prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7328
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F328

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Tajovského 40
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: F328
Telefón: 048 446 7328
Email: martin.golema@umb.sk

Oznamy pre študentov

Dejiny slovenskej literatúry 1 (staršia slovenská literatúra)

ANOTÁCIA PREDMETU STARŠIA SLOVENSKÁ LITERATÚRA Cieľ kurzu: Získanie základného prehľadu o literárnom vývoji na Slovensku počas stredoveku, humanizmu a renesancie, baroka. Nadobudnutie základných interpretačných zručností pri práci s literárnym textom uvedených období. Nadobudnutie kompetencií potrebných pre prácu s odbornou literatúrou (literárnovedná terminológia, orientácia v informačných zdrojoch). Ukončenie kurzu: K 1 (skúška). Preukázanie orientácie vo vybraných tematických okruhoch (písomná skúška). Určenie vybraného literárneho textu (autor, názov, obdobie, žáner) – súčasť písomnej skúšky. Tematické okruhy: Stredoveká literatúra – špecifické črty staršej slovenskej literatúry a jej periodizácia – mytologické korene slovesnosti starých Slovanov – predpísomná kultúra starých Slovanov – stredoveké rehole, knižnice, školy – veľkomoravská misia v európskych súvislostiach – staroslovienska literatúra – nové konštituovanie stredovekej literatúry, duchovná lyrika, pisárske veršíky, ľúbostná a vagantská lyrika – legendy, anály, kroniky – exemplá, anekdoty, facécie, poviedky, zápisy v mestských knihách – ústna ľudová slovesnosť Humanistická a renesančná literatúra – kultúrna situácia Európy a Slovenska – reformácia v Európe a na Slovensku – formovanie nového literárneho vedomia – latinská básnická tvorba (P. Rubigal, J. Sambucus, M. Rakovský, J. Koppay, J. Bocatius, J. Filický, P. Fradelius, V. Benedikt z Nedožier, J. Jakobeus) – veršovaná epika, historické piesne – lyrika ľúbostná a duchovná (J. Silván, E. Láni) – dráma (L. Stöckel, P. Kyrmezer, J. Tesák Mošovský) – cestovné denníky ( J. Dernschwam) – prírodovedná a jazykovedná próza – ústna ľudová slovesnosť Baroková literatúra – kultúrna situácia Európy a Slovenska – konfesionálna a jazyková diferenciácia slovenskej literatúry, Trnavská univerzita – manierizmus – kancionály (spevníky) – didakticko-reflexívna lyrika (P. Benický, H. Gavlovič) – príležitostná lyrika – sociálna, vojenská a zbojnícka lyrika a epika – ľúbostná lyrika – historická veršovaná epika – denníky, cestovné denníky (J. Kalinka, T. Masník, J. Simonides, J. Láni, D. Krman) – autobiografie, biografie (Š. Pilárik, S.Fabrícius, S. Hruškovic, D. Speer, M. A. Beňovský) – národné a jazykové obrany a chvály – encyklopédie – vedecká a odborná próza – Matej Bel a slovenský pietizmus – ústna ľudová slovesnosť Literatúra základná: Šmatlák, S. : Dejiny slovenskej literatúry I – prístupné aj na internete http://www.litcentrum.sk/dejinyslovliteratury1 Minárik, J. : Stredoveká literatúra. Svetová, česká, slovenská Minárik, J. : Renesančná a humanistická literatúra. Svetová, česká, slovenská Minárik, J. : Baroková literatúra. Svetová, česká, slovenská Minárik, J. : Dejiny slovenskej literatúry 1. zv. Kubealaková, M.: Literatúra dlhého stredoveku na území dnešného Slovenska I. Čúzy, L. et al. : Panoráma slovenskej literatúry Minárik, J. : Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva 1. – 4. zväzok Mišianik, J. : Antológia staršej slovenskej literatúry Literatúra odporúčaná: Použiteľnú základnú bibliografiu obsahuje Šmatlák, S. : Dejiny slovenskej literatúry I, strany 128 – 131, 219 – 221, 306 –308. Petrík, V.: Slovensko a jeho literatúra (plnotextová verzia dostupná na internete (http://www.litcentrum.sk/slovaklit ) Mikula, V. et al.: Slovník slovenských spisovateľov Rosenbaum, K.et al.: Encyklopédia slovenských spisovateľov 1., 2. Na vyhľadávanie bibliografických záznamov (kníh, článkov) podľa kľúčových slov (napr. autor, názov, predmet, atď.) možno použiť aj stále dopĺňanú databázu Slovenskej národnej knižnice v Martine http:www.snk.sk/katalogy/snk_main_katalogy.html Zaujímavý internetový zdroj pripravuje Univerzitná knižnica v Bratislave, ide o digitálnu verziu vybraných diel slovenskej literatúry. Viac http://www.ulib.sk/index/go.php?id=6968&lang=sk , kliknúť na Pamäť sveta – Pamäť Slovenska – Zlatá niť slovenskej literatúry. Vyučujúci: prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. Kontakt: adresa : FF UMB, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy telefón : 048 / 4367328 e-mail : golema.martin@fhv.umb.sk

Profesijná charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika

1. Priezvisko a meno: doc. PaedDr. Martin Golema, PhD.                 2.                Dátum a miesto narodenia: 10. 4. 1966, Banská Bystrica                   Adresa pracoviska: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica, 974 01                   e-mail: golema.martin@umb.sk

3. Kvalifikácia:

Absolvent Pedagogickej  fakulty v B. Bystrici, rok 1989, odbor: učiteľstvo všeobecno- vzdelávacích predmetov – aprobácia: slovenský jazyk – občianska náuka.

CSc./PhD.: 1998, odbor teória  literatúry a dejiny slovenskej literatúry, Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave, téma: Projekt mentálnej urbanizácie v Starých novinách literního umění.

docent: 2005, odbor teória a dejiny slovenskej literatúry, Filozofická fakulta  Prešovskej univerzity, téma:  Prítomnosť trojfunkčnej indoeurópskej ideológie v stredovekej literatúre, mytológii a folklóre stredoeurópskych národov. 

V roku 1989 ukončil Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici (študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – aprobácia: slovenský jazyk – občianska náuka) s titulom PaedDr. a s cenou ministra školstva za vynikajúce výsledky v štúdiu. V roku 1992 ukončil rozširujúce štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, čím získal kvalifikáciu aj na vyučovanie dejepisu. V tom istom roku bol prijatý ako externý vedecký ašpirant na Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, odbor: teória  literatúry a dejiny slovenskej literatúry. Ašpirantské štúdium ukončil v r. 1998 obhajobou dizertačnej práce Projekt mentálnej urbanizácie v Starých novinách literního umění, za ktorú mu vedecké kolégium SAV pre jazykovedu a literárnu vedu udelilo vedeckú hodnosť CSc. (PhD.). V roku 2001 mu na základe dosiahnutých výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti rozhodnutím Atestačnej komisie UMB a rozhodnutím Komisie SAV pre posudzovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov bol priznaný VKS (vedecký kvalifikačný stupeň) II a – samostatný vedecký pracovník. 18. júna 2003 Vedecká rada PF UMB schválila jeho žiadosť o začatie habilitačného konania na inej fakulte v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V septembri 2004 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity požiadal o habilitačné konanie v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry, zároveň predložil habilitačnú prácu s názvom Prítomnosť trojfunkčnej indoeurópskej ideológie v stredovekej literatúre, mytológii a folklóre stredoeurópskych národov.  Po úspešnom habilitačnom konaní mu rektor Prešovskej univerzity priznal vedecko-pedagogický titul docent v odbore: teória a dejiny slovenskej literatúry s účinnosťou od 19. decembra 2005.  

4.    Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

Docent pre odbor “Učiteľstvo akademických predmetov – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry” s účinnosťou od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2011. (od 1. 12. 2008 dohodou o zmene pracovnej zmluvy v súlade so štruktúrou študijných odborov na FHV UMB zaradený na funkciu docenta v študijnom odbore 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra), vedúci sekcie literatúry a literárnej vedy KSJL FHV UMB

4. Priebeh doterajšej praxe 

od 1989 do 1994 stredoškolský profesor, Obchodná akadémia v Rimavskej Sobote

od 1994 do 1995 stredoškolský profesor, Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici   od 1995  do 2005 vedeckovýskumný pracovník na Katedre slovenského jazyka a literatúry PF UMB  (V roku 2001 mu na základe dosiahnutých výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti rozhodnutím Atestačnej komisie UMB a rozhodnutím Komisie SAV pre posudzovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov bol priznaný VKS (vedecký kvalifikačný stupeň) II a – samostatný vedecký pracovník)

od  1. 9. 2005 odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry PF UMB

od 1. 2. 2006 docent pre odbor “Učiteľstvo akademických predmetov – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry” s účinnosťou od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2011.

d 1. 4. 2007 zástupca vedúceho katedry slovenského jazyka a literatúry PF UMB   od 1. 12. 2008 dohodou o zmene pracovnej zmluvy v súlade so štruktúrou študijných odborov na FHV UMB zaradený na funkciu docenta v študijnom odbore 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra

5. Pedagogická činnosť – profil:

Staršia slovenská literatúra Literatúry vybraných starovekých kultúr Metodológia literárnej vedy Archeológia literárnej komunikácie Literatúra a filozofia Historická poetika Vybrané metodologické prístupy súčasnej literárnej vedy – v doktorandskom študijnom programe 1. 1. 10 odborová didaktika, didaktika slovenského jazyka a literatúry Metodológia a metodika v literárnej vede – v doktoradskom študijnom programme: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra, FHV UMB

6. Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch  a organizáciách, redakčných radách, .

člen redakčných rád medzinárodných literárnovedných časopisov:

1. CONVERSATORIA LITTERARIA – ISSN 1897-1423 Vydavatelia: Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej; Донецкий институт социального образования» (Украина, г. Донецк); Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

2. Миргород (журнал посвящeн вопросам эпистемологии литературоведения) – ІSSN 1897-1431 Vydavatelia: Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej; Донецкий институт социального образования (Украина, г. Донецк); Faculté des lettres, Section de langues et civilisations slaves, Université de Laussane

3. Spotkania humanistyczne : Mędzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy/International Interdisciplinary Scientific Journal, Nr. 1 (1) 2010. - S. 39-52 / ISSN 2081-3163 Vydavatelia: Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej

Predseda komisie pre humanitné vedy Univerzitnej grantovej agentúry UMB.

 

Výberová bibliografia  publikačných výstupov  k téme predhistórie literatúry u Slovanov:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

GOLEMA, M.: Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo. Prítomnosť trojfunkčnej indoeurópskej ideológie v literatúre, mytológii a folklóre stredovekých Slovanov. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006, ISBN 80-8083-311-7

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

GOLEMA, M.: „Vlčí pastieri“ a kňažná Margita. Ľúbostný trojuholník praslovanského mýtu v kresťanskej interpretácii. In: Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha. Zostavili Rastislav Kožiak a Jaroslav Nemeš. Krakov : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009, s. 119 –  140. ISBN 978-83-7490-255-7.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách

GOLEMA, M.: Kontakt a hybridizácia textových tradícií v stredovekej Sclavinii  (byzantský Život Márie Egyptskej a texty tzv. jarného vynášania smrti u západných Slovanov. In: Koprda, P. a kol.: Medziliterárny proces VIII: zákonitosti staršej literatúry. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2010, s. 63 – 88. ISBN 978-80-8094-754-5.

GOLEMA, M.: Invázia komických prvkov do stredovekej liturgickej drámy. (Možný) príbeh jednej smrteľne vážnej legendy v ľudovom prostredí u západných Slovanov. In: Smiech, slzy a svet komiky: monografia štúdií o komike.  Zost. Ivan Jančovič ,  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 17 – 51. ISBN 978-80-557-0147-9.

ADE Vedecké práce v zahraničných  nekarentovaných časopisoch

GOLEMA, M.: Kosmova a Dalimilova „dívčí válka“ ako metafora indoeurópskej vojny funkcií. In: Studia mythologica Slavica VIII, Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana, Slovenija in / e / and Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale, Udine, Italia; 2005, s. 137-157.  (ISSN 1408-6271) http://sms.zrc-sazu.si/pdf/08/SMS_08_Golema.pdf

GOLEMA, M.: Medieval Saint Ploughmen and Pagan Slavic Mythology. In: Studia mythologica Slavica X, Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana, Slovenija in / e / and Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale, Udine, Italia; 2007, s. 155-177. http://sms.zrc-sazu.si/pdf/10/SMS_10_Golema.pdf

GOLEMA, M.: Svätý Blažej ako „vlčí pastier“ v textovej tradícii z českého, slovenského a maďarského prostredia. In: Studia mythologica Slavica XI, Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana, Slovenija in / e / and Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale, Udine, Italia; 2008, s. 147-173. http://sms.zrc-sazu.si/pdf/11/SMS_11_Golema.pdf

GOLEMA, M.: Kresťanské hagiografie (Život Márie Egyptskej, Život Margity/Mariny Antiochijskej) a texty tzv. jarného vynášania smrti (Moreny, Mařeny, Marzany) u západných Slovanov. Pokus o paralelné čítanie. In: Studia mythologica Slavica XII, Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana, Slovenija in / e / and Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale, Udine, Italia; 2009, s.87-104. http://sms.zrc-sazu.si/En/SMS12/Golema_12.html

GOLEMA, M.: Igrici ako archaickí poeti a žreci u pohanských Slovanov. Kam ukazujú stredoveké pramene i niektoré významové dimenzie praslovanského slova *jьgrьcь (jeho odvodením a kontinuantov) vo vybraných slovanských etnojazykových tradíciách.. In: Studia mythologica Slavica XIII, Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana, Slovenija in / e / and Università degli Studi d.i Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale, Udine, Italia; 2010, s.107-124 http://sms.zrc-sazu.si/En/SMS13/Golema_13.html

GOLEMA, M.: Heľuška, Helička, Hela, Mariška, ľalia, kráľka, Ďunďa. Možné textové zdroje veľkopôstnych jarných dievčenských obradov a hier u západných Slovanov. In: Studia mythologica Slavica XV, Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana, Slovenija in / e / and Università degli Studi d.i Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale, Udine, Italia; 2012, s.137-157

GOLEMA, M.: Slovanský mýtus a epos. Pôvod, niektoré kontinuanty a alternácie postavy-funkcie reprezentujúcej právny pól indoeurópskej náboženskej suverenity v slovanských literatúrach. In: Conversatoria Litteraria 2, W kręgu zagadnień komparatystyki: teoria i praktyka związków literackich. Siedlce – Banská Bystrica : Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, 2009, s. 59-75. (ISSN – 1897-1423)

GOLEMA, M.: Transformácia textu v medziliterárnom priestore. Adaptujúca recepcia byzantského "Života Márie Egyptskej" v stredovekej Sclavinii. In: Conversatoria Litteraria 3, Aktualne problemy komparatystyki:  teoria i metodologia badań literaturoznawczych.  Siedlce – Banská Bystrica : Akademia Podlaska, 2010, s. 29 – 46.  (ISSN 1897-1423)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

GOLEMA, M.: Liminárny priestor, toponymia a stredoveká pohanská ekuména v regióne Zvolenskej kotliny. Perina, Velestúr, Ihráč, Kaľamárka a Laurín. In Acta historica Neosoliensia : vedecký časopis pre historické vedy.  Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, Katedra histórie, Vol. 1-2, Tomus 12, 2009, s. 213 – 245. (ISSN 1336-9148)  http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=1305

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

GOLEMA, M.: Kosmova a Dalimilova „dívčí válka“ ako metafora indoeurópskej vojny funkcií. In: Žena v české a slovenské literatuře. Red. Jiří K. Nebeský – Libor Pavera. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2006, s. 14-34.

GOLEMA, M.: Rituálna orba u Slovanov a ďalších Indoeurópanov ako vytýčenie hranice medzi dvomi sférami sveta. In: Pogranicza : materiały z konferencji 8 - 10 maja 2006 r., Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007, s. 89 – 117.

GOLEMA, M.: Interpretácia niektorých slovanských toponým mytologického charakteru z územia Maďarska a pohanská mytológia stredovekých Slovanov. In: Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Materiály z jubilejnej interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie z príležitosti 15. výročia založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku.(Budapešť 14 – 15. 10. 2005), Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku,  2006, s. 358 – 368.

AED Vedecké práce v domácich  recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

GOLEMA,  M.: Trojfunkčná štruktúra v epike o počiatkoch uhorského štátu. In: Literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev. Red. Pavol  Koprda. Nitra : Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2003, s. 217 – 233.

GOLEMA, M.: Stredovekí svätí oráči a pohanská slovanská mytológia. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. Editori Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš,  Bratislava : Chronos, 2006, s. 149 – 173.

GOLEMA, M.: Predhistória literatúry u Slovanov ako archeológia literárnej komunikácie (náčrt problému dejín textu pred epochou literatúry). In: Genologické a medziliterárne štúdie. Priesečníky umenia a vedy. Zostavila prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, s. 143 – 158.