácie so zahraničnými expertmi, negociačné rozhovory, prednášková činnosť, inovovanie spoločného študijného programu  3. stupňa všeobecná jazykoveda. Pilotné overenie koncepčnosti a nosnosti internacionalizovaného študijného programu, analýza, nastavenie korekcií, vyladenie inovovaného medzinárodného ŠP do finálnej verzie.

Činnosti vo sfére vysokoškolského vzdelávania:

-       blokové vyučovanie, e-learningové postupy najmenej v 1/3 študijnej kapacity (ECTS),
-       oponovanie prác v rámci doktorandského štúdia (písomná časť štátnej dizertačnej skúšky, dizertačná práca),
-       partnerská spoluúčasť na zmiešaných medzinárodných vedeckých projektoch,
-       participovanie na organizovaní a priebehu spoločných vedeckých konferencií,
-       kvalifikačný rast.

c)    Finálna etapa... 04/2019 – 12/2019:     

Predloženie medzinárodného (double degree) študijného programu do komplexnej akreditácie (s potrebnou koncepčnou podporou Filozofickej fakulty a Univerzity Mateja Bela).

 

PLÁN  AKTIVÍT NA 1. POLROK 2018


01 – 02/2018:

 • vyhodnotenie metodiky postupu po 1. roku riešenia vrátane jej úprav
 • vykonanie korekcií v ŠP 3. stupňa všeobecná jazykoveda
 • príprava koncepčného podkladu pre partnerskú stranu s cieľmi a  prvkami konkretizácie postupu
 • príprava a realizácia návštevy z partnerskej strany (19. – 23. február 2018)
  1.    merateľný ukazovateľ

 03/2018:

 • odborná a technická príprava vycestovania 3 riešiteľov na pôdu partnerskej inštitúcie (RGPU v Skt. Peterburgu)

 04/2018:

 • zavŕšenie príprav na vycestovanie, operatívna príprava tímu
 • vycestovanie a absolvovanie pobytu v podmienkach RGPU (3 členovia zostavy – 16. týždeň 2018)
  2.    merateľný ukazovateľ

 05–06/2018:

 • vyhodnotenie výsledkov pobytu so vzťahom k inovácii ŠP 3. stupňa všeobecná jazykoveda
 • koncepčná príprava 2. návštevy zamestnancov RGPU na UMB (37. týždeň 2018)
 • príprava 2. vycestovania 3 riešiteľov na pôdu partnerskej inštitúcie (RGPU v Skt. Peterburgu)
  3.    merateľný ukazovateľ

 

Pripravil:

Vladimír Patráš
koordinátor projektovej aktivity II.3

V Banskej Bystrici 10. 11. 2017