Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Správa o aktivitách SBBH za rok 2015

Správa o aktivitách Spolku banskobystrických historikov – pobočky SHS v Banskej Bystrici za rok 2015

 

Aktivity Spolku banskobystrických historikov – pobočky SHS (ďalej SBBH) mali v roku 2015 rôznorodý charakter. Dominovali im dve veľké akcie, ktoré SBBH pomáhal spoluorganizovať a ktoré boli finančne podporené zo zdrojov Slovenskej historickej spoločnosti.

V polovici marca 2015 Spolok banskobystrických historikov spolu so Študentskou historickou spoločnosťou a katedrou histórie FF UMB prevzal gesciu nad dvojdňovým stretnutím spolkov študentov histórie z univerzít v Českej a Slovenskej republike, ktoré sa konalo na pôde Filozofickej fakulty UMN. Stretnutia sa zúčastnilo viac než tridsať predstaviteľov spolkov z oboch krajín. Počas prvého dňa boli prezentované prednášky zo strany hostí (prof. D. Škvarna, dr. P. Kunec), ako aj prihlásených študentov, ktoré sa dotýkali témy kultúrnych dejín. Na druhý deň sa formou prezentácií aktivít a následných diskusií  študenti navzájom informovali o realizovaných akciách a dohodli sa na formách ďalšej spolupráce (spoločné študentské konferencie a kolokviá, publikovanie v časopisoch, účasť na letných školách a pod.). Študenti katedry histórie FF UMB sa počas konania akcie prezentovali ako schopní organizátori a srdeční hostitelia.

V apríli 2015 SBBH zorganizoval tri samostatné akcie. Prvou bolo  predstavenie knihy „Pustý hrad vo Zvolene – Dolný hrad, 2009 - 2014“, ktorú na pôde katedry histórie 21. apríla predstavil PhDr. Ján Beljak, PhD., pracovník archeologického ústavu SAV, ktorý už niekoľko rokov vedie archeologický výskum na Pustom hrade pri Zvolene. Dr. Beljak priblížil obsah knihy, ktorý je vedeckou syntézou výsledkov archeologických výskumov na Dolnom hrade Pustého hradu za posledných päť rokov. Na monografii pracoval 15-členný kolektív autorov a rovnaký počet osôb sa zúčastnil prezentácie publikácie. Študenti a členovia katedry histórie sa zoznámili nielen s obsahom novej publikácie, ale aj so stručnými dejinami Pustého hradu a priebehom archeologického výskumu, ktorý je vykonávaný už dvadsať rokov.

Ďalšou akciou bola diskusia s dr. Tünde Lengyelovou, pracovníčkou Historického ústavu SAV, ktorá sa uskutočnila 28. apríla 2015. Pani Lengyelová sa odborne venuje problematike výskumu sociálneho postavenia žien v období raného novoveku (16. – 18. storočie) a na túto tému publikovala niekoľko vedeckých i populárno-náučných monografií. V diskusii, ktorá bola vedená dr. Kunecom z katedry histórie, sa početní poslucháči z radov študentov i pedagógov zoznámili so zaujímavými historickými faktami týkajúcimi sa každodenného života žien,  čarodejníckych procesov, ako aj neslávne známej Alžbety Báthoryovej, o ktorej doktorka Lengyelová napísala samostatnú monografiu. Po diskusii na rôzne témy sa otvorila diskusia, do ktorej sa živo zapojili aj študenti histórie. Na prednáške sa zúčastnilo viac než dvadsať študentov, niekoľko pracovníkov katedry histórie a hostia z mimouniverzitného prostredia.

Treťou akciou bola hosťovská prednáška Mgr. Silvestra Trnovca z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied s názvom „Civilizačná misia“ – ideológia a realita francúzskeho kolonializmu a imperializmu v Afrike v rokoch 1870 – 1914, ktorá sa uskutočnila dňa 29. apríla 2015. Dr. Trnovec predstavil základné témy a problémy výskumu francúzskeho kolonializmu na prelome 19. a 20. storočia. Na prednáške sa zúčastnilo približne desať študentov denného štúdia.

V realizácii popularizačných prednášok SBBH pokračoval aj na jeseň, kedy v spolupráci s banskobystrickou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pripravil prednášku člena Katedry histórie FF UMB profesora Dušana Škvarnu o osobnosti a politickom myslení Ľudovíta Štúra s názvom „Je Ľudovít Štúr aktuálny aj v súčasnosti?“.  Prednáška sa uskutočnila dňa 11. 11. 2015 o jednej hodine popoludní a zúčastnilo sa jej vyše 30 študentov a členov z katedry histórie, katedry slovenského jazyka a katedry slovenskej literatúry.

Slovenská historická spoločnosť sa prostredníctvom jej regionálnej pobočky v Banskej Bystrici podieľala aj na organizovaní stretnutia vedúcich katedier histórie a didaktikov dejepisu z takmer všetkých humanitne orientovaných fakúlt slovenských univerzít.  Stretnutie malo názov Profil absolventa histórie a nadväzovalo na dve predchádzajúce stretnutia, ktoré sa konali pod rovnakým názvom. Akcia sa uskutočnila dňa 19. 11. 2016 v popoludňajších hodinách v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Účastníkov odborného kolokvia bolo vyše tridsať a tvorili ich najmä členovia katedier histórie zo Slovenskej republiky, z Českej republiky (Ostravská univerzita, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) a z Poľska (Sliezska univerzita v Katowiciach). Prítomní boli aj hostia z Historického ústavu SAV (dr. D. Kováč a dr. G. Dudeková), ktorí sú zároveň funkcionármi SHS. Účastníci stretnutia diskutovali o aktuálnom probléme spoločenskej a politickej devalvácie humanitných vied, o otázke kvality vyučovania dejepisu na základných a stredných školách, o celkovej štátnej vysokoškolskej politike, o efektívnosti akreditačného procesu a pod. Účastníci kolokvia sa zhodli, že tieto témy by mali byť prediskutované na pôde plánovaného zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti, ktorý sa uskutoční v máji 20106 v Skalici. Závery z diskusií počas zjazdu by mali byť vo forme memoranda predložené Ministerstvu školstva SR a rovnako aj vhodne prezentované v médiách. Zároveň sa účastníci kolokvia dohodli na tom, že sa vytvorí ďalšia sekcia Slovenskej historickej spoločnosti, v ktorej budú zastúpení vedúci katedier histórie a didaktici dejepisu, pôsobiaci na slovenských univerzitách. Celé podujatie bolo finančne podporené dotáciou zo zdrojov SHS.

 

V budúcom roku sa aktivity SBBH zamerajú opäť najmä na realizáciu hosťovských prednášok, ktoré sú adresované nielen študentom a pedagógom z UMB, ale zúčastniť sa ich môže aj široká verejnosť.

 

V Banskej Bystrici 30. januára 2016