Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7328
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F328

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Tajovského 40
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: F328
Telefón: 048 446 7328
Email: martin.golema@umb.sk

Profesijná charakteristika

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

I.2 Rok narodenia

1966

I.3 Názov a adresa pracoviska

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela

Tajovského 40

Banská Bystrica 974 01

WWW sídlo: http://www.ff.umb.sk/

I.4 E-mailová adresa:

martin.golema@umb.sk

II. Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste

 

Názov vysokej školy alebo inštitúcie

Rok

Odbor a program

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Pedagogická  fakulta v Banskej Bystrici

1989

učiteľstvo všeobecno-                            vzdelávacích predmetov – aprobácia: slovenský jazyk  – občianska náuka

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Ústav slovenskej  literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave

1998

teória  literatúry a dejiny slovenskej literatúry

Titul docent

 

 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

2005

teória a dejiny slovenskej literatúry

Titul profesor

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

2015

literárna veda

Ďalšie vzdelávanie

Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

 

 

 

Atestačná komisia UMB a  Komisia SAV pre posudzovanie  kvalifikácie vedeckých pracovníkov

1992

 

 

 

2001

učiteľstvo  všeobecno-vzdelávacích predmetov – dejepis (rozširujúce štúdium)

VKS (vedecký kvalifikačný stupeň) II a – samostatný vedecký pracovník

III. Zabezpečované činnosti

III.1 Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené

 

Bakalárske

Diplomové

Dizertačné

Počet

10

17 (+ 18 záverečných prác v rozširujúcom štúdiu)

4

III.2 Aktuálna pedagogická činnosť

 

 

 

Staršia slovenská literatúra, Bc. stupeň (P)

Literatúry vybraných starovekých kultúr, Bc. stupeň (P)

Interpretačný seminár [stredoveké, renesančné a barokové texty], Bc. stupeň (P)

Literatúra a filozofia, Bc. stupeň (PV)

Literatúra a filozofia, Bc. stupeň (V)

 

Prehľad vybraných starovekých literatúr, Mgr. stupeň (P)

Metodológia literárnej vedy, Mgr. stupeň (P)

Historická poetika 1, Mgr. stupeň (P)

Predhistória literatúry u Slovanov, Mgr. stupeň (PV)

 

Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede, doktorandský stupeň (PV)

Metodológia a metodika v literárnej vede I, doktorandský stupeň (P)

III.3 Predchádzajúca pedagogická činnosť

Antická literatúra, Bc. stupeň (P), do r. 2008

Úvod do štúdia literatúry, Bc. stupeň (P), do r. 2008

Diplomový seminár, Mgr.stupeň (PV), do roku 2008

Filozofické a etické smery 20. storočia, Bc. stupeň (P), do r. 2006

Základy filozofie, politológie a etiky, Bc. stupeň (P), do r. 2006

III.4 Aktuálna tvorivá činnosť

Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/0747/18

Názov projektu: Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta

Riešiteľská pozícia: vedúci projektu

 

Typ projektu: APVV

Číslo projektu: APVV-15-0656

Názov projektu: Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity

Riešiteľská pozícia: člen riešiteľského kolektívu

 

Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 2/0111/20

Názov projektu: Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre

Riešiteľská pozícia: člen riešiteľského kolektívu

 

Typ projektu: APVV

Číslo projektu: APVV-18-0032

Názov projektu: Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov

Riešiteľská pozícia: člen riešiteľského kolektívu        

IV. Profil kvality tvorivej činnosti

IV.1 Prehľad výstupov

 

Celkovo

Za posledných šesť rokov

Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus

4

1

Počet výstupov kategórie A

12

5

Počet výstupov kategórie B

36

11

Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A

4 (+ 11 ohlasov v kategórii A)

3 (+ 7 ohlasov v kategórii A)

Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby

5 (VEGA – vedúci projektu)

2 (VEGA – vedúci projektu)

Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni

15/11

2/7

IV.2 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne  päť.

1.

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo : prítomnosť trojfunkčnej indoeurópskej ideológie v literatúre, mytológii a folklóre stredovekých Slovanov / Martin Golema ; recenzenti Eva Fordinálová, Zuzana Hurtajová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006. - 250 s. - ISBN 8080833117.

[GOLEMA, Martin (100%) ]

2.

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Projekt mentálnej urbanizácie v Starých novinách literního umění / Martin Golema ; recenzenti Milan Hamada, Miloš Kovačka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1999. - 215 s. – ISBN 80-8050-246-3

[GOLEMA, Martin (100%) ]

3.

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

K metodologickým dilemám súčasnej literárnej vedy / Martin Golema. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 55, č. 1(2000), s. 9-20.

[GOLEMA, Martin (100%) ]

(http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2000/1/9-20.pdf)

4.

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Medieval Saint Ploughmen and Pagan Slavic Mythology / Martin Golema.

In: Studia mythologica Slavica. - ISSN 1408-6271. - Roč. X (2007), s. 155-177.

[GOLEMA, Martin (100%) ]

(http://sms.zrc-sazu.si/pdf/10/SMS_10_Golema.pdf)

5.

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Hľadanie funkcií a rámcov : literárne konanie, kompetencie, škola, život v ére neoliberalizmu / Martin Golema ; rec. Brigita Šimonová, Peter Káša. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 232 s. - ISBN 978-80-557-1377-9

[GOLEMA, Martin (100%) - ŠIMONOVÁ, Brigita (rec.) - KÁŠA, Peter (rec.)]

IV.3 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce verejne realizované alebo prezentované umelecké diela alebo výkony za posledných  šesť rokov. Maximálne päť výstupov.

1.

AEC      

Kozmogonická "právnická lož" ako lož v službách dobrej veci v slovanských mýtopoetických tradíciách = Cosmogonic "legal lie" as a lie in the service of a good cause in Slavonic mythopoetic traditions / Martin Golema.
In Conversatoria Litteraria : międzynarodowy rocznik naukowy : prawda i kłamstwo - problematyka, interpretacje, konteksty / rec. Tadeusz Bogdanowicz, Lyudmil Dimitrov ... [et al.]. Roč. 10. - Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016. - ISSN 1897-1423. - S. 393-407.
[GOLEMA, Martin (100%)]

 

2.

AFC      

Od orálnej performancie k písomnému záznamu = From oral performance to written record : dva životy "dívčí války" ako zakladateľskej vojny funkcií = the two lives of the "Maidens´war" as the founding war of functions / Martin Golema.

In Performativita válek a konfliktů : 5. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře, Praha, 29. júna - 4. júla 2015 / rec. Zuzana Augustová, Jiří Koten. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, Nakladatelství Akropolis, 2016. - ISBN 978-80-88069-15-7. - S. 33-46.

[GOLEMA, Martin (100%)]

3.

AED      

Medzi diskurzom a teóriou - k možnostiam a perspektívam literárnovednej slovakistiky / Martin Golema.

In Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky / rec. Karol Csiba, Dušan Teplan. - 1. vyd. - Bratislava : Platforma pre literatúru a výskum, 2018. - ISBN 978-80-973125-0-3. - S. 43-57.

[GOLEMA, Martin (100%)]

4.

AFD      

Etnolingvistické poznámky k niektorým veľkopôstnym symbolom a postavám u západných Slovanov (pučálka, mazanec, Heľuška/Helička) / Martin Golema.

In Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach : zo slovanskej etnolingvistiky : [medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, 5.-7. októbra 2016, Bratislava] / rec. Júlia Dudášová-Kriššáková, Elena S. Uzeneva, Ladislav Lenovský. - 1. vyd. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017. - ISBN 978-80-89489-32-9. - S. 247-261 [1,11 AH].

[GOLEMA, Martin (100%)]

5.

AAB      

Hľadanie funkcií a rámcov : literárne konanie, kompetencie, škola, život v ére neoliberalizmu / Martin Golema ; rec. Brigita Šimonová, Peter Káša. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 232 s. - ISBN 978-80-557-1377-9

[GOLEMA, Martin (100%) - ŠIMONOVÁ, Brigita (rec.) - KÁŠA, Peter (rec.)]

IV.4 Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných  šesť rokov. Maximálne päť projektov.

1.

Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/0260/13

Názov projektu: Sondy do predhistórie literatúry u Slovanov

Riešiteľská pozícia: vedúci projektu             

2.

 

Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/0590/16

Názov projektu: Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému 

Riešiteľská pozícia: zástupca vedúceho projektu

3.

Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/0747/18

Názov projektu: Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta

Riešiteľská pozícia: vedúci projektu

4.

Typ projektu: APVV

Číslo projektu: APVV-15-0656

Názov projektu: Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity

Riešiteľská pozícia: člen riešiteľského kolektívu

5.

Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 2/0111/20

Názov projektu: Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre

Riešiteľská pozícia: člen riešiteľského kolektívu

IV.5 Výstupy v oblasti poznania príslušného študijného odboru s najvýznamnejšími ohlasmi a prehľad ohlasov na tieto výstupy. Maximálne päť výstupov a desať najvýznamnejších ohlasov na jeden výstup.

1.               

AAB

Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo : prítomnosť trojfunkčnej indoeurópskej ideológie v literatúre, mytológii a folklóre stredovekých Slovanov / Martin Golema. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 250 s. - ISBN 80-8083-311-7
[GOLEMA, Martin (100%)]

          Ohlasy (výber):
1. [3]     TÉRA, Michal. Perun bůh hromovládce : sonda do slovanského archaického náboženství. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2009. ISBN 978-80-86818-82-5.
2. [3]     WIHODA, Martin - REITINGER, Lukáš a kol. Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku mocenské souvislosti a paralely. Brno : Matice moravská, 2010. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. 616 s. ISBN 978-80-86488-69-1.
3. [3]     KOPAL, Petr. Filmová krajina středověku. In Marketa Lazarová : studie a dokumenty. Praha : Casablanca, 2009. ISBN 978-80-87292-00-6, s. 213-246.
4. [3]     TÉRA, Michal. Smerdi - zapomenutý termín raně středověké slovanské společnosti. In Slovanský přehled : review for the history of central, eastern and southeastern Europe. ISSN 0037-6922, 2013, roč. 99, č. 3-4, s. 217-237.
5. [3]     DYNDA, Jiří. The three-headed one at the crossroad : a comparative study of the Slavic god Triglav. In Studia Mythologica Slavica. ISSN 1408-6271, 2014, no. 17, pp. 57-79.
6. [3]     SIKORSKI, Dariusz Andrzej. O długim trwaniu pewnej teorii - idea trypartycji u ludów indoeuropejskich Georgesa Dumézila w świtle krytyki. In Slavia antiqua. ISSN 0080-9993, 2012, tom XLXIII, s. [1-4].
7. [3]     GOLTZ, Piotr. Mity założycielskie i tradycja dynastyczna u Piastów i Przemyślidów na podstawie kronik anonyma zw. Gallem i Kosmasa. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 30/2016/2. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISSN 1211-6068, s. [3-15].
8. [3]     DYNDA, Jiří. Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech. Praha : Scriptorium, 2017. 365 s. ISBN 978-80-88013-52-5.
9. [3]     DYNDA, Jiří. České a moravské pohanství. In Kostel Panny Márie na Pražském hradě : dialóg nad počátky křesťanství v Čechách. Praha : NLN, 2018. ISBN 978-80-7422-625-0, s. 29-55.
10. [3]               VERKHOLANTSEV, Julia. Et nata ex etymo fabula: Cosmas of Prague, the medieval practice of etymologia and the writing of history. In Interfaces : a journal of medieval European literatures. [online]. 2019, vol. 6, pp. 33-64 [cit. 2020-01-16]. ISSN 2421-5503. Dostupné na: https://riviste.unimi.it/interfaces/article/view/12702/11886

 

2.

ADE
Medieval Saint Ploughmen and Pagan Slavic Mythology / Martin Golema.
In Studia Mythologica Slavica : Roč. 10. (2007), s. 155-177. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znalosti, 2007. - ISSN 1408-6271.
[GOLEMA, Martin (100%)]

