Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Centrum pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

 

 Centrum pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov - logo

Centrum pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov (ďalej len Centrum) je osobité záujmové združenie vedecko-výskumných pracovníkov pri Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (ďalej len FF UMB), ktoré vzniklo v záujme napĺňania vedecko-výskumného poslania FF UMB v oblasti výskumu historické vedy a etnológia so zameraním na výskum dejín a kultúry komunít dolnozemských Slovákov, čiže enklávno-diasporálnych spoločenstiev Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku (v historickej retrospektíve aj v Bulharsku), ako aj prezentovania výsledkov tohto výskumu v odborných kruhoch doma i v zahraničí a ich propagácie medzi verejnosťou. Centrum je združením bez právnej subjektivity, ktorého zámerom je vytvoriť odborný podporný rámec pre realizáciu výskumných úloh a publikačno-propagačných aktivít v definovanej oblasti výskumu a rozširovať možnosti medzinárodnej spolupráce.


Cieľom Centra je:


a) multidisciplinárny a interdisciplinárny vedecký výskum a prezentácia výsledkov bádania predovšetkým v odboroch história, etnológia, dejiny umenia, kulturológia, muzeológia, resp. aj lingvistika a literárna história;
b) širšie sprístupňovať kultúrne hodnoty dolnozemských komunít v čase a priestore daných krajín a Slovenska, pričom sa tiež bude usilovať o sprostredkúvanie porozumenia a spolupráce medzi kultúrnymi a vedecko-výskumnými inštitúciami v týchto krajinách a inštitúciami či výskumnými pracovníkmi na Slovensku, ktorých predmetom bádania je aspoň do istej miery prostredie dolnozemských Slovákov;
c) rozvíjať, dokumentovať a prezentovať kultúrne dedičstvo „slovenskej Dolnej zeme" na Slovensku;
d) poskytnúť široký tematický priestor pre realizáciu záverečných prác študentov – zameraných na čiastkové problémy výskumu dejín a kultúry dolnozemských Slovákov (vrátane digitalizácie miestnych prameňov) na úrovni bakalárskych, magisterských, rigoróznych i doktorandských prác;
e) zriadenie a cieľavedomé budovanie Knižnice dejín a kultúry dolnozemských Slovákov, predstavujúcu kľúčovú databázu odbornej a popularizačnej knižnej produkcie a periodík (tiež písomnej či knižnej pozostalosti miestnych aktivistov), vytvorenie on-line databázy digitalizovaných prameňov pre výskumníkov, zaoberajúcich sa touto tematikou.

 


 

Stanovy

Preambula

„Centrum pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov" (ďalej len Centrum) je osobité záujmové združenie vedecko-výskumných pracovníkov pri Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (ďalej len FF UMB), ktoré vzniklo v záujme napĺňania vedecko-výskumného poslania Univerzity v oblasti výskumu historické vedy a etnológia so zameraním na výskum dejín a kultúry komunít dolnozemských Slovákov, čiže enklávno-diasporálnych spoločenstiev Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku (v historickej retrospektíve aj v Bulharsku), ako aj prezentovania výsledkov tohto výskumu v odborných kruhoch doma i v zahraničí a ich propagácie medzi verejnosťou. Centrum je združením bez právnej subjektivity, ktorého zámerom je vytvoriť odborný podporný rámec pre realizáciu výskumných úloh a publikačno-propagačných aktivít v definovanej oblasti výskumu a rozširovať možnosti medzinárodnej spolupráce.

Článok 1

Názov, logo a sídlo

1. Názov centra v slovenskom jazyku je „Centrum pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov". Názov centra v anglickom jazyku je „Center for the Research of History and Culture of the Lower Land Slovaks", v maďarskom, rumunskom, srbskom a chorvátskom jazyku: „Az Alföldi Szlovákok Történelmét és Kultúráját Kutató Központ" – „Centrul pentru Cercetarea Istoriei și Culturii Slovacilor din Ținuturile de Jos" – „Centar za istraživanje istorije i kulture Slovaka sa Donje zemlje" / „Центар за истраживање историје и културе Словака са Доње земље" – „Centar za istraživanje povijesti i kulture donjozemskih Slovaka".
2. Centrum používa logo, ktorým je symbol vahadlovej studne a nápis „Centrum pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov".
3. Centrum sídli v priestoroch Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, na adrese: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.

Článok 2

Ciele a náplň činnosti

1. Multidisciplinárny a interdisciplinárny vedecký výskum a prezentácia výsledkov bádania v oblasti výskumu história a etnológia v korelácii s príbuznými vednými disciplínami, ako je kulturológia, lingvistika, literárna história, dejiny umenia;
2. zverejňovať výsledky bádania v duchu tolerancie, humanizmu a medzinárodnej spolupráce;
3. vytvoriť platformu pre medzinárodnú spoluprácu v definovanom poli výskumu;
4. širšie sprístupňovať kultúrne hodnoty dolnozemských komunít v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku a na Slovensku, byť sprostredkovateľom porozumenia a spolupráce medzi kultúrnymi a vedecko-výskumnými inštitúciami v krajinách so slovenskou minoritou a inštitúciami či výskumnými pracovníkmi na Slovensku, ktorých predmetom bádania je aspoň do istej miery prostredie dolnozemských Slovákov;
5. rozvíjať, dokumentovať a prezentovať kultúrne dedičstvo dolnozemských Slovákov na Slovensku;
6. poskytnúť tematický priestor pre realizáciu záverečných prác študentov – zameraných na čiastkové problémy výskumu dejín a kultúry dolnozemských Slovákov (vrátane digitalizácie miestnych prameňov) na úrovni bakalárskych, magisterských, rigoróznych i doktorandských prác.

Na dosiahnutie týchto cieľov bude Centrum rozvíjať tieto aktivity:
a) ponúkať informačný servis a organizačné zázemie k uskutočňovaniu vyššie uvedených aktivít;
b) zapájať sa do výskumných úloh a projektovej činnosti;
c) podieľať sa na organizovaní prednášok, seminárov, kurzov, sympózií a konferencií;
d) publikovať výsledky výskumu v odbornej tlači (vedecké časopisy, zborníky, monografie);
e) nadväzovať a udržiavať pracovné kontakty s domácimi i zahraničnými odbornými pracoviskami v záujme vytvárania výskumných sietí;
f) propagovať výsledky svojej činnosti na verejnosti (spustenie a pravidelná aktualizácia webstránky).
g) zriadenie a cieľavedomé budovanie Knižnice dejín a kultúry dolnozemských Slovákov (pri katedrovej knižnici), predstavujúcu kľúčovú databázu odbornej a popularizačnej knižnej produkcie a periodík (tiež písomnej či knižnej pozostalosti miestnych aktivistov), vytváranie on-line databázy digitalizovaných prameňov pre výskumníkov, zaoberajúcich sa touto tematikou.

Článok 3
Partneri

1. Partnermi Centra sú v prvom rade ďalšie odborné pracoviská Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici realizujúce interdisciplinárne výskumné úlohy prelínajúce sa a vhodne dopĺňajúce ciele a úlohy Centra, ako aj Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB (ďalej MCSŽZ).
2. Partnermi Centra sú domáce odborné pracoviská, ktoré sa aspoň čiastočne venujú otázkam výskumu dejín a kultúry zahraničných Slovákov – ako Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UCM v Trnave, Katedra estetiky FF UK v Bratislave a iné.
3. Základný rámec medzinárodnej spolupráce vytvára partnerstvo s krajanskými vedecko-výskumnými a kultúrnymi inštitúciami.
4. Centrum v súlade so svojimi cieľmi bude nadväzovať ďalšie partnerstvá s výskumnými pracoviskami, vzdelávacími inštitúciami, vydavateľstvami, vedeckými knižnicami, galériami a pod. doma i v zahraničí.

Článok 4
Organizačná štruktúra

Centrum nemá právnu subjektivitu, ani nezriaďuje organizačné jednotky s výnimkou Rady Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov, ktorú tvoria: vedúci Centra, interní členovia Centra, zástupca Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí, jeden z externých tuzemských spolupracovníkov a po jednom zástupcovi z externých spolupracovníkov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. V mene Centra vystupujú a konajú členovia Katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici, resp. ďalších spolupracujúcich katedier FF UMB v Banskej Bystrici a Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB.

Článok 5
Personálne zabezpečenie

1. Činnosť Centra personálne zabezpečujú zamestnanci Katedry histórie FF UMB, resp. ďalších spolupracujúcich odborných pracovísk z Filozofickej fakulty UMB (príp. MCSŽZ), a to v rámci svojich pracovných povinností na svojich pracoviskách bez nároku na osobitné odmeňovanie.
2. Činnosť Centra koordinuje vedúci Centra, ktorého menuje vedúci Katedry histórie a schvaľuje dekan FF UMB. Vedúci Centra je členom Katedry histórie, je zamestnaný na plný úväzok a svoju činnosť vykonáva v rámci svojich pracovných povinností na Katedre histórie FF UMB bez nároku na osobitné odmeňovanie.
3. Centrum sa môže rozšíriť aj o externých spolupracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Takíto spolupracovníci nebudú mať nárok na mzdu za vykonanú prácu z mzdových prostriedkov Filozofickej fakulty UMB. Prípadná odmena za vykonanú prácu bude vyplácaná z prostriedkov získaných z grantových projektov.
4. Všetci interní členovia Centra sú rovnako a nerozdielne zodpovední za prípravu a realizáciu plánov činnosti Centra.
5. Interní členovia Centra majú za úlohu využívať všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie cieľov Centra.
6. Všetci interní členovia Centra majú právo vystupovať a konať v mene Centra po predchádzajúcom súhlase vedúceho Centra.

Článok 6
Kontrola činnosti

1. Činnosť Centra je oprávnený kontrolovať Akademický senát FF UMB, dekan FF UMB a vedúci Katedry histórie FF UMB.
2. Interní členovia Centra sú povinní raz ročne formou výročnej správy informovať o svojej činnosti:
a) vedúceho Katedry histórie FF UMB,
b) dekana Filozofickej fakulty UMB.

