Projekty FF

Vladimír Oleríny : prekladateľ, literárny a kultúrny diplomat

Číslo projektu:1/0577/21Doba riešenia:13. máj. 2021 - 13. máj. 2021
Vedúci projektu:doc. Eva Palkovičová (FF UK)Koordinátor projektu:

Supporting school-educators in use of cultural heritage for inclusive digital education - CHERISHED

Supporting school-educators in use of cultural heritage for inclusive digital education - CHERISHED

Číslo projektu:2020-1-BE02-KA226-SCH-083039Doba riešenia:1. mar. 2021 - 28. feb. 2023
Vedúci projektu:The Square Dot teamKoordinátor projektu:

Inovatívne prístupy vo výučbe atletiky na základných školách prostredníctvom programu "Atletika s radosťou na základných školách"

Číslo projektu:012UMB-4/2021Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Čillík Ivan, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Krátke „ľudové“ texty

Číslo projektu:1/0702/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Arcangeli Massimo, Prof. PhD.Koordinátor projektu:

Lexikogenetický potenciál mediálneho politického diskurzu o kríze

Číslo projektu:1/0748/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Korgová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre

Číslo projektu:1/0200/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Mgr. Paulína Čuhová Šedíková, PhD. (KU Ružomberok)Koordinátor projektu:

Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí

Číslo projektu:1/0202/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Melicherčíková Miroslava, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Tvorba multimediálnej pomôcky so zameraním na zdravie žiakov v primárnom vzdelávaní

Číslo projektu:025UMB-4/2021Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Slováková Michaela, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Využitie informačných technológií ako inovatívny faktor interdisciplinárnej edukácie budúcich prekladateľov a právnikov

Číslo projektu:022UMB-4/2021Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Ďuricová Alena, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Vývoj pojmu hanby v antickej a súčasnej morálnej filozofii s dôrazom na jej etické funkcie

Číslo projektu:1/0020/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Zvieratá na scéne. Animálnosť v teoreticko-kritickom, lingvistickom, literárnom, audiovizuálnom a scénicko-performatívnom kontexte

Číslo projektu:1/0655/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Carlos Fernando Dimeo Álvarez, doc. dr. hab., PhD.Koordinátor projektu:

Red de Hispanistas de Europa Central

Číslo projektu:CIII-RO-0814-00-2122Doba riešenia:2021 - 2022
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:PhD Taranu Ilinca, WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA

Interpreter training going virtual: Designing an online platform for interpreter training (ITGV)

Číslo projektu:Doba riešenia:2021 - 2021
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov

Innovative disclosure of written heritage of Slovakia through the automatic transcription of historical manuscripts

Číslo projektu:APVV-19-0456Doba riešenia:1. júl. 2020 - 30. jún. 2024
Vedúci projektu:Nagy Imrich, doc. Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Cieľom projektu je implementácia a rozšírenie najnovších technologických inovácií a poznatkov o efektívnom prístupe odbornej a laickej verejnosti k slovenskému i zahraničnému písanému dedičstvu. Cieľom projektu je implementovať...