          Ohlasy (výber):
1. [3]     PIJOVIĆ, Marko. Nekoliko misli o mogućem podrijetlu naziva Vlah. In Studia mythologica Slavica. ISSN 1408-6271, 2010, roč. 13, s. 199-210.
2. [3]     GORŠIČ, Matej. Sampo in kirjokansi. In Studia mythologica Slavica. ISSN 1408-6271, 2008, roč. 11, s. 237-256.
3. [3]     DUGAN, F. M. Dregs of our forgotten angestors : fermerntative Microorganism in the Prehistory of Europe, the Steppes, and Indo-Iranian Asia and Their Contemporary Use in Traditional and Probiotic Beverages. In Fungi. 2009, vol. 2, no. 4, pp. 16-36.
4. [3]     DYNDA, Jiří. Pověst o Přemyslu Oráčovi jako kosmogonický mýtus. In Studentský religionistický sborník [online]. Praha : Pražský religionistický spolek, 2012 [cit. 2013-10-08]. Dostupné z: http://cuni.academia.edu/Ji%C5%99%C3%ADDynda/Papers
5. [1]     GÁBOR, Ľubomír. Das mythologische Bild des Teufels als Pflüger in der slawischen mündlichen Volksliteratur. In Zeitschrift fur Slawistik. ISSN 0044-3506, 2017, vol. 62, no. 2, pp. 248-267., Registrované v: Scopus
6. [3]     GÁBRIŠ, Tomáš. Obyčaj vo svetle archeológie práva. In Dny práva 2016 : právni obyčej, část I. Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8552-7, s. [37-62].
7. [3]     DYNDA, Jiří. České a moravské pohanství. In Kostel Panny Márie na Pražském hradě : dialóg nad počátky křesťanství v Čechách. Praha : NLN, 2018. ISBN 978-80-7422-625-0, s. 29-55.
8. [3]     KAJKOWSKI, Kamil. Zagadnienie tzw. grodów kultowych na wczesnośredniowiecznym Pomorzu. In Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. ISSN 0080-9993, 2018, no. 59, pp. 129-152.
9. [3]     LAJOYE, Patrice. Sovereigns and sovereignty among pagan Slavs. In New researches on the religion and mythology of the pagan Slavs. Lisieux : Lingva, 2019. ISBN 979-10-94441-46-6, pp. 165-181.
10. [3]               VERKHOLANTSEV, Julia. Et nata ex etymo fabula: Cosmas of Prague, the medieval practice of etymologia and the writing of history. In Interfaces : a journal of medieval European literatures. [online]. 2019, vol. 6, pp. 33-64 [cit. 2020-01-16]. ISSN 2421-5503. Dostupné na: https://riviste.unimi.it/interfaces/article/view/12702/11886

 

3.

ADE
Svätý Blažej ako „vlčí pastier“ v textovej tradícii z českého, slovenského a maďarského prostredia / Martin Golema.
In Studia mythologica Slavica. - Ljubljana ; Udine : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje : Universita degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civilta dell’Europa Centro-Orientale, 2008. - ISSN 1408-6271. - Roč. XI., (2008), s. 147-172.
[GOLEMA, Martin (100%)]

            Ohlasy (výber):
1. [3]   PIJOVIĆ, Marko. Nekoliko misli o mogućem podrijetlu naziva Vlah. In Studia mythologica Slavica. ISSN 1408-6271, 2010, č. 13, s. 199-210.
2. [3]   KREGŽDIS, Rolandas. Pruss. Curche: etimologija tjeonima funkciji božjestva; probljematika ustanovlenija kuľtovych sootvjetstvij na počve obrjadovoj tradicii vostočno-baltijskich slavjanskich i drugich indojevropejskich narodov. In Studia mythologica Slavica. ISSN 1408-6271, 2009, roč. 12, s. 249-310.
3. [5]   ANTOSIK, Grzegorz. Słowenskie studia nad słowiańską mitologią. In Gniazdo : rodzima wiara i kultura [online]. 11.1.2008 [cit. 2012-12-07]. Dostupné z: http://gniazdo.rodzimowiercy.pl/tekst.php?tekstid=331
4. [3]   KOPAL, Petr. Filmová krajina středověku. In Marketa Lazarová : studie a dokumenty. Praha : Casablanca, 2009. ISBN 978-80-87292-00-6, s. 213-246.
5. [3]   LOBAČEV, Vladimir. Svátek svatého Blažeje. In Enci.ru : boľšaja sovetskaja [online]. 10.12.2012 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.enci.ru/
6. [3]   KRŠKO, Jaromír. Linguistic and cultural dimensions of Slovak onomastics in slavistics research. In Human affairs. ISSN 1337-401X, 2013, no. 23, pp. 289-294.
7. [4]   KRŠKO, Jaromír. Interdisciplinárne dimenzie slovenskej onomastiky v kontexte slavistických výskumov. In Slavica Slovaca. ISSN 0037-6787, 2013, roč. 48, č. 1, s. 3-8.
8. [3]   PEMRUCHIN, V. Ja. Volos/Iľja i sv. Mamant: o vizantijskich sootvetstvijach slavjano-russkim bogam. In Ethnolinguistica Slavica : k 90-letiju akademika Nikity Iľiča Tolstogo [elektronický zdroj]. Moskva : Indrik, 2013. ISBN 978-5916742459, s. 188-196.
9. [4]   GÁBOR, Ľubomír. Baláž z Dobšinského Prostonárodných slovenských povestí. Pohansko-kresťanský synkretizmus ako možná výkladová schéma ľudovej rozprávky. In Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky : konferencia, Bratislava, 8. - 10. 10. 2014. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015. ISBN 978-80-89489-21-3, s. 113-131.
10. [3]             MALACH, Roman. Ochrana domáceho zvířectva v lidové tradici. In Zoomorfní tematika v lidové tradici. Uherské Hradiště : Slovácké múzeum v Uherském Hradišti, 2013. ISBN 978-80-87671-07-8, s. 14-23.

