Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekt "Internacionalizácia štúdia"

Katedra filozofie FF UMB je zapojená do projektu č. 002UMB-2/2016 „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici“ v rámci aktivity II.2 – Filozofia. Cieľom je vytvorenie spoločného študijného programu druhého stupňa v trilaterálnej spolupráci medzi Filozofickou fakultou UMB, Filozofickou fakultou Ostravskej univerzity v Ostrave (FF OU) a Fakultou spoločenských vied Sliezskej univerzity v Katoviciach (WNS UŚ).

Charakteristika študijného programu: Predmety v spoločnom študijnom programe vychádzajú z vedecko-výskumnej činnosti zúčastnených pracovísk. Snahou spoločného študijného programu je akcentovať relevantnú národnú filozofickú tradíciu. Absolvent štúdia rozumie národnému kontextu vybraných filozofických tém či problémov a dokáže ich kriticky konfrontovať v medzinárodnom kontexte.

Pridaná hodnota spoločného študijného programu: lepšia orientácia v rôznych filozofických tradíciách a rôznych spôsoboch výučby predmetnej problematiky. Absolventi spoločného študijného programu získajú kontakty na kolegov a odborníkov z regiónu a rozvinú svoje jazykové znalosti. Absolventi získajú lepšie možnosti uplatnenia na spoločnom trhu práce.

Uchádzačmi o štúdium môžu byť: absolventi bakalárskeho študijného odboru filozofia a príbuzných študijných odborov.

 

Realizované aktivity

 • Koordinátor (doc. Mgr. U. Wollner, PhD.) a spoluriešitelia projektu (Mgr. M. Šedík, PhD. a Mgr. M. Schmidt, PhD.) sa zúčastnili pracovného stretnutia konaného dňa 14. júna 2017 na FF OU v Ostrave. Na tomto trojstrannom stretnutí (doc. Mgr. M. Otisk, Ph.D., prof. PhDr. Z. Kalnická, CSc. – KFi FF OU a dr. hab. D. Kubok, dr. A. Woszczyk, dr. M. Sułkowska-Janowska – IF UŚ) sa podrobne diskutovalo o bodoch Dohody vysokých škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu a o OŠP spoločného študijného programu Filozofické štúdiá.
 • V dňoch 18.-20. októbra 2017 sa počas konania medzinárodnej filozofickej konferencie v Smoleniciach uskutočnili pracovné stretnutia zástupcov zúčastnených katedier (koordinátor doc. Mgr. U. Wollner, PhD., doc. Mgr. M. Otisk, Ph.D. – KFi FF OU a dr. hab. D. Kubok – IF UŚ), na ktorých sa diskutovalo o otázkach spojených s akreditáciou spoločného študijného programu a s plánovanými cestami na partnerské inštitúcie na rok 2018.
 • V dňoch 13.-14. novembra 2017 sa koordinátor doc. Mgr. U. Wollner, PhD. zúčastnil na pracovnom stretnutí na IF UŚ Katowice.
 • V dňoch 28.-29. novembra 2017 na Katedre filozofie FF UMB rokoval PhDr. P. Hromek (KFi FF OU). Diskutovalo sa aj o obsahu povinne voliteľného predmetu Kultura Čech, ktorý bude dr. Hromek v rámci spoločného študijného programu Filozofické štúdiá zabezpečovať.
 • 6. 2. 2018 sa na pôde Katedry filozofie FF UMB uskutočnilo prvé stretnutie zástupcov UMB (Mgr. M. Šedík, PhD.; Doc. Mgr. U. Wollner, PhD.; Mgr. M. Schmidt, PhD. a Mgr. M. Taliga, PhD.), Univerzity Hradca Králové (Mgr. L. Koreň, Ph.D.) a Katolíckej univerzity v Ružomberku (Mgr. J. Hrkút, PhD. a Mgr. P. Labuda, PhD.). Cieľom stretnutia bolo dohodnúť postup prác a harmonogram s cieľom odovzdať do akreditácie nový spoločný študijný program filozofie v druhom stupni vysokoškolského štúdia.

  6. 2. 2018 sa uskutočnila aj prednáška Mgr. L. Koreňa, Ph.D. z Univerzity Hradca Králové za účasti pracovníkov katedier filozofie z UMB a KU v Ružomberku. Cieľom prednášky bolo predstavenie predmetu z oblasti analytickej filozofie, ktorý bude súčasťou novovznikajúceho spoločného študijného programu.    

 • 17. 4. 2018 sa na Katedre filozofie FF UMB uskutočnili dve prednášky kolegov z partnerských univerzít. Prvou prednášajúcou bola Dr. Agnieszka Woszczyk z Instytut Filozofii UŚ, Katovice, druhým prednášajúcim bol doc. Marek Petrů, Ph.D. z Ostravskej univerzity. Obe prednášky nadväzovali na predmety, ktoré sú súčasťou spoločného študijného programu Filozofické štúdiá.
 • V dňoch 2.-5. 5. 2018 navštívil Katedru filozofie FF UMB dr hab. Dariusz Kubok, vedúci Inštitútu filozofie Sliezskej univerzity v Katoviciach. Dr hab. D. Kubok predstavil obsah povinne voliteľného predmetu Teórie pravdy, ktorý bude súčasťou novovznikajúceho spoločného študijného programu. Zúčastnil sa aj pracovného rokovania s doc. Mgr. U. Wollnerom, PhD. a Mgr. M. Šedíkom, PhD., na ktorom sa diskutovali konkrétne kroky spojené s realizáciou spoločného študijného programu Filozofické štúdiá.
 • 23. a 24. 5. 2018 sa uskutočnili pracovné stretnutia na pôde Univerzity Hradca Králové. Cieľom stretnutí bolo prerokovanie možností akreditácie spoločného študijného programu Filozofia s Univerzitou Hradca Králové a Katolíckou univerzitou v Ružomberku, prerokovanie návrhu zmluvy o spoločnom študijnom programe a finalizácia odporúčaného študijného plánu. Stretnutí sa zúčastnili: prodekan pre vedu FF UHK Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D., prodekan pre zahraničie FF UHK Mgr. Z. Beran, Ph.D., vedúca Katedry filozofie FF UHK Mgr. M. Hrdá, Ph.D., Mgr. Ján Baňas, PhD. FF KU, Mgr. Martin Schmidt, PhD. FF UMB, Mgr. Michal Šedík, PhD. FF UMB a doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. FF UMB.

 • Na pôde Katedry filozofie FF OU v Ostrave rokoval doc. Mgr. U. Wollner, PhD. s vedúcim KFi, doc. Mgr. M. Otiskom, Ph.D.. Pracovné stretnutie sa na uvedenom pracovisku uskutočnilo 20. 6. 2018. Na tomto rokovaní sa diskutovalo o problematike konkrétnych krokov na realizáciu spoločného študijného programu Filozofické štúdiá. Podrobne sa rozoberali aj podklady k informačným listom, odbornej literatúre a obsahom predmetov Aristoteles a jeho dedičstvo a Seminár k predmetu Aristoteles a jeho dedičstvo, ktoré bude doc. Otisk vyučovať.

 • V dňoch 5.-7. 11. 2018 bol na KFi FF UMB v Banskej Bystrici Dr. Dariusz Olesiński (IF UŚ, Katowice). S Dr. D. Olesińskim sa uskutočnili pracovné rokovania súvisiace s problematikou konkrétnych krokov na realizáciu spoločného študijného programu Filozofické štúdiá. Dr. D. Olesiński uskutočnil aj prednášku za účasti pracovníkov a študentov KFi FF UMB. Cieľom prednášky bolo predstavenie obsahu predmetu Seminár k predmetu Platón a platónska tradícia, ktorý bude súčasťou spoločného študijného programu.

 • Doc. U. Wollner a M. Šedík, PhD. v dňoch 8.-9. 11. 2018 realizovali pracovnú cestu na IF UŚ v Katoviciach. Počas oboch dní rokovali s niektorými pracovníkmi IF UŚ, ktorí sa budú podieľať na výučbe v spoločnom študijnom programe Filozofické štúdiá. Najintenzívnejšie sa rokovalo s riaditeľom IF UŚ dr hab. D. Kubokom, jeho zástupkyňami (dr. A. Woszczyk a dr. M. Wolek) a s vedúcim KFi FF OU v Ostrave doc. M. Otiskom. Na spoločných stretnutiach sa podrobne diskutovalo o stave príprav spoločného študijného programu Filozofické štúdiá, ktoré je v ponuke štúdia od nasledujúceho akademického roku.

 • V dňoch 13.-15. 11. 2018 bola na KFi FF UMB v Banskej Bystrici prof. Zdeňka Kalnická (KFi FF OU, Ostrava). S prof. Z. Kalnickou sa uskutočnili pracovné rokovania súvisiace s problematikou konkrétnych krokov na realizáciu spoločného študijného programu Filozofické štúdiá. Prof. Z. Kalnická uskutočnila aj prednášku za účasti pracovníkov a študentov KFi FF UMB. Cieľom prednášky a následnej diskusie bolo predstavenie obsahu predmetov Genderová/rodová rovnosť ako politický problém a Seminár k predmetu Genderová/rodová rovnosť ako politický problém, ktoré budú súčasťou spoločného študijného programu
 • V dňoch 27.-28. 3. 2019 sa na pôde Katedry filozofie FF UMB uskutočnilo stretnutie medzi doc. M. Otiskom (KFi FF OU, Ostrava) a zástupcami KFi FF UMB (doc. U. Wollner, Mgr. M. Šedík, PhD.), na ktorom sa diskutovalo o konkrétnych krokoch potrebných na realizáciu spoločného študijného programu Filozofické štúdiá. V stredu (27. 3. 2019) sa taktiež uskutočnila prednáška doc. M. Otiska, na ktorej sa zúčastnili pracovníci, interní doktorandi a študenti KFi FF UMB. Cieľom prednášky bolo predstavenie obsahu predmetu Aristoteles a jeho dedičstvo, ktorý bude súčasťou novovznikajúceho spoločného študijného programu.

 • V dňoch 2.-5. 4. 2019 na Katedre filozofie FF UMB rokovali predstavitelia vedenia Inštitútu filozofie UŚ v Katoviciach (dr. hab. D. Kubok, dr. A. Woszczyk a dr. M. Wolek). Na pracovných stretnutiach sa diskutovalo o konkrétnych krokoch potrebných na realizáciu spoločného študijného programu Filozofické štúdiá.
 • V dňoch 13.-16. 5. 2019 sa uskutočnil pracovný pobyt doc. Mgr. U. Wollnera, PhD. na Inštitúte filozofie UŚ v Katoviciach. Počas pracovných stretnutí sa diskutovali otázky obsahu predmetov, ktoré budú pedagógovia vyučovať. V najväčšej miere sa rokovalo s vedúcim IF UŚ dr hab. D. Kubokom, jeho zástupkyňami (dr. A. Woszczyk a dr. M. Wolek).
 • V dňoch 16.-19. 9. 2019 sa uskutočnili konzultácie medzi doc. Mgr. U. Wollnerom, PhD. a pracovníkmi Katedry filozofie FF OU v Ostrave, ktorí sa budú podieľať na výučbe v spoločnom študijnom programe Filozofické štúdiá.
 • V dňoch 7.-9. 10. 2019 sa na pôde Katedry filozofie FF UMB uskutočnili stretnutia medzi dr. hab D. Kubokom (IF UŚ, Katovice) a zástupcami KFi FF UMB (doc. Mgr. U. Wollner, PhD. a Mgr. M. Šedík, PhD.), na ktorých sa diskutovalo o konkrétnych krokoch potrebných na realizáciu spoločného študijného programu Filozofické štúdiá.
 • V dňoch 10.-11. 10. 2019 sa konali pracovné stretnutia doc. Mgr. U. Wollnera, PhD. so zástupkyňami vedúceho IF UŚ, Katowice (Dr. M. Wolek a dr. A. Woszczyk), ktoré sa uskutočnili počas medzinárodnej konferencie organizovanej KFi FF UPJŠ, Košice.