Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie a internacionalizácie unvierzity

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:004UMB-4/2019
Doba riešenia:2019 - 2021
Koordinátor projektu:PdF UMB
Spoluriešitelia:za FF UMB: Pliešovská Ľubica, PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie