Projekty a granty

Supporting school-educators in use of cultural heritage for inclusive digital education - CHERISHED

Supporting school-educators in use of cultural heritage for inclusive digital education - CHERISHED

Číslo projektu:2020-1-BE02-KA226-SCH-083039Doba riešenia:1. mar. 2021 - 28. feb. 2023
Vedúci projektu:The Square Dot teamKoordinátor projektu:

Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí

Číslo projektu:1/0202/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Melicherčíková Miroslava, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Interpreter training going virtual: Designing an online platform for interpreter training (ITGV)

Číslo projektu:Doba riešenia:2021 - 2021
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Reflection of national and European identity in the new Millennium (NAETINEM)

Reflection of national and European identity in the new Millennium (NAETINEM)

Číslo projektu:2019-1-CZ01-KA203-061227Doba riešenia:1. sep. 2019 - 31. aug. 2022
Vedúci projektu:doc. Hana Marešová, UP OlomoucKoordinátor projektu:

Exaktná učebnica tlmočenia

Číslo projektu:026UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Exil zo Slovenska po komunistickom prevrate v roku 1948 - identita, integrita, asimilácia

Číslo projektu:1/0379/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:doc. Marek SyrnýKoordinátor projektu:FPVaMV UMB

Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie a internacionalizácie unvierzity

Číslo projektu:004UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:PdF UMB

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III

Číslo projektu:2/0166/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Ústav svetovej literatúry SAV

(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie

(Im)migration as a Political, Ethical, Linguistic and Cultural Phenomenon in the Era of Globalisation

Číslo projektu:KEGA 033UMB-4/2017Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Javorčíková Jana, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Západné kultúry ako aj EÚ v súčasnosti čelia bezprecedentnej migračnej kríze. Vysťahovalectvo je zároveň historicky a kultúrne prítomným javom aj na Slovensku, keďže v súčasnosti až 2,8 milióna Slovákov žije v zahraničí....

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom.

Translation as a Part of the Cultural Space History II. Fact, Phenomena and Personalities in Translation Activities in the Slovak Cultural Space and the Forms of their Functioning

Číslo projektu:2/0200/15Doba riešenia:2015 - 2018
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:prof. PhDr. Kusá Mária CSc. (SAV)

Projekt Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore. a podoby ich fungovania v ňom predstavuje ďalšie a systémové pokračovanie dlhoročného literárno...

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Innovative Steps in the University Education in the 21 Century

Číslo projektu:26110230109Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD.Koordinátor projektu:RNDr. Michal Klaučo, PhD.

Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Innovative Steps in the University Education in the 21 Century

Číslo projektu:26110230077Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.Koordinátor projektu:RNDr. Michal Klaučo, PhD.

Aktivita 3.1: Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FF a EF UMB

Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakteristík

The performance of interpreters in the context of certain personality and cognitive characteristics

Číslo projektu:VEGA č. 1/0547/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Biloveský Vladimír, doc. Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Projekt sa zameriava na súvislosť medzi tlmočníckym výkonom študentov prekladateľstva a tlmočníctva a vybranými osobnostnými, resp. kognitívnymi charakteristikami. Ide o interdisciplinárny projekt, ktorý využíva konkrétne metodiky a...

Od postmoderny k novej senzibilite v literatúrach anglicky hovoriacich krajín

From Postmodernism to new kinds of sensibility in the literatures of the English speaking countries

Číslo projektu:Vega:1/0858/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PhDr. Jaroslav KušnírKoordinátor projektu: