Sv. Vojtech. Výberová bibliografia

Predstavená publikácia je výberovou bibliografiou k životu, dielu a kultu sv. Vojtecha. Zobrazuje sumár početnej vydanej literatúry nielen v stredoeurópskom priestore.

Mária Bôbová - Michaela Töröková: Svätý Vojtech : svätec, doba a kult. Výberová bibliografia. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Centrom pre štúdium kresťanstva, 2010, 405 s. ISBN 978-80-89388-37-0

Bibliografiu vo formáte PDF prinášame tu...

Obsah / Content

Poznámka k bibliografii (p. 7)

Personálna bibliografia (8)

A. PRAMENE (9)

1 Edície prameňov (9)

2 Pramene o sv. Vojtechovi (21)

2.1 Johannis Canaparii Vita s. Adalberti (21)

2.2 Vita auct. Brunone Querfurtensi (25)

2.3 Passio s. Adalberti martyris (28)

2.4 Versus de passione s. Adalberti (30)

2.5 Miracula s. Adalberti (31)

2.6 Menšie latinské životopisy (32)

2.7 Latinské hymny vo forme sekvencií (33)

3 Literárne pamiatky od sv. Vojtecha (37)

3.1 Schedula professionis (37)

3.2 List sv. Vojtecha poslaný Milovi, biskupovi mindenskému obsahujúci Passio s. Gorgonii martyris (37)

3.3 Sancti Adalberti Homilia in Natale s. Alexii (38)

3.4 Z listu Adalberta manželke vojvodu Gejzu (40)

3.5 Z listu Adalberta Radlovi (40)

3.6 List Theobalda (40)

3.7 Hospodine, pomiluj ny (40)

3.8 Boga rodzicza (41)

4 Pramene so zmienkami o sv. Vojtechovi (42)

4.1 Listiny (42)

4.2 Legendy (43)

4.3 Životy (46)

4.4 Gestá (51)

4.5 Letopisy (53)

4.6 Kroniky (66)

4.7 Iné (90)

4.8 Ostatné (93)

B. ŽIVOT SV. VOJTECHA (98)

5 Bibliografie (98)

6 Monografie (99)

7 State a štúdie (115)

8 Články (140)

9 Heslá (160)

10 Zmienky (165)

10.1 Zmienky v bibliografiách (165)

10.2 Zmienky v monografiách (167)

10.3 Zmienky v statiach a štúdiách (207)

10.4 Zmienky v lánkoch (225)

C. ÚCTA K SV. VOJTECHOVI (246)

11 Monografie (246)

12 State a štúdie (263)

13 Články (292)

14 Zmienky (312)

14.1 Zmienky v monografiách (312)

14.2 Zmienky v statiach a štúdiách (327)

14.3 Zmienky v článkoch (337)

Personálny register (360)