Historické cintoríny v Palárikove

Autori opisujú štyri cintoríny v intraviláne obce Palárikovo (predtým Slovenský Meder). Na cintorínoch je pochovaných viecero významných osobností. Najstaršiemu rímskokatolíckemu cintorínu, s najstarším zachovaným náhrobníkom z roku 1757, hrozí zánik. Autori na 300 farebných fotografiách zachytili najcennejšie náhrobné kamene. Možno raz bude táto publikácia jediné, čo po nich zostane. Obsah práce nájdete tu.

 

 

 
Historické cintoríny - Palárikovo. Autori: Imrich Szabó – Jaroslav Nemeš. Bratislava: CŠK a Chronos, 2008, 256 s. ISBN 978-80-89027-27-9

 

Obsah: Content: Inhalt:


Predhovor (p. 7)

Úvod (9)

Pochovávanie v katastri  obce v  dávnej minulosti (13)

Rímskokatolícky cintorín, od 1757 do 1982 (23)

Cintorín v Malom parku (23)

Pochovávanie zosnulých členov rodu Károlyi a blízkeho služobníctva (31)

Pochovávanie na starom cintoríne v rokoch 1757 až 1844 (53)

Pochovávanie v rokoch 1845 až 1882 (63)

Pochovávanie v rokoch 1883 až 1901 (79)

Pochovávanie v rokoch 1902 až 1943 (107)

Pochovávanie v rokoch 1944 až 1981 (139)

Skupinové pochovávanie rodinných príslušníkov (149)

Pohrebné zvyky v  obci z  konca 19. a  prvej polovice 20. storočia (155)

Modlenícka tradícia v  obci (169)

Objav barokovej sochy svätca (189)

Padlí vojaci počas vojen (201)

Židovské cintoríny v  obci (213)

Cintorín v lokalite Drahy, po 1860 do 1938 (213)

Cintorín v lokalite za Cergátom, od 1874 do 1945 (217)

Nový obecný cintorín, od roku 1981 (233)

Záver (239)

Pramene a literatúra (243)

Summary (248)

Zusammenfassung (252)