Systematická filozofia - doktorandské štúdium

Charakteristika doktorandského štúdia

Štúdium nadväzuje na obsahovo-tematické a metodologické zameranie študijného programu filozofia na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UMB, ktoré vychádza z chápania filozofie ako špecifickej formy poznania s autonómnym predmetom a metódami skúmania, t. j. formy poznania jestvujúcej popri špeciálno-vednom poznaní. Toto zameranie špecifikuje orientáciu katedry jednak v pedagogickej, jednak vlastnej vedecko-výskumnej činnosti, v porovnaní s inými pracoviskami na Slovensku, ale aj v Čechách. Teda nepracuje sa s koncepciou filozofie ako svetonázoru, múdrosti či koordinátorky hodnôt, hoci sa akceptuje legitímnosť aj takéhoto chápania. Napriek predpokladu solídneho a hlbokého poznania dejinno-filozofickej problematiky, sa dôraz kladie na systematické disciplíny a problémovú orientáciu. Garantkou študijného odboru je prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.


Vzdelávacia časť štúdia

Jednotlivé povinné a povinne voliteľné predmety korelujú s nosnými témami študijného odboru filozofia, pričom sa dodržiava predpísaná špecializácia v základných častiach systematickej filozofie s prihliadnutím na dejiny filozofie. To umožňuje skladba vlastnej študijnej časti študijného plánu, ktorá zahŕňa predmety filozofia a metodológia sociálnych vied a humanistiky, vybrané problémy metafyziky, vybrané problémy epistemológie, vybrané problémy sociálnej a politickej filozofie, ontológia umeleckého diela vo filozofii a estetike, problém vedenia v antickej filozofii, spor narativizmu a realizmu v humanistike s akcentom na historické vedy, ontológia sociálneho sveta a vybrané problémy filozofickej antropológie. V podmienkach na absolvovanie predmetu sa dôraz kladie na samostatné formulovanie odborného filozofického problému a jeho tematizovanie prostriedkami kritickej reflexie podporenej dôslednou argumentáciou. 

Vedecko-výskumná časť štúdia

Vo vedeckej časti študijného programu si postgraduálni študenti osvojujú a prehlbujú požadované normy vedeckej práce. Kultivuje sa ich schopnosť jednoznačne identifikovať výskumný problém, formulovať a rozvinúť vedeckú hypotézu, overiť ju pomocou relevantných argumentov a faktov a v ucelenej forme komunikovať výsledky výskumu s odbornou, ale aj širšou kultúrnou verejnosťou. Rozvíja sa ich schopnosť odbornej reflexie výskumného problému, ktorá sa exemplifikuje jednak v publikačnej činnosti postgraduálneho študenta a jednak v profesionálnej prezentácii výsledkov jeho vedeckej práce na odborných podujatiach, vedeckých konferenciách a sympóziách s presahom k nonepistemickým hodnotám a sociokultúrnym procesom. Rozvoj znalostí jednotlivých tém jadra odboru podporujú aj ďalšie povinne voliteľné predmety výskumný pobyt v zahraničí a vedecká štúdia v impaktovanom časopise (WOS, SCOPUS). Vyústením vedeckej časti študijného plánu je dizertačná práca, ktorá spĺňa obsahové a formálne kritériá vedeckej monografie.

 

Informácie o rozsahu, obsahu, organizačnom zabezpečení a legislatívnom pozadí doktorandského štúdia nájtete na stránke fakulty

https://www.ff.umb.sk/studium/doktorandske-studium/