Projekty a granty

(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie

(Im)migration as a Political, Ethical, Linguistic and Cultural Phenomenon in the Era of Globalisation

Číslo projektu:KEGA 033UMB-4/2017Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Javorčíková Jana, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Západné kultúry ako aj EÚ v súčasnosti čelia bezprecedentnej migračnej kríze. Vysťahovalectvo je zároveň historicky a kultúrne prítomným javom aj na Slovensku, keďže v súčasnosti až 2,8 milióna Slovákov žije v zahraničí....

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom.

Translation as a Part of the Cultural Space History II. Fact, Phenomena and Personalities in Translation Activities in the Slovak Cultural Space and the Forms of their Functioning

Číslo projektu:2/0200/15Doba riešenia:2015 - 2018
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:prof. PhDr. Kusá Mária CSc. (SAV)

Projekt Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore. a podoby ich fungovania v ňom predstavuje ďalšie a systémové pokračovanie dlhoročného literárno...

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Innovative Steps in the University Education in the 21 Century

Číslo projektu:26110230109Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD.Koordinátor projektu:RNDr. Michal Klaučo, PhD.

Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Innovative Steps in the University Education in the 21 Century

Číslo projektu:26110230077Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.Koordinátor projektu:RNDr. Michal Klaučo, PhD.

Aktivita 3.1: Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FF a EF UMB

Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakteristík

The performance of interpreters in the context of certain personality and cognitive characteristics

Číslo projektu:VEGA č. 1/0547/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Biloveský Vladimír, doc. Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Projekt sa zameriava na súvislosť medzi tlmočníckym výkonom študentov prekladateľstva a tlmočníctva a vybranými osobnostnými, resp. kognitívnymi charakteristikami. Ide o interdisciplinárny projekt, ktorý využíva konkrétne metodiky a...

Od postmoderny k novej senzibilite v literatúrach anglicky hovoriacich krajín

From Postmodernism to new kinds of sensibility in the literatures of the English speaking countries

Číslo projektu:Vega:1/0858/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PhDr. Jaroslav KušnírKoordinátor projektu:

Didaktika angličtiny v otázkach a odpovediach

Methodology of teaching English in questions and answers

Číslo projektu:KEGA 052UMB-4/2011Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. PhDr. Eva Homolová, PhD.Koordinátor projektu:

Preklad na Slovensku

Translation in Slovakia

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2011 - 2012
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch

The support for teaching study programmes in foreign languages

Číslo projektu:26110230025Doba riešenia:2010 - 2013
Vedúci projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.Koordinátor projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Kontrastívne štúdium odborných textov v anglofónnom a slovenskom kultúrnom prostredí a jeho dopad na prekladateľskú prax

A comparative study of non-literary texts in English-speaking and Slovak cultural environments and the impact of the study on translation practice

Číslo projektu:VEGA, 1/0641/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.Koordinátor projektu:

Nová koncepcia vyučovania cudzieho jazyka v rámci III. stupňa vysokoškolského vzdelávania

A new conception of foreign language education at PhD. level

Číslo projektu:KEGA č. 3/4001/06Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:PaedDr. Mária Hardošová, PhD.Koordinátor projektu:

Communication in International Projects

Číslo projektu:SK/04/B/F/LA-177408Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. (za FHV UMB)Koordinátor projektu:

Leonardo da Vinci

Preklad a národná kultúra. okolnosti, vzťahy a súvislosti, osobnosti, pojmy

Translation and National Culture. Circumstances, Relations and Connections, Personalities, Notions

Číslo projektu:VEGA č. 2/5113/25Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:doc. PhDr. Mária Kusá, CSc. (Ústav svetovej literatúry SAV BA)

Sondy do súčasného stavu prekladu na Slovensku so zameraním na sociokultúrne aspekty

Insights into the Current State of Translation and Translating in Slovakia focused on Socio-Cultural Aspects – Globalisation, Integration, Pluralisation, Multiculturalisation

Číslo projektu:VEGA č. 1/2285/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ján Vilikovský, PhD.Koordinátor projektu:

COM-I-N-EUROPE Komunikácia v novej interkultúrnej Európe

Communication in the new intercultural Europe

Číslo projektu:Leonardo da Vinci, PT03/LA/04/24/024Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:za KAA: PaedDr. Petra Jesenská, PhD., doc. PhDr. Eva Homolová, PhD., PhDr. Jana ŠavelováKoordinátor projektu:Akademia Ekonomiczna v meste Wroclaw, Poľsko