Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konferencia Pohanstvo a kresťanstvo

Z iniciatívy Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (R. Kožiaka) v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v dňoch 5.-6. februára 2003 konala v Banskej Bystrici medzinárodná multidisciplinárna konferencia "Pohanstvo a kresťanstvo", venovaná problematike uvedenej v názve podujatia. Konferenciu otvorili vedúci obidvoch katedier, Doc. PhDr.Vladimír Varinský, CSc. a Prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., úvodný referát predniesol Mgr. Rastislav Kožiak.

  Program konferencie vo formáte PDF si stiahnete tu...

Demokratické zmeny vo východnej Európe po roku 1989 otvorili cestu k voľnému prístupu k západnej literatúre a umožnili vedeckému bádaniu slobodnú výmenu informácií aj na poli cirkevnej a náboženskej problematiky. Polstoročie absencie výskumu cirkevných dejín v slovenskej historiografii môže pomôcť preklenúť najmä multidisciplinárny výskum za pomoci využitia výsledkov zahraničnej vedy. Poriadanie odborných konferencií a kolokvií s aktuálnou výmenou nových poznatkov je ďalšou z možností rýchleho napredovania a odstraňovania chýb minulosti. Kým v zahraničí existuje tradícia v konaní konferencií na báze multidisciplinárneho a ekumenického dialógu, v domácom prostredí sa iba začína budovať. V poradí už druhé podujatie tohto druhu na UMB v Banskej Bystrici je sľubným začiatkom. Je venované problematike pohanstva a kresťanstva, ich vzájomným koreláciám v rôznych historických obdobiach.

Po prínosnej konferencii "Rehole a kláštory v stredoveku" s publikovanými referátmi v rovnomennom zborníku, konanej v roku 1999 na pôde UMB v Banskej Bystrici sa aj toto, podujatie stretlo s veľkým záujmom. Okrem renomovaných odborníkov na cirkevné dejiny sa ho zúčastnila aj početne zastúpená generácia mladých bádateľov z rôznych spoločenskovedných, filologických a teologických odborov zo Slovenska i zo zahraničia (Poľska, Čiech, Maďarska a Nemecka).
Rokovanie bolo rozdelené na dva dni, počas ktorých odznelo 22 referátov zostavených do šiestich tematických okruhov. V prvom bloku odzneli referáty venované dielam neskorej antiky: B. Panis (Tertullianus a svet antiky), E. Jirkal (Lactantiovo De mortibus persecutorum a 2. kniha Makabejská), M. Babic (Pohanská filozofická terminológia v diele Aurelia Augustína), K. Šotkovská (Prostriedky poznania nadzmyslových právd v diele sv. Augustína Soliloquia).

V  druhom bloku boli prednesené štyri fundované príspevky historikov, týkajúce sa problematiky počiatkov kresťanstva na teritóriu Európy: J. Nemeš (Vznik kresťanského modelu aktívneho a kontemplatívneho života na Západe - dielo Kassiána), P. Boroń (Slowiańskie wiece a decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa), M. Hurbanič (Byzantská ideológia v misijnej metodike 9. storočia; Bulharsko, Veľká Morava, Rus) a V. Múcska (Kresťanský uhorský štát 11. storočia v zápasoch proti pohanstvu). Najmä posledný referát vyvolal živú diskusiu medzi kolegami, pretože názory na šírenie a prijatie kresťanstva v strednej Európe nie sú jednotné.
Doménou archeológov sa stal tretí blok s referátmi H. Chorváthovej (Prehľad doterajších interpretácií vzťahu pohanstva a kresťanstva vo včasnom stredoveku), D. Staššíkovej-Štukovskej (Pohanstvo a kresťanstvo - k vybraným prejavom vo včasnostredovekých pohrebiskách), M. Slivku (K náboženskému synkretizmu v Strednej Európe) a J. Ungera (Hroby v intravilánu jako projev změny náboženství). Väčšina kolegov doplnila príspevky premietnutím farebných diapozitívov. Ako ukázali prednesené referáty, existujú rezervy v interdisciplinárnej spolupráci historických odborov aj pri riešení problematiky nadstavbových vzťahov jednotlivých kultúrnych spoločenstiev.
Dva zaujímavé referáty v štvrtom bloku predniesli P. Haviernik (K možným vzťahom bogomilstva a predkresťanského náboženstva v Bulharsku) a I. Varšo (Odraz extrémnych religióznych praktík v stredolatinskej homiletike).
Prvý deň konferencie ukončil referát K. Reichenbachovej (Kosáky v hroboch včasného a vrcholného stredoveku). Diskusia k predneseným príspevkom pokračovala aj počas večerného stretnutia v kuloároch.

V druhom dni sa prelínali referáty z oblasti etnológie a teológie. Prvým bol príspevok P. Maliniaka a B. Ulašina (Vlk v stredovekej ľudovej kultúre na Slovensku). Tematicky zaujímavým bol referát G. Hunčagu , OP (Dominikáni a misie v Latinskej a Strednej Amerike v 16. storočí), ktorý bol doplnený farebnými diapozitívmi. Precízne boli spracované príspevky I. Nagya (Profánnosť v myslení kresťanských humanistov) a Š. Rácza (Pribina v maďarskej historiografii 19. storočia). Zaujal aj referát J. Gembického (Zvony v pohľade prelínania kresťanského a "pohanského" - magického), podfarbený nahrávkami zvuku zvonov. Nevšedný pohľad teológa M. Mikolášika na otázky sekularizácie priniesol jeho príspevok (Znamená sekularizácia odklon od kresťanstva?). Posledný prednesený referát neprítomného I. Chalupeckého (Relikty bosorátstva na Spiši v 19. storočí) ukončil jednanie konferencie.

Pracovná atmosféra v priateľskom ovzduší sa niesla po celé dva dni v rokovacej sieni i na večernom spoločenskom posedení. Organizátori zvládli celý priebeh podujatia na výbornú, o čom svedčili slová uznania a spokojnosti z úst všetkých prednášajúcich i početných poslucháčov. Aj z  tejto druhej konferencie vyšiel zborník príspevkov.

PhDr.  Marta Mácelová