Úvod do filozofie jazyka

KFI-FF/1d-fil-003/15, letný semester, bakalársky stupeň štúdia

Prečo si tento predmet vybrať?

Ponúka odlišný pohľad na niektoré aspekty jazyka, ako napr. bežná gramatika, syntax alebo sémantika. G. Frege, B. Russell a L. Wittgenstein ponúkli nové pohľady na povahu a fungovanie jazyka, ktoré napomôžu jeho komplexnejšiemu chápaniu.

Čo sa naučím?

Odhaľovať štruktúry viet, ktoré gramatická analýza neodhalí (napr. paradox luhára, tvrdenia o existencii). Preniknúť do podstaty významu (sémantiky) a používania (pragmatiky) vlastných mien a predikatívnych výrazov. Používať niektoré logické nástroje jazykovej analýzy.

Aké úlohy budem musieť splniť?

Dva čiastkové testy a dve kratšie eseje.  

Viac informácií