Článok 7
Finančné a materiálne zabezpečenie

1. Centrum ako osobité záujmové združenie fungujúce pri Katedre histórie Filozofickej fakulty UMB nehospodári s vlastným majetkom.
2. Centrum na svoju činnosť využíva finančné prostriedky a materiálne vybavenie Katedry histórie FF UMB, prostriedky získané z grantových projektov a z darov poukazovaných za účelom napĺňania cieľov Centra Občianskemu združeniu Humanitas Academica pri Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
3. Centrum nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

Článok 8
Záver
1. Centrum začína vykonávať činnosť dňom odsúhlasenia týchto stanov v Akademickom senáte Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
2. Centrum je založené na dobu neurčitú.


 

 INTERNÍ ČLENOVIA CENTRA

 

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. – vedúci Centra

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.

PhDr. Zuzana Drugová

Mgr. Katarína Bagľašová Mosnáková (tiež Slovenský kultúrny klub v Srbsku)

Mgr. Ondrej Druga, PhD.

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI ZO SLOVENSKA

 

Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., Filozofická fakulta UKF, Nitra

prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., Filozofická fakulta UKF, Nitra

PhDr. Michal Kurpaš, PhD., Filozofická fakulta UKF, Nitra

PhDr. Marián Žabenský, PhD., Filozofická fakulta UKF, Nitra

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Filozofická fakulta UCM, Trnava

PhDr. Samuel Jovankovič, Spolok Slovákov z Juhoslávie, Bratislava

Ing. Katarína Koňariková, PhD., Spolok Slovákov z Bulharska, Bratislava

PhDr. Zuzana Pavelcová, Krajanské múzeum Matice slovenskej, Martin

Mgr. Karol Hollý, PhD., Historický ústav SAV, Bratislava

Mgr. Dana Hučková, CSc., Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava

Mgr. Juraj Marušiak, PhD., Ústav politických vied SAV, Bratislava 

Doc. PhDr. Michal Babjak, PhD., Filozofická fakulta UK, Bratislava, Divadelná fakulta Akadémie umení, Banská Bystrica

Doc. PhDr. Ľuboš Kačírek, PhD., Filozofická fakulta UK, Bratislava

Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno

Prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.

 

 EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI ZO ZAHRANIČIA

 

doc. Tünde Tušková, PhD., Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (VÚSM), Békešská Čaba (MAĎARSKO)

József Demmel, PhD., VÚSM, Békešská Čaba (MAĎARSKO)

Krisztina Szudová, VÚSM, Békešská Čaba (MAĎARSKO)

Katalin Királyová, PhD., Ústav pre kultúru Slovákov v Maďarsku, Budapešť (MAĎARSKO)

Alžbeta Hollerová Račková, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Budapešť (MAĎARSKO)

Anna Szabadosová, Knižnica a dokumentačné centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Budapešť (MAĎARSKO)

Mgr. Pavel Hlásznik, Kultúrna a vedecká a  spoločnosť Ivana Kraska, Nadlak (RUMUNSKO)

Pavel Husárik, PhD., Teoretické lýceum J. G. Tajovského, Nadlak (RUMUNSKO)

Dr. Nebojša Kuzmanović, PhD, Archív Vojvodiny (SRBSKO)

Mgr. Kristijan Obšust, Msc, Archív Vojvodiny / Centrum pre výskum kolektívnych identít a politickej mytológie (SRBSKO)

prof. Dr. Jarmila Hodoličová, Filozofická fakulta Univerzita v Novom Sade (SRBSKO)

doc. Dr. Jasna Uhláriková, Filozofická fakulta Univerzita v Novom Sade (SRBSKO)

prof. Dr. Janko Ramač, Filozofická fakulta Univerzita v Novom Sade (SRBSKO)

Msr. Anna Margaréta Valentová, Filozofická fakulta Univerzita v Novom Sade  (SRBSKO)

Dr. Sanja Zlatanović, Etnografický ústav Srbskej akadémie vied a umení, Belehrad (SRBSKO) 

Mgr. Jaroslav Miklovic, Matica slovenská v Srbsku, Stará Pazova (SRBSKO) 

Vladimír Valentík, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec (SRBSKO)

Anna Chrťanová Leskovac, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad (SRBSKO) 

Mgr. Igor Feldy, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku, Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, Stará Pazova (SRBSKO) 

Mgr. Katarína Verešová, redakcia Hlasu ľudu, Nový Sad, Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, Stará Pazova (SRBSKO)  

Gabriela Gubová-Červená, PhD., ZŠ 15. októbra, Pivnica (SRBSKO) 

Mgr. Anna Séčová Pintírová, Múzeum vojvodinských Slovákov, Báčsky Petrovec (SRBSKO) 

Prof. Dr. Samuel Čelovský, DrSc. (SRBSKO) 

Dr.Sc. Sandra Kralj Vukšić, Slovenské kultúrne  centrum, Našice (CHORVÁTSKO)


Aktivity Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov


Obálka knihy