4.

ADE
Slavic Mitra. Benevolent and legal pole of the function of religious sovereignty in the Slavic mythology and epic / Martin Golema. 10
In Studia mythologica Slavica. - Ljubljana : Institute of Slovenian Ethnology, 2013. - ISSN 1408-6271. - Roč. 16 (2013), s. 81-104.
[GOLEMA, Martin (100%)]

          Ohlasy (výber):
1. [3]     PLETERSKI, Andrej. Kulturni genom : prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe. Ljubljana : Založba ZCR, 2014. 407 s. ISBN 978-961-254-736-3.
2. [4]     GÁBOR, Ľubomír. Formy, prejavy a mytologické aspekty hraníc v ľudovej rozprávke. In Slavica Slovaca : [interdisciplinárny slavistický časopis ]. ISSN 0037-6787, 2015, roč. 50, č. 2, s. 116-131.
3. [4]     GÁBOR, Ľubomír. Baláž z Dobšinského Prostonárodných slovenských povestí. Pohansko-kresťanský synkretizmus ako možná výkladová schéma ľudovej rozprávky. In Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky : konferencia, Bratislava, 8. - 10. 10. 2014. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015. ISBN 978-80-89489-21-3, s. 113-131.
4. [4]     GÁBOR, Ľubomír. Koreň *jar v menách postáv (západo-)slovanského folklóru. In Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach : zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017. ISBN 978-80-89489-32-9, s. 183-194.
5. [3]     ŠKOF, Lenart. Thinking towards peace : on triades and new cosmology of the mesocosm. In Religious inquiries. ISSN 2322-4894, 2016, vol. 5, no. 9, pp. 81-93.
6. [3]     SIELICKI, Stanislaw. Indo-Iranian parallels of the Slavic water rites of the oath and guilt confirmation attested in medieval latin accounts and Slavic law codices. In Studia mythologica Slavica. ISSN 1408-6271, 2017, roč. 20. s. 33-54.
7. [3]     DYNDA, Jiří. Svjatogor : smrt a iniciace staroruského bohatýra. Červený Kostrelec : Nakladatelství Pavel Mervart, 2016. 536 s. ISBN 978-80-7465-242-4.
8. [3]     GÁBRIŠ, Tomáš. Obyčaj vo svetle archeológie práva. In Dny práva 2016 : právni obyčej, část I. Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8552-7, s. [37-62].
9. [3]     GRUŠOVNIK, Tomaž - MENDIETA, Eduardo - ŠKOF, Lenart. Borders and debordering : topologies, praxes, hospitableness. Lanham : Lexington books, 2018. 242 p. ISBN 978-1-4985-7130-2.
10. [3]               MERT, Özge. Hristiyanliğin kabulünden 20. yüzyila kadar rusya’da çift inançlilik (dvoeverie). In Türk dünyası araştırmaları dergisi [online] 2019, pp. 293-312 [cit. 2019-09-05]. ISSN 0255-0644. Dostupné na: https://www.researchgate.net/profile/Oezge_Mert/publication/335364341_HRISTIYANLIGIN_KABULUNDEN_20_YUZYILA_KADAR_RUSYA'DA_CIFT_INANCLILIK_DVOEVERIE_Turk_Dunyasi_Arastirmalari_TDA_Temmuz_-Agustos_2019_Cilt_122_Sayi_241_Sayfa_293-312/links/5d5ffe51a6fdccc32cca3788/HRISTIYANLIGIN-KABULUeNDEN-20-YUeZYILA-KADAR-RUSYADA-CIFT-INANCLILIK-DVOEVERIE-Tuerk-Duenyasi-Arastirmalari-TDA-Temmuz-Agustos-2019-Cilt-122-Sayi-241-Sayfa-293-312.pdf

 

5.

ADE
Kosmova a Dalimilova "dívčí válka" ako metafora indoeurópskej vojny funkcií / Martin Golema.
In Studia mythologica Slavica. - Ljubljana : Znanstvenora ziskovalni center slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2005. - ISSN 1408-6271. - Roč. 8 (2005), s. 137-156.
[GOLEMA, Martin (100%)]

          Ohlasy:
1. [3]     KOSMAS. Kronika Čechů. Praha : Argo, 2011. 285 s. ISBN 978-80-257-0465-3.
2. [4]     KRNOVÁ, Kristína - JANČOVIČ, Ivan et al. Človek z okraja uprostred literatúry : podoby outsiderstva v slovenskej próze. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007. 214 s. ISBN 978-80-8083-518-7.
3. [3]     WIHODA, Martin - REITINGER, Lukáš a kol. Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku mocenské souvislosti a paralely. Brno : Matice moravská, 2010. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. 616 s. ISBN 978-80-86488-69-1.
4. [4]     JANČOVIČ, Ivan. Minulosť literatúry v optike súčasnej literárnej vedy. In Studia Slovaca : zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-8083-350-8, s. 48-57.
5. [5]     MARJANIĆ, Suzana. Studia mythologica Slavica. In Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristike. ISSN 0547-2504, 2006, roč. 43, č. 2, s. 207-209.
6. [3]     GOLTZ, Piotr. Mity założycielskie i tradycja dynastyczna u Piastów i Przemyślidów na podstawie kronik anonyma zw. Gallem i Kosmasa. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 30/2016/2. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISSN 1211-6068, s. [3-15].
7. [3]     GÁBRIŠ, Tomáš. Obyčaj vo svetle archeológie práva. In Dny práva 2016 : právni obyčej, část I. Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8552-7, s. [37-62].

 

IV.6 Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

Vedúci sekcie slovenskej literatúry a literárnej vedy Katedry slovenského jazyka a literatúry  na FHV UMB (do roku 2013), zástupca vedúceho katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB

Člen Vedeckej rady FF UMB

Člen Ústrednej predmetovej komisie SJL pri ŠPÚ

Člen Slovenského komitétu slavistov

Predseda komisie pre humanitné vedy Univerzitnej grantovej agentúry UMB

Člen odborných spoločností: Slovenská literárnovedná spoločnosť pri SAV

Člen redakčnej rady recenzovaného vedeckého časopisu vydávaného Ústavom slovenskej literatúry SAV

Slovenská literatúra (evidovaný vo WOS a SCOPUS)

Člen redakčných rád medzinárodných literárnovedných časopisov:

1. CONVERSATORIA LITTERARIA – ISSN 1897-1423

Vydavatelia: Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej; Донецкий институт социального образования» (Украина, г. Донецк); Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

2. Миргород (журнал посвящeн вопросам эпистемологии литературоведения) – ІSSN 1897-1431

Vydavatelia: Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej; Донецкий институт социального образования (Украина, г. Донецк); Faculté des lettres, Section de langues et civilisations slaves, Université de Laussane

3. Spotkania humanistyczne: Mędzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy/International Interdisciplinary Scientific Journal – ISSN 2081-3163

Vydavatelia: Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej

V. Doplňujúce informácie

V.1 Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom

V roku 2014 som požiadal o začatie konania na vymenovanie za profesora v odbore 2. 1. 36 literárna veda na FF UPJŠ v Košiciach. 24. 11. 2015 ma prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore literárna veda. Odborne sa sústreďujem na problematiku staršej slovenskej literatúry v širších medziliterárnych a interdisciplinárnych súvislostiach, paralelne však sledujem a reflektujem aj dianie v metodológii literárnej vedy a v ďalších humanitných vedách. V posledných rokoch sa môj výskumný záujem koncentruje najmä na otvorený problém predhistórie literatúry u Slovanov. Tento výskumný rámec sa zrodil v prostredí tartusko-moskovskej semiotickej školy, jeho iniciátorom bol jeden z jej hlavných predstaviteľov, V. N. Toporov. Tento bádateľ ako člen redakčnej rady i ako autor štúdií stál aj pri zrode principiálne interdisciplinárnej platformy, ktorá má nadnárodný európsky rozmer. Je ňou časopis Studia mythologica Slavica (plnotextovo dostupný na http://sms.zrc-sazu.si/), ktorý od roku 1998 vydáva Slovinská akadémia vied a umení v spolupráci s talianskym partnerom, Univerzitou v Udine. Sústreďujú sa v ňom výsledky bádaní viacerých disciplín, pre mňa to bol inšpiratívny a príťažlivý priestor, v rámci ktorého som sa pokúsil  konfrontovať aj viaceré svoje zistenia (Golema, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 – štúdie sú dostupné na uvedenej stránke). V rámci rozvíjania konceptu predhistórie literatúry u Slovanov sa usilujem skĺbiť podnety literárnej vedy – dejín národných literatúr, historickej poetiky, komparatistiky, metodológie – vo funkčnej interdisciplinárnej kooperácii najmä so semiotikou, históriou, porovnávacou mytológiou a religionistikou. Takto definovaný rámec výskumu mi umožnil, okrem niekoľkých samostatných výskumných projektov, aj produktívnu spoluprácu a viaceré  prieniky s interdisciplinárne zameranými výskumami slovenských komparatistov (prof. Koprda), historikov (prof. Škvarna, dr. Kožiak), filozofov (prof. Sedová). Získané poznatky som prezentoval na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach a vedeckých publikačných fórach, tiež v odborných a popularizačných prácach a prednáškach, rovnako aj  v odborných posudkoch a v riešení grantových projektov. Súčasť mojej odbornej činnosti predstavujú viaceré organizačné a edičné aktivity v domácom i medzinárodnom prostredí (osobitne by som spomenul poľsko-slovenský literárnovedný časopis Conversatoria Litteraria), členstvo v redakčných radách a vo Vedeckej rade FF UMB. Ako vedúci sekcie slovenskej literatúry a literárnej vedy Katedry slovenského jazyka a literatúry  na FHV UMB (do roku 2013) a v súčasnosti  zástupca vedúceho katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB spoluutváram vedecké i pedagogické aktivity tohto pracoviska, participujem tiež na tvorbe jeho strategických výskumných cieľov a na jeho medzinárodnej vedeckej spolupráci. Garantujem doktorandský študijný program literárna veda.

 

V.2 Ďalšie aktivity

Bol som školiteľom štyroch doktorandov, všetci úspešne ukončili tento stupeň štúdia, každoročne oponujem dizertačné práce a som pravidelne členom komisií na dizertačných skúškach na FF UMB, na FF UK, FF UPJŠ, FF PU. Ako externý školiteľ som participoval na študijnej ponuke v doktorandskom študijnom programe Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev (FF UKF v Nitre), oponoval som habilitačné práce a bol členom komisií pre habilitačné a inauguračné konania (pre FF UKF v Nitre, pre FF UK v Bratislave, pre FF UPJŠ v Košiciach, pre FF PU). Som predsedom odborovej komisie doktorandského štúdia literárnej vedy na FF UMB. Ako predseda komisie pre humanitné vedy Univerzitnej grantovej agentúry UMB som riadil (od r. 2009)  prácu tejto komisie, jej zmyslom bola predovšetkým podpora vedeckých aktivít doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov. Na základe partnerstva som spolupracoval na viacerých vedeckých, edičných a projektových aktivitách podobne profilovaného univerzitného pracoviska v poľských Siedlciach. Na FF UMB (predtým na PF a FHV UMB) som vytváral, spoluvytváral, garantoval a spolugarantoval viacero študijných programov vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. V rámci kontinuálneho inovačného vzdelávania učiteľov som autorom a garantom vzdelávacieho programu pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry s názvom Literárna komunikácia na stredných školách (akreditované MŠ SR, číslo akreditácie: 1066/2013-KV). V rámci orgánov akademickej samosprávy som pracoval (do r. 2019)  v Akademickom senáte FF UMB, kde som bol predsedom komisie pre vedu AS a tiež predsedom účelovej komisie pre aktualizáciu dlhodobého zámeru FF UMB v Banskej Bystrici v oblasti vedeckej činnosti, v tejto pozícii som koncepčne pripravil (spolu s ďalšími členmi komisií) a predložil AS FF UMB viacero interných materiálov týkajúcich sa fakultnej politiky kvality v oblasti vedy (Impulzy k aktualizácii dlhodobého zámeru, 2017; Správa o činnosti účelovej komisie AS FF UMB pre aktualizáciu dlhodobého zámeru FF UMB  v oblasti vedeckej činnosti s návrhom na opatrenia, 2018).

Dátum poslednej aktualizácie

15. 12. 2019

Kontaktný formulár

=