Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Systematická filozofia - doktorandské štúdium

Charakteristika doktorandského štúdia

Štúdium nadväzuje na obsahovo-tematické a metodologické zameranie študijného programu filozofia na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UMB, ktoré vychádza z chápania filozofie ako špecifickej formy poznania s autonómnym predmetom a metódami skúmania, t. j. formy poznania jestvujúcej popri špeciálno-vednom poznaní. Toto zameranie špecifikuje orientáciu katedry jednak v pedagogickej, jednak vlastnej vedecko-výskumnej činnosti, v porovnaní s inými pracoviskami na Slovensku, ale aj v Čechách. Teda nepracuje sa s koncepciou filozofie ako svetonázoru, múdrosti či koordinátorky hodnôt, hoci sa akceptuje legitímnosť aj takéhoto chápania. Napriek predpokladu solídneho a hlbokého poznania dejinno-filozofickej problematiky, sa dôraz kladie na systematické disciplíny a problémovú orientáciu. Garantkou študijného odboru je prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.


Vzdelávacia časť štúdia

Jednotlivé povinné a povinne voliteľné predmety korelujú s nosnými témami študijného odboru filozofia, pričom sa dodržiava predpísaná špecializácia v základných častiach systematickej filozofie s prihliadnutím na dejiny filozofie. To umožňuje skladba vlastnej študijnej časti študijného plánu, ktorá zahŕňa predmety filozofia a metodológia sociálnych vied a humanistiky, vybrané problémy metafyziky, vybrané problémy epistemológie, vybrané problémy sociálnej a politickej filozofie, ontológia umeleckého diela vo filozofii a estetike, problém vedenia v antickej filozofii, ontológia sociálneho sveta a vybrané problémy filozofickej antropológie. V podmienkach na absolvovanie predmetu sa dôraz kladie na samostatné formulovanie odborného filozofického problému a jeho tematizovanie prostriedkami kritickej reflexie podporenej dôslednou argumentáciou. 

Vedecko-výskumná časť štúdia

Vo vedeckej časti študijného programu si postgraduálni študenti osvojujú a prehlbujú požadované normy vedeckej práce. Kultivuje sa ich schopnosť jednoznačne identifikovať výskumný problém, formulovať a rozvinúť vedeckú hypotézu, overiť ju pomocou relevantných argumentov a faktov a v ucelenej forme komunikovať výsledky výskumu s odbornou, ale aj širšou kultúrnou verejnosťou. Rozvíja sa ich schopnosť odbornej reflexie výskumného problému, ktorá sa exemplifikuje jednak v publikačnej činnosti postgraduálneho študenta a jednak v profesionálnej prezentácii výsledkov jeho vedeckej práce na odborných podujatiach, vedeckých konferenciách a sympóziách s presahom k nonepistemickým hodnotám a sociokultúrnym procesom. Rozvoj znalostí jednotlivých tém jadra odboru podporujú aj ďalšie povinne voliteľné predmety výskumný pobyt v zahraničí a vedecká štúdia v impaktovanom časopise (WOS, SCOPUS). Vyústením vedeckej časti študijného plánu je dizertačná práca, ktorá spĺňa obsahové a formálne kritériá vedeckej monografie.

 

Informácie o rozsahu, obsahu, organizačnom zabezpečení a legislatívnom pozadí doktorandského štúdia nájtete na stránke fakulty

https://www.ff.umb.sk/studium/doktorandske-studium/