Zloženie vedeckej rady

Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je orgánom akademickej samosprávy fakulty, ktorý garantuje vedeckú, vzdelávaciu a umeleckú úroveň fakulty. Predsedom Vedeckej rady je dekan fakulty. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, a významní odborníci z iných vysokých škôl.

Predseda

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

Dekan, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321, 048 446 7421
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F 321

Podpredseda

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7114, 048 446 7412
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
114, 12
 

Interní členovia

prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7556
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
32

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu

Telefónne číslo:
048 446 5031
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
031

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7327, 048 446 6219
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
327

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7523
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
KTVŠ č.m. 3A

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7328
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F328

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie (t. č. 446 1126; č. m. 109 - Rektorát UMB)

Telefónne číslo:
048 446 5128
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 128 (Tajovského 51)

prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7528
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
č. m. 8

doc. Ivan Jančovič, PhD.

doc. Ivan Jančovič, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7332
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F332

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre financie

Telefónne číslo:
048 446 51 37
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K137

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7317
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
3. poschodie č. 317

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7112
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
112

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 321

prof. PhDr. Vladimír Varinský, PhD.

prof. PhDr. Vladimír Varinský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant ŠP história 1, 2, 3 stupeň

Telefónne číslo:
048 446 7121
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
č. m. F121

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 5108, 048 446 7415
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 108, F 015

Externí členovia

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu FF UPJŠ Košice (dejiny filozofie)

doc. Mgr. Robert Antonín, PhD., dekan FF OU v Ostrave (história – české dejiny)

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD., Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomický vied UK Bratislava (sociálna antropológia)

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, FF UK Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV (slavistika – slovanské literatúry)

prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD., Katedra telesnej výchovy a športu, PF UKF Nitra (športová kinantropológia)

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor UK v Bratislave pre zahraničné vzťahy, FF UK
v Bratislave (teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr)

 

 

Kontakt

Mgr. Milena Konôpková
referentka

Referát projektov
Filozofická fakulta UMB
Tajovského 40, Banská Bystrica

Tel.: +421 (0) 48 446 7413
Email: milena.konopkova @ umb.sk