Projekt "Internacionalizácia štúdia"

Katedra filozofie FF UMB je zapojená do projektu č. 002UMB-2/2016 „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici“ v rámci aktivity II.2 – Filozofia. Cieľom je vytvorenie spoločného študijného programu druhého stupňa v trilaterálnej spolupráci medzi Filozofickou fakultou UMB, Filozofickou fakultou Ostravskej univerzity v Ostrave (FF OU) a Fakultou spoločenských vied Sliezskej univerzity v Katoviciach (WNS UŚ).

Charakteristika študijného programu: Predmety v spoločnom študijnom programe vychádzajú z vedecko-výskumnej činnosti zúčastnených pracovísk. Snahou spoločného študijného programu je akcentovať relevantnú národnú filozofickú tradíciu. Absolvent štúdia rozumie národnému kontextu vybraných filozofických tém či problémov a dokáže ich kriticky konfrontovať v medzinárodnom kontexte.

Pridaná hodnota spoločného študijného programu: lepšia orientácia v rôznych filozofických tradíciách a rôznych spôsoboch výučby predmetnej problematiky. Absolventi spoločného študijného programu získajú kontakty na kolegov a odborníkov z regiónu a rozvinú svoje jazykové znalosti. Absolventi získajú lepšie možnosti uplatnenia na spoločnom trhu práce.

Uchádzačmi o štúdium môžu byť: absolventi bakalárskeho študijného odboru filozofia a príbuzných študijných odborov.

Projekt sa od roku 2018 rozširuje o prípravu spoločného študijného programu filozofie v druhom stupni vysokoškolského štúdia v partnerstve s Univerzitou Hradca Králové a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Program bude sledovať najmä analytickú tradíciu v súčasnej filozofii.

 

Realizované aktivity

  • Koordinátor (doc. Mgr. U. Wollner, PhD.) a spoluriešitelia projektu (Mgr. M. Šedík, PhD. a Mgr. M. Schmidt, PhD.) sa zúčastnili pracovného stretnutia konaného dňa 14. júna 2017 na FF OU v Ostrave. Na tomto trojstrannom stretnutí (doc. Mgr. M. Otisk, Ph.D., prof. PhDr. Z. Kalnická, CSc. – KFi FF OU a dr. hab. D. Kubok, dr. A. Woszczyk, dr. M. Sułkowska-Janowska – IF UŚ) sa podrobne diskutovalo o bodoch Dohody vysokých škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu a o OŠP spoločného študijného programu Filozofické štúdiá.
  • V dňoch 18.-20. októbra 2017 sa počas konania medzinárodnej filozofickej konferencie v Smoleniciach uskutočnili pracovné stretnutia zástupcov zúčastnených katedier (koordinátor doc. Mgr. U. Wollner, PhD., doc. Mgr. M. Otisk, Ph.D. – KFi FF OU a dr. hab. D. Kubok – IF UŚ), na ktorých sa diskutovalo o otázkach spojených s akreditáciou spoločného študijného programu a s plánovanými cestami na partnerské inštitúcie na rok 2018.
  • V dňoch 13.-14. novembra 2017 sa koordinátor doc. Mgr. U. Wollner, PhD. zúčastnil na pracovnom stretnutí na IF UŚ Katowice.
  • V dňoch 28.-29. novembra 2017 na Katedre filozofie FF UMB rokoval PhDr. P. Hromek (KFi FF OU). Diskutovalo sa aj o obsahu povinne voliteľného predmetu Kultura Čech, ktorý bude dr. Hromek v rámci spoločného študijného programu „Filozofické štúdiá“ zabezpečovať.
  • 6. 2. 2018 sa na pôde Katedry filozofie FF UMB uskutočnilo prvé stretnutie zástupcov UMB (Dr. Šedík, Doc. Wollner , Dr. Schmidt a Dr. Taliga), Univerzity Hradca Králové (Dr. Koreň) a Katolíckej univerzity v Ružomberku (Dr. Hrkút a Dr. Labuda). Cieľom stretnutia bolo dohodnúť postup prác a harmonogram s cieľom odovzdať do akreditácie nový spoločný študijný program filozofie v druhom stupni vysokoškolského štúdia.

    6. 2. 2018 sa uskutočnila prednáška Dr. Koreňa z Univerzity Hradca Králové za účasti pracovníkov katedier filozofie z UMB a KU v Ružomberku. Cieľom prednášky bolo predstavenie predmetu z oblasti analytickej filozofie, ktorý bude súčasťou novovznikajúceho spoločného študijného programu.    

  • 17. 4. 2018 sa na Katedre filozofie FF UMB uskutočnili dve prednášky kolegov z partnerských univerzít. Prvou prednášajúcou bola Dr. Agnieszka Woszczyk z Instytut Filozofii UŚ, Katovice, druhým prednášajúcim bol doc. Marek Petrů, Ph.D. z Ostravskej univerzity. Obe prednášky nadväzovali na predmety, ktoré sú súčasťou spoločného študijného programu Filozofické štúdiá.