Projekty FF

Development of Urban Culture in V4 Countries

Číslo projektu:Doba riešenia:15. okt. 2019 - 14. apr. 2021
Vedúci projektu:Hohn Eva, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Reflection of national and European identity in the new Millennium (NAETINEM)

Reflection of national and European identity in the new Millennium (NAETINEM)

Číslo projektu:2019-1-CZ01-KA203-061227Doba riešenia:1. sep. 2019 - 31. aug. 2022
Vedúci projektu:doc. Hana Marešová, UP OlomoucKoordinátor projektu:

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

Číslo projektu:APVV-18-0115Doba riešenia:1. júl. 2019 - 30. jún. 2023
Vedúci projektu:Schulze Wolfgang, Prof. Dr.Koordinátor projektu:

Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity

Číslo projektu:APVV-18-0122Doba riešenia:1. júl. 2019 - 30. jún. 2023
Vedúci projektu:Sedová Tatiana, prof. PhDr., CSc.Koordinátor projektu:

Výskum všeobecnej zdatnosti a telesnej výchovy

Číslo projektu:02/MISiSW/2019Doba riešenia:4. apr. 2019 - 4. apr. 2020
Vedúci projektu:za FF UMB: Görner Karol, prof. PaedDr. PhD.Koordinátor projektu:

Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku

Číslo projektu:2/0020/19Doba riešenia:2019 - 2022
Vedúci projektu:Frimmová Eva, PhDr., DrSc.Koordinátor projektu:

Analýza vybraných sociálnych súvislostí využívania alternatívnych foriem zdravotnej starostlivosti na Slovensku

Číslo projektu:1/0333/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Souček Ivan, Mgr. PhD.Koordinátor projektu:

Aplikácia moderných informačno-komunikačných technológií na pozitívnu stimuláciu vzťahu adolescentov k realizácii zdraviu prospešných pohybových aktivít v škole a vo voľnom čase

Číslo projektu:012UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Adamčák Štefan doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Determinanty formovania identity lokálnych spoločenstiev v procese udržateľnosti kultúrneho dedičstva

Číslo projektu:1/0032/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Krišková Zdenka, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého jazyka po angličtine

Číslo projektu:004TU Z-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Exaktná učebnica tlmočenia

Číslo projektu:026UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Kultúrne dedičstvo ako súčasť sociokultúrneho potenciálu rozvoja turizmu v lokálnych spoločenstvách

Číslo projektu:1/0232/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Darulová Jolana, doc. PhDr., CSc.Koordinátor projektu:

Kultúrne kódy „Novej Európy“ na Slovensku v rokoch 1938 - 1945 v medzinárodnej komparatívnej perspektíve

Číslo projektu:002UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Hruboň Anton, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Model ruskej literatúry na slovenskom knižnom trhu

Číslo projektu:1/0431/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Lizoň Martin, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia vo vytrvalostných športoch

Číslo projektu:1/0621/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Pupiš Martin, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Pohybová aktivita ako prevencia zdravia školskej populácie Slovenska

Číslo projektu:1/0519/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Bendíková Elena, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Seriózne hry a hrové prvky vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka

Číslo projektu:036UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Gálisová Anna, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Speleonymá v regionálnych a sociokultúrnych súvislostiach

Číslo projektu:1/0735/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Rožai Gabriel, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom švajčiarskom po nemecky a po francúzsky písanom kriminálnom románe a v slovenskom kriminálnom románe

Číslo projektu:Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Zázrivcová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Synchrónne modelovanie a modely chrématoným

Číslo projektu:1/0040/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Odaloš Pavol, